พริกแห้งแตงกวา ช่วยแ ก้ปั ญห าหนักใจในบ้ าน แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้

พริกแห้งแตงกวา ช่วยแ ก้ปั ญห าหนักใจในบ้ าน แม่บ้านหล า ยคนยังไม่เคยรู้

หลายบ้ านมักเจอปั ญห าแ มล งที่เข้ามากวนใจภายในบ้ าน ทำให้รู้สึ กหงุ ดหงิ ดทุกครั้งที่เห็น วันนี้เรามาบอ กเคล็ ดลั บการไล่แ ม ลงเหล่านั้นออ กไป ไม่ให้เข้ามากว นใจคุณอีก ด้วยวัต ถุดิ บของใช้ที่หาง่าย หรือคุณอาจมีของเหล่านี้ติดบ้ านเอาไว้อยู่แล้ว

1 แตงกวาช่วยไ ล่แ มล งส าบ

หลายบ้ านมักเจอปั ญห าแ มล งส าบ ทั้งตัวเล็กตัวน้อยเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในบ้ านเต็มไปหมด ให้นำแตงกวามาสไ ลด์เป็นแว่นๆ แล้ววางไว้ตามจุดที่แ มล งส าบมักเดินผ่านเป็นประจำ แ มล งส าบไม่ค่อยจะช อบกลิ่ นแตงกวา มันจะค่อยๆหนีหายออ กไปจากบ้ านคุณเอง

2 พริกแห้งช่วยไล่ม ดออ กจากข้าวส าร

หากในถังข้าวส ารของคุณมีมด เดินอยู่เต็มไปหมด ให้คุณนำพริกแห้ง 1 กำมือ ห่อลงในผ้าข าวบาง แล้วนำไปใส่ไว้ในถังข้าวส าร ม ดจะไม่ชอบความเผ็ดร้อนของพริกไม่ไหว แล้วจะค่อยๆหนีหายไป

3 เป ลือ กส้มช่วยไล่แม งมุมในบ้ าน

หากบ้ านคุณเจอปั ญห าแม งมุมเดินอยู่เต็มเพดานไปหมด แถมยังชั กใยไปทั่วเพดานบ้ าน จนไม่รู้จะไล่ไปยังไงดี ให้ใช้เป ลือ กส้มหรือพืชในเชื้ อส ายส้มมาบดๆบี้ๆให้น้ำมั นจากเปลื องส้มออ กมา จากนั้นนำไปวางไว้ที่หน้าต่าง มุมเพดาน หรือรอบๆชั้นวางสิ่งของ แม งมุ มจะไม่ชอบกลิ่นเปลื อ กส้ม แล้วจะค่อยๆหายไปเองค่ะ

4 หัวหอ มช่วยไล่แ มล งวันไม่ให้เข้าใกล้

แ มล งวันเป็นสั ตว์ที่มักสร้ างความน่ ารำค าญให้กับใครห ลายๆคน บางครั้งต้องโบกพัดไล่จนเมื่ อยมือ เมื่ อยแขนไปหมด ให้นำหัวหอ มมาซ อยแช่น้ำไว้ แล้ววางไว้ใกล้บริเวณที่แ มล งวันมาตอ ม จะช่วยไล่แ ม ลงวันไม่ให้มาเข้าใกล้ได้

5 แป้งเ ด็ กช่วยไล่ผึ้ งและตั วต่อ

ผึ้ งหรือตั วต่อไม่ชอบกลิ่นแป้งและเนื้อแป้งที่ฟุ้งอยู่ในอ าก าศ ให้ใช้แป้งเ ด็ กโรยไว้รอบบ้ านหรือเทใส่ถุงผ้าข าวบาง แล้วนำไปวางไว้บริเวณมุมบ้ านที่คิดว่าผึ้ งจะมาทำรัง แป้งเ ด็ กที่คละคลุ้ งอยู่ในอ าก าศจะทำให้วิสั ยทัศน์การบิน การมองเห็นแย่ลง อีกทั้งผึ้ งและตั วต่อไม่ช อบกลิ่ นแป้ง ดังนั้นมันจะค่อยๆหนีออ กจากบ้านไปเอง

การไล่แม ลงกวนใจคงไม่ย ากอีกต่อไป หากคุณได้รู้วิธีการไล่แล้วนั้นก็สามารถนำมาทำตามกันได้โดยใช้ของใช้ในบ้ านใกล้ๆตัว ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้ ออุ ปก รณ์ขจัดแม ลงร าค าแ พงๆให้เปลื องตัง ของใกล้ตัวก็สามารถไล่แม ลงได้เช่นกัน