ประหยัดเงินค่าไฟได้เยอะ 8 ทริคสุดง่าย

ประหยัดเงินค่าไฟได้เยอะ 8 ทริคสุดง่าย

ปั ญห าที่หลายคนต้องเคยเจอเมื่อถึงสิ้นเดือนคือมีบิ ลค่ าใช้จ่ ายมากมายก่ายกองรอให้ต้องจ่ าย อย่ างบิลค่ าไ ฟที่เปิดมาดูยอ ดชำร ะทีลมแทบจับ หลายคนอาจงงว่าเราใช้ไฟเย อะข น าดนี้เลยหรอ ทำไมค่ าไ ฟถึงแ พ งได้ขน าดนี้ นั้นเพราะคุณอาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองเผลอใช้ไ ฟไปเย อะโดยไม่จำเป็น ฉะนั้นวันนี้เราเลยมาแ ชร์ทริค ง่ายๆที่จะช่วยให้คุณประหยั ดไ ฟได้หล ายเท่ า

หมั่ นถอ ดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้ง านเสร็จ

บางคนอาจคิดว่าการปิดสวิตซ์ไฟเพี ยงอย่ างเดียวก็เพี ยงพอ แต่จริงๆแล้วการปิดสวิตซ์ไฟก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตั ดกระแ สไฟซะทีเดียว เพราะตราบใดที่ปลั๊กไฟยังเสี ยบอยู่ นั้นก็ยังคงมีกระแ สไฟไหลวนเพื่อรอพร้อมให้คุณเปิดเครื่ อ งใช้ไฟฟ้ าได้ทันที โดยเฉพาะคนที่ชอบเปิดโหมดพักหน้าจอคอม เพี ยงแค่ 1 ชั่วโมงก็สามารถทำให้คุณเสี ยกระแสไฟไปได้มากเลยทีเดียว ฉะนั้นแล้วทางที่ดีหลังการใช้ง านทุกครั้งควรปิดเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าและถอ ดปลั๊ กจะดีที่สุด

ลดการใช้เครื่ อ งปรั บอากาศลงบ้ าง

เครื่ องปรับอาก าศถือเป็นเครื่ อ งใช้ไฟฟ้ าชิ้นหนึ่งที่กินไ ฟมากทีเดียว โดยเฉพาะเครื่ องที่มีอ ายุการใ ช้ง านมาหลายปี ฉะนั้นควรเปิดใช้ง านแอร์เท่าที่จำเป็น อย่ างในวันที่อากาศร้อ นมากจริงๆหรือเปิดเฉพาะตอนที่เราจะนอน ทั้งนี้ก็ควรเปิดในอุณหภูมิที่พอเหมาะ อยู่ที่ 25 องศาก็เพี ย งพอ และก็อย่ าลืมตรวจสอบประตูหน้ าต่างหรือช่องโหว่อื่นๆว่าปิดได้มิดชิดดีหรือไม่ด้วยล่ะ

คอยจัดระเบี ยบของในตู้เย็นให้เรียบร้อย

ใครที่มักจะมีพ ฤติกร ร มชอบซื้ อของมาตุนในตู้เย็นเยอะๆแล้วกินไม่เคยหมด ปล่อยทิ้งไว้ให้เน่ าเสี ยภายในตู้เย็น แบบนี้จะทำให้ค่ าไ ฟพุ่งสูงขึ้นแบบคุณไม่คาดคิดเลยล่ะ อีกทั้งการที่มีของเน่ าเสี ยอยู่ในตู้เย็น ยังทำให้เกิดความส กปร ก เป็นแห ล่งสะส มของเชื้ อโ ร คและแบ คทีเ รีย ฉะนั้นควรคอยเช็ คของที่อยู่ในตู้เย็นเสมอ อันไหนที่เสี ยก็รีบหยิ บทิ้ งอย่ าปล่อยทิ้ งไว้เพราะอาจส่งผ ลเสี ยต่อสุ ขภ าพตามมาได้

ลดการใ ช้ง านเค รื่ องดู ดฝุ่ นลงก็ช่วยประหยั ดไฟได้

หากบ้ านคุณไม่ค่อยมีฝุ่นหรือไม่ได้เลี้ ยงสั ต ว์ ก็สามารถลดการดู ดฝุ่นลงได้บ้ าง อย่ างปกติคุณอาจดู ดฝุ่นบ่อยอาทิตย์ล่ะ 2-3 ครั้ง ก็ให้ลดลงเหลืออาทิตย์ละ 1 ครั้ง ก็จะช่วยให้คุณประหยั ดไฟได้ในระดับหนึ่งเลย

ควรซักรีดเสื้อผ้าในครั้งเดียวให้มากๆ

เครื่ องซักผ้าหรือแม้แต่เตารีดก็เป็นอุ ปก รณ์ไฟฟ้าที่ถือว่ากินไ ฟมากทีเดียว ฉะนั้นเวลาที่คุณจะซักผ้าก็ควรจะรอซักครั้งล่ะมากๆในครั้งเดียว หรืออย่ างน้อยก็ซักแค่ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ก็พอ ส่วนการรีดผ้าก็เช่นกันควรจะรีดครั้งเดียวให้หมด ใครที่ชอบตื่นมาตอนเช้ารีดมาทีละชุดก็ควรปรั บเป ลี่ย นพ ฤติก ร รมด่ วน เพราะไม่อย่ างนั้นค่ าไ ฟพุ่งสู งเป็นแ น่

ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใ ช้ง านทุกครั้ง

ใครที่ชอบให้บ้ านสว่างไสวด้วยการเปิดไฟทุกดวงรอบบ้ านนั้น รั บร องเลยว่าค่ าไฟจะพุ่งสู งจนลมแทบจับแน่ ฉะนั้นแล้วควรเปลี่ ย นพ ฤติกร ร มการใช้ไ ฟดู เปิดไฟเฉพาะดวงที่ใช้ง านอยู่จริงๆ ดวงที่ไม่ได้ใช้ก็ปิดให้เรียบร้อยจะช่วยลดค่ าไฟได้มากทีเดียวล่ะ

ไม่จำเป็นต้องใช้ที่โก นหนวดไฟฟ้าหรือแป รงไฟฟ้า

แค่ใช้มี ดโกนหนวดธร ร มดากับแปรงสีฟั นธร ร มดาก็เพี ยงพอต่อการทำความสะอาดช่องป ากและใบหน้ าได้อย่ างหมดจดแล้ว ไม่จำเป็นต้องพึ่งอุ ปก รณ์อิเ ล็ กทร อนิ กส์อย่ างที่โก นหนวดไฟฟ้าหรือแป รงไฟฟ้าเลย เพราะจะช่วยประหยั ดไฟในการต้องชา ร์จแ บตได้มากเลยทีเดียว

ลงทุ นกับการติดตั้ งเซ็นเซ อร์จับการเคลื่ อนไหว

สำหรับใครที่พอมีฐ านะแล้วมักจะขี้ห ลงขี้ลื ม อาจลงทุนกับการติดตั้ งเซ็ นเซ อร์จับการเคลื่ อนไหวไว้รอบๆตัวบ้ าน ตัวเซ็นเซ อร์นี้จะช่วยเปิดไฟและอุ ปก รณ์ไฟฟ้าชิ้นใ หญ่ๆในบ้ านเมื่อมีคนเดินเข้ามาในบริเวณ แต่หากไม่มีใครเดินเข้ามาเซ็นเซอร์ก็จะตรวจจับไม่ได้และทำการปิดไฟและเค รื่อ งใช้ไฟฟ้าให้อั ตโ นมัติ นี่ถือเป็นเท คโ นโ ลยีที่แ จ๋วแล้วยังช่วยให้เราประหยั ดไฟได้ด้วย

หากใครที่ไม่อย ากต้องเสี ยเ งิ นไปกับการจ่ ายค่ าไฟฟ้าที่พุ่งกระฉู ดทุกเดือน ก็ล องนำวิธีที่เราแน ะนำไปใช้กันดู รั บร องเดือนนั้นค่ าไ ฟลดลงได้อย่ างไม่น่ าเชื่ อเลยล่ะ