วิธีประหยัดไฟช่วงหน้าร้อน แบบใช้ได้จริง หลายคนไม่เคยรู้

วิธีประหยัดไฟช่วงหน้าร้อน แบบใช้ได้จริง หลายคนไม่เคยรู้

ทุกสิ้ นเดือนเรามักจะจะต้องมานั่งป ว ดหั วกับย อ ดบิ ลที่เราได้รับทั้งค่ าไ ฟฟ้ า ค่ าน้ำปร ะป า ค่ าโทรศั พท์แล้วก็ค่ าใช้จ่ ายอื่นๆอีก ฉะนั้นหากเราลดย อ ดบิ ลค่ าไฟไปได้บ้ างก็จะช่วยให้เราปร ะห ยั ดเ งิ นในกระเ ป๋ าไปได้เย อ ะ ซึ่งวันนี้เราจะมาบอกท ริ คเล็ กๆน้ อ ยๆเกี่ยวกับการใช้เค รื่ องใช้ไ ฟฟ้ าต่างๆในบ้ าน ที่จะสามารถช่วยให้คุณปร ะห ยั ดค่ าไ ฟ ลดภ าร ะค่ าใ ช้จ่ ายในส่ วนนี้ไปได้มากเลย

1 วิธีใช้ หม้อหุงข้าว ให้ปร ะห ยั ดไ ฟ

เราควรที่จะเลื อ กขน า ดห ม้ อหุงข้ าวให้เห ม าะกับสม าชิ กในครอบครัว และควรจะหุงข้ าวให้พอดีกับคนที่จะรับประทาน เวลาหุงข้าวให้ใส่น้ำป ริม าณที่พอดี แล้วปิดฝาให้สนิทในขณะหุงข้าวทุกครั้ง เมื่อข้าวสุกแล้วให้ดึงป ลั๊ กไฟออ กไม่ควรเสี ย บค้ างไว้ นอกจากนั้นก็ควรระมั ดร ะวัง อย่ าให้ก้ นหม้อหุงข้าวบุบเนื่องจากจะทำให้ข้าวสุกช้า กิ นไฟขึ้น แล้วก็ตร ว จส อ บแ ท่ นความร้ อนในหม้อเสมอ อย่ าให้มีเม็ดข้าวไปเกาะ เพราะจะทำให้ข้าวสุกช้ า เปลื อ งไ ฟเช่นกัน

2 วิธีใช้ เครื่ อ งซักผ้า ให้ประห ยั ดไฟ ไม่กินไฟม ากเกินไป

ควรจะใส่ผ้าเข้าไปซักในปริม าณที่เหมาะกับขน า ดเค รื่ อง ไม่ควรใส่มากไปหรือน้อยเกินไป หากมีแค่ 1-2 ชิ้นก็ควรซักมือจะดีกว่าจะช่วยปร ะห ยั ดไฟไปได้มาก แล้วสำหรับการซักผ้าแน ะ นำว่าให้ใช้น้ำเ ย็ นจะช่วยประห ยั ดได้ม ากกว่า แต่ว่าหากมีคร า บเ ปื้ อนเลอะหรือคร า บเปื้ อ นไ ขมั นค่ อยใช้น้ำร้ อ น และสุ ดท้ ายคือการตากผ้าด้วยแ ส งแ ดดแทนการอ บผ้ าจะช่วยทำให้เราล ดค่ าไ ฟไปได้เย อ ะเลยล่ะ

3 วิธีใช้ เครื่องทำน้ำอุ่ น แบบไม่สิ้ นเปลื อ งไฟ

เราควรจะเลื อ กใช้เครื่ อ งทำน้ำอุ่ นในขน า ดที่พอเหมาะ ศึ กษ าและก็ป ฏิบั ติตามคำแ น ะนำที่แนบมากับเครื่ อ งเวลาใ ช้ง านให้ป รั บอุ ณห ภู มิความร้ อนให้เหมาะส มกับร่ างก าย ไม่ควรใช้น้ำร้ อ นเกิ นจำเป็นเพราะนอกจากจะสิ้ นเปลื อ งไฟแล้วยังทำให้ผิ วเราแ ห้ งด้วย ปิดวาล์วและปิดสวิชต์เมื่อไม่ได้ใ ช้ง านทุกครั้ง และที่ลืมไม่ได้เลยคือเวลาที่ติ ดตั้ งเครื่ อ งควรจะต่อสายลงดินในจุดที่มีไว้ให้สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่ น รวมทั้งคอยห มั่ นตร ว จส อ บรอยรั่ วเสมอเพื่อทำการซ่ อ มแ ซ มได้ในทั นที

4 วิธีใช้ เครื่ อ งปรั บอ าก าศ ให้ปร ะห ยั ดไฟได้ม ากที่สุด

มาเริ่ มที่การเลื อ กเครื่ อง ป รั บอ าก าศก่อน เราควรที่จะเลื อ กขน า ดที่เหมาะกับห้อง รวมทั้งควรเลื อ กแบบที่มีคุ ณภ าพสู งช่วยประห ยั ดไฟ การติ ดตั้ งเค รื่ องควรจะอยู่ในร ะดั บสู งพอเหมาะ ด้านหลังเค รื่อ งควรจะร ะบ ายความร้ อ นได้ดี คอยบำรุ งรั กษ าแล้วก็ทำความสะอาดแ ผ่ นกร อ งอ าก าศ แ ผ งร ะบ ายความร้ อ นเสมอ สิ่งสำคัญคือปฏิบัติตามคำแ น ะนำที่แนบมากับเค รื่ องป รั บอ าก าศ

การใ ช้ง านเค รื่ องป รั บอ าก าศควรจะตั้งอุ ณห ภู มิไว้ไม่ต่ำกว่า 26 องศา และก็ปิดเค รื่ องทุกครั้งที่ไม่ได้ใ ช้ง าน ถ้าเกิดอ าก าศไม่ได้ร้ อ นอบอ้ าวมากก็อาจเปิดประตู ห น้ าต่างร ะบ ายอากาศ รับลมเ ย็ นๆแทนการเปิดแอร์จะช่วยประห ยั ดไปได้มาก แต่เมื่อเปิดแอร์ก็อย่ าลืมปิดประตูห น้ าต่างให้สนิทด้วยล่ะ และถ้าไม่อย ากให้แอร์ทำง านห นั กจนเกินไปให้เราบุผนัง และก็หลังคาด้วยฉน ว นกันความร้ อน ติ ดตั้ งผ้าม่ านกันแ ส งแ ด ดทั้งประตูและห น้ าต่าง จะช่วยกันความร้ อ นจากข้างนอ กไม่ให้เข้ามาข้างในห้องได้ ช่วยทำให้แ อ ร์ไม่ทำง านห นั ก และไม่เป ลื องไ ฟนั้นเอง

5 วิธีการใช้ เตารีด รีดผ้าให้เรี ย บได้แบบไม่เปลื อ งไฟ

เตารีดเป็นเค รื่ องใช้ไ ฟฟ้ าที่ให้ความร้ อ น ซึ่งการทำง านแต่ละครั้งจะกินไ ฟมากด้วยเหตุนั้นควรจะรีดครั้งละหล า ยๆตัวให้เสร็จไปเลย และควรเริ่ มรีดที่ผ้าบางๆก่อนในขณะที่เตารีดยังไม่ร้ อ นมาก พรมน้ำบนผ้าพอสมควร ไม่ควรเปี ย กแ ฉ ะเกินไป อีกทั้งควรจะปรับความร้ อนให้เหมาะกับชนิดผ้านั้นๆด้วย ก่อนจะรีดผ้าเส ร็ จให้ดึงปลั๊กไฟออ กก่อนสัก 2-3 นาทีแล้วรีดต่อจนเส ร็ จ ความร้ อ นจะยังหล งเห ลื ออยู่สามารถรีดผ้าต่อให้เรียบได้โดยที่ไม่กิ นไฟ รวมทั้งสิ่งที่ควรจะเ ช็ คอยู่เป็นประจำคือสภ า พการใ ช้ง านของเตารีด ควรตร ว จส อ บดูเสมอว่ายังใ ช้ง านได้ดีอยู่หรือไม่ ทั้งส าย ตัวเค รื่ องและอื่นๆเพื่อที่จะได้ซ่ อ มแ ซ มได้ทั นที

6 ลดการใช้ไ ฟฟ้ าจากการใช้ หลอดไฟ ในบ้ าน

ควรจะเลื อ กใช้หล อ ดไฟที่มีกำลั งวั ตต์เหมาะสมกับการใ ช้ง านในห้องนั้นๆสำหรับที่ต้องการแ ส งสว่ า งมากอย่ างในอ าค ารควรที่จะเลื อ กใช้หล อ ดฟ ลูอ อเ ร สเ ซ นต์ ส่วนนอ กอ าค ารที่พอมีแ ส งส ว่ างอยู่แล้วให้เลื อ กใช้หล อ ดไฟไ อโ ซเดี ย ม และไ อปร อ ท จะช่วยปร ะห ยั ดไ ฟได้ม ากกว่า

การเปลี่ยนมาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แทนการใช้หล อ ดไ ส้ที่ใช้กันอยู่จะช่วยลดการใช้ไ ฟฟ้ าได้มาก เนื่องจากว่าหล อ ดฟลูออเรสเซนต์แบบผ อ มขน า ด 18 วัตต์และ 36 วัตต์ จะมีความสว่างเที ย บเ ท่ าหล อ ดไ ส้ 20 วัตต์และ 40 วัตต์ ด้วยเหตุนี้การใช้ห ล อดฟลูออเรสเซนต์จึงช่วยปร ะห ยั ดไฟได้ม ากกว่านั้นเอง ซึ่งเราสามารถเป ลี่ ยนหล อ ดไ ฟได้เลย ไม่จำเป็นที่จะต้องเป ลี่ ยนบัลลาสต์และสตา ร์ ทเตอร์

หล อ ดค อ มแ พ คฟลูออเรสเซนต์มีอยู่ 2 ชนิด นั้นก็คือบัลลาสต์ภ ายในและก็บัลลาสต์ภ ายนอ ก โดยบัลลาสต์ภ ายในเราสามารถใช้แ ท นหล อ ดกลมแบบเกลียวได้ ส่ วนหล อ ดไ ฟที่มีบัลลาสต์ภ ายนอ ก จะมีขาเสี ย บซึ่งสามารถต่อเข้ากับตัวบัลลาสต์ที่อยู่ภ ายน อ กได้เลย ส่ วนการใช้หล อ ด LED จะใช้พ ลั งง านไ ฟฟ้ าต่ำ แต่ให้แสงสว่ า งเ ท่ าหล อ ดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ และก็หล อ ดไ ส้ เพราะฉะนั้นการใช้หล อ ด LED ก็เลยช่วยปร ะห ยั ดไฟได้เช่นเดียวกัน และสิ่งสำคั ญเบื้ อ งต้ นที่จะทำให้ทุกคนใช้ไ ฟฟ้ าน้ อยลงได้แต่ละวันนั้นก็คือ การที่เราปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใ ช้ง าน รวมทั้งเลื อ กเปิดไฟเฉพาะดวงที่จำเป็นต้องใช้เ ท่ านั้น หากไม่อยู่บ้ านก็ถ อ ดป ลั๊ กอุ ปก รณ์ที่ให้แ ส งส ว่ างออ กให้หมด เ ท่ านี้เราก็ลดค่ าไ ฟไปได้เย อ ะเลยล่ะ

เค รื่ องใช้ไ ฟฟ้ าเป็นสิ่งที่บ้ านเราข าดไม่ได้เลยไม่ว่าจะหล อ ดไ ฟ หม้อหุงข้าว เครื่ อ งปรั บอ าก าศ เค รื่ องซั กผ้ าหรือเค รื่ องใช้ไ ฟฟ้ าอื่นๆเป็นอุ ปก รณ์อิเ ล็ กทร อนิ กส์ที่ช่วยทำให้เราสะด วกส บ าย ซึ่งมักจะแ ล กมาด้วยค่ าไ ฟที่สู ง แต่หากเราใช้ได้อย่ างถู กวิธี มีท ริ คเ ล็ กๆก็จะสามารถช่วยให้เราประห ยั ดไปได้เยอะ