ลองทำดูน้ำตาลกับมะนาว แก้ปัญหาที่แม่บ้านแก้ไม่ตกใด้ทันใจ

ลองทำดูน้ำตาลกับมะนาว แก้ปัญหาที่แม่บ้านแก้ไม่ตกใด้ทันใจ

ปั ญห าจุกจิกก วนใ จภายในบ้ าน อย่างการทำความสะอาดคราบส กปร ก การขจัดแ มล ง คุณสามารถทำเองได้ง่ ายๆ เพียงมีน้ำตาลกับน้ำมะนาว ซึ่งเป็นวั ตถุดิ บที่ทุกบ้ านอาจจะมีกันอยู่แล้วเพื่อไว้ใช้ป ระก อบอ าห ารให้มีร สช าติที่อร่ อย กล มกล่อ มขึ้น แต่ประโยชน์ไม่ได้มีเพียงแค่นั้น วันนี้เราจะมาบอ กเคล็ ดลั บในการจั ดก ารปั ญห าจุกจิกภายในบ้ านของคุณให้หมดไป ด้วยการใช้น้ำตาลกับน้ำมะนาว

1 น้ำตาลช่วยขจั ดแ มล งที่เข้ามาร บก วน

หากบริเวณบ้ านของคุณมีแ มล งชอบมาป้วนเปี้ยน หรือจะมาสร้ างรั งให้ใช้น้ำตาลครึ่งถ้วยตวงเทลงไปในน้ำต้มเดื อดให้ขึ้นฟ อง แล้วเติมพริกไ ทยดำลงไปเล็กน้อย จากนั้นปิดไฟแล้วเทส่ว นผส มใส่ลงในภาช นะป ากกว้าง นำไปวางไว้ในที่โล่งที่มีแ มล งผ่านเป็นประจำ เมื่อแ มล งลงไปทานส่ วนผส มที่วางไว้นั้น จะช่วยให้ขจั ดแ มล งได้

2 น้ำตาลช่วยรั กษ าสภ าพดอ กไม้ให้สดใหม่ได้น านขึ้น

หากคุณเป็นคนช อบดอ กไม้ รั กการต กแต่งบ้ านด้วยแจกันใส่ดอ กไม้ ให้บ้ านดูมีสีสัน แล้วต้ องการให้ดอ กไม้มีสีสันที่ส ดน าน ไม่ต้องเปลี่ ยนดอ กไม้บ่อย ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำให้ใส่น้ำตาลลงไป 1 ช้อนโต๊ะ หรือจะใส่น้ำส้มสายชูเพิ่มลงไปอีก 1 ช้อนโต๊ะด้วยก็ได้ จะช่วยให้ดอ กไม้สีส ดน าน แถ มยังขจัดเชื้ อร าได้ด้วย

3 น้ำตาลช่วยทำความสะอาดเครื่ องบ ดกาแฟได้

ทุกครั้งที่ใช้งานเครื่ องบ ดกาแฟเสร็จ แล้วต้ องการล้างทำความสะอาดให้แช่เครื่ องบ ดกาแฟลงในน้ำเปล่าที่ผสมน้ำตาลลงไปด้วย เพื่อให้น้ำตาลซึบซับกลิ่ นและคราบน้ำมั นออ กให้หมด ช่วยให้เครื่ องสะอาดขึ้น ไร้กลิ่ นติดค้าง

4 น้ำตาลช่วยขจัดกลิ่ นที่ติดมือให้จางลงได้

ถ้าคุณเป็นคนที่ช อบทำอ าห าร แล้วต้องหั่ นวั ตถุดิ บที่มีกลิ่ นอย่าง กระเที ยม หั วหอ ม ที่มักจะมีกลิ่ นติดมือเสมอ ให้ล้างกลิ่ นติดมือออ กด้วยน้ำย าล้างจานที่ผสมน้ำตาลประมาณ 1 ช้อนพูน น้ำตาลจะช่วยดู ดซั บความมั น กลิ่ น และช่วยผลั ดเซ ลล์ผิ วที่ต า ยแล้วออ กด้วย เพียงแค่นี้มือคุณก็จะสะอาด ไร้กลิ่ นติดมือแล้ว

นอกจากน้ำตาลแล้วใครจะรู้ว่ามะนาวในตู้เย็นของเรานั้น กลับมีคุณประโยชน์แฝงที่ไม่คาดคิดซ่อนอยู่มากมายเลยทีเดียว ไปดูกันเลยว่า มะนาวในตู้เย็นเรานั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหาจุกจิกในบ้านเราได้อย่างไรบ้าง

5 มะนาวช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในถังข ยะให้จางลงได้

ถังขยะเมื่อเราทิ้งข ยะไปนิดๆหน่อยๆ ก็เริ่มส่งกลิ่ นไม่พึงประสงค์แล้ว แต่คุณยังไม่อย ากนำถุงข ยะไปทิ้งในตอนนี้ เพราะข ยะยังไม่เต็มถุ งยังไม่ถึงเวลาที่ต้องนำไปทิ้ง ให้ใช้มะนาวหั่นแบ่งออ กเป็น 4 ส่วนใส่ลงในถังข ยะ พร้อมกับเบกกิ้งโซดา 1 ช้อนชา เพื่อช่วยให้กลิ่ นจางลง ชะล อการนำข ยะไปทิ้งได้

6 น้ำมะนาวขจัดคราบในไมโครเวฟ

บีบน้ำมะนาวลงไปแก้วที่ใส่น้ำเปล่าเตรียมไว้ จากนั้นนำเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟประมาณ 2 – 3 นาที ไอน้ำจากแก้วที่มีส่ว นผส มของน้ำมะนาวอยู่ด้วย จะช่วยสล ายคราบเกาะแน่นในไมโครให้เช็ดออ กง่ ายขึ้น

7 มะนาวช่วยขจัดกลิ่ นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็น

ตู้เย็นของหล ายๆบ้ านมักมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างกลิ่ นอ าห าร กลิ่ นผัก และกลิ่ นอื่นๆจากข องที่แช่อยู่ในตู้เย็น ให้ใช้สำลีก้อนกลมชุบน้ำมะนาว แล้วนำไปวางในตู้เย็นทิ้งเอ าไว้หล ายๆชั่วโมงหรือข้ามวัน จะช่วยดู ดซั บกลิ่ นให้จางลงไปได้

8 มะนาวช่วยขจัดค ราบและกลิ่ นบนเขียง

คราบส กป รกและกลิ่ นไม่พึงประสงค์บนเขียงมักเกิดจากการหั่ นวั ตถุ ดิ บที่ไว้ใช้ป ระก อบอ าห าร ให้นำมะนาวมาหั่ นผ่ าครึ่งแล้วนำส่ วนเนื้ อมะนาวมาถูขัดวนๆลงบนเขียง แล้วล้างออ กให้สะอาด จากนั้นนำไปผึ่งแ ดดให้แห้ง คราบส กป รกและกลิ่ นจะจางหายไปจากเดิมเย อะเลยค่ะ

ของในครัวเรานั้นหลายๆอย่างสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในบ้านได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องไปซื้อหาอะไรเพิ่มให้เสียเงิ นทอ ง ช่วยประหยัดสตุ้งสตั งในกระเป๋าเราได้เป็นอย่างดี และยังใชเประโยชน์ของใช้ในครัวเราได้มากกว่าที่เป็นอยู่