ย าสีฟันน้ำอัดลมเหลือก้ นขวด เอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกเย อะ

ย าสีฟันน้ำอัดลมเหลือก้ นขวด เอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกเย อะ

หล ายคนคงเบื่อกับการขจัดคราบส กป รกที่ต้องนั่งออ กแรงขัดคราบจนเหนื่อย คราบก็ไม่หลุดออ กให้ง่ ายๆเลย ทำให้ต้องเปลื องแ รง และเปลื องเวลาไปกับการขจัดคราบส กป รกอยู่บ่อยๆ จะดีกว่ามั้ยถ้าคุณจะได้ใช้เวลานั้นไปกับการทำกิจกรรมอย่างอื่นที่คุณอย ากจะทำ ดังนั้นวันนี้เราจะนำเคล็ดลับมาฝากคุณพ่อบ้ าน แม่บ้ านในการทำความสะอาดคราบส กปร กโดยใช้ย าสีฟันและน้ำอัดลมที่จะช่วยให้งานบ้ านของคุณง่ ายขึ้นกันค่ะ

วิธีการผส มย าสีฟันและน้ำอัดลมเพื่อนำไปขจัดคราบ

1 เทน้ำอัดลมลงในภาชนะที่เตรียมไว้ แล้วบีบย าสีฟันต ามลงไป จากนั้นคนส่วนผส มให้ทุกอย่ างเข้ากันดี
2 นำส่วนผสมที่เข้ากันดีแล้วเทใส่ขวดสเปรย์ เพื่อนำไปฉี ดบริเวณที่คราบส กปร กทิ้งไว้ประมาณ 2 – 3 นาที
3 เมื่อครบเวลาให้นำผ้าชุบน้ำบิดหมาดมาเช็ดตามคราบที่ฉี ดส่ว นผส มทิ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ออ ก คราบส กปร กที่เคยเกาะอยู่จะหลุดออ กมาได้อย่ างง่ ายดาย ไม่ต้องเปลื องแ รงขัดเลยค่ะ

นอ กจากนี้ส่วนผสมที่เราผสมย าสีฟันและน้ำอัดลมไว้ยังสามารถนำไปฉี ดต ามบริเวณคราบส กปร กต่ างๆภายในบ้ านได้ เช่น คราบน้ำมั นบนผนังหรือบริเวณเตาแก๊สในห้องครัว คราบส กปร กที่เกาะอยู่บริเวณประตูตู้เย็น คราบมันบนพื้นบ้ านหรือจะเป็นมุมส กปร กที่มีคราบภายในบ้ านก็ได้เช่นกัน

ประโยชน์ของยาสีฟันในการขจัดคราบ

1 ยาสีฟันล้างทำความสะอาดมือ

เมื่อเราต้องเข้าครัวประกอบอาหารอาจมีกลิ่นติดมือจากผักหรือของสดที่มีกลิ่นติดมือ ถึงล้างน้ำเปล่าหลายๆรอบกลิ่นก็ไม่หาย ให้ใช้ยาสีฟันมาถูมือขจัดกลิ่นจากนั้นล้างด้วยน้ำสบู่อีกรอบหนึ่ง มือคุณก็จะไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ติดแล้วค่ะ

2 ขจัดคราบส กปร กบนหน้าเตารีด

คราบส กปร กที่ติดอยู่บนหน้ าเตารีด ไม่ว่าจะเป็นคราบเหนียว คราบดำสามารถขจัดออ กได้เพียงใช้ย าสีฟันป้ ายลงบนหน้าเตารีด จากนั้นใช้ผ้ามาเช็ดถูวนออ กเบาๆ คราบก็จะค่อยๆหลุดออ กจนหมด เตารีดคุณก็จะสะอาดขึ้นแล้วค่ะ

ประโยชน์ของน้ำอัดลมในการขจัดคราบ

1 ขจัดคราบส กปร กในห้องน้ำ

คราบโถสุ ขภั ณฑ์หรือพื้นในห้องน้ำสามารถขจัดคราบได้โดยใช้น้ำอัดลมสู ตรปร าศจากน้ำต าลมาเททิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาให้นำแ ป รงขัดห้องน้ำมาขัดคราบออ กให้สะอาด จะช่วยให้คราบหลุดออ กง่ายขึ้น ห้องน้ำคุณจะกลับมาสะอาดเหมือนก่อนแล้วค่ะ

2 ขจัดคราบสนิมบนอุ ปก รณ์เครื่ องมือ เ ครื่ องใช้

หากที่บ้ านของคุณมีอุ ปก รณ์เค รื่อ งมือเ ครื่ องใช้เกิดสนิมขึ้น ให้นำไปแช่น้ำอัดลมทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นใช้แป รงขัดคราบสนิมออ กให้หมด แล้วล้างออ กด้วยน้ำสะอาด คราบสนิมที่เคยเกาะอยู่จะหลุดออ กอย่ างง่ ายดาย

เห็นมั้ยคะว่าย าสีฟันไม่ได้เพี ยงใช้ทำความสะอาดช่องป ากให้สะอาดแต่ยังนำมาขจัดคราบสิ่งข องต่างๆภายในบ้ านได้ ส่วนน้ำอัดลมก็เช่นกันไม่ได้มีไว้ดื่มให้รู้สึกสดชื่นแค่นั้นแต่ยังช่วยขจัดคราบสกปรกและขจัดคราบสนิมได้ค่ะ