คนที่ทานปลาบ่อยๆ ควรรู้เอาไว้ ส่งผลมาก

คนที่ทานปลาบ่อยๆ ควรรู้เอาไว้ ส่งผลมาก

ปลาเป็นวั ตถุดิ บที่สามารถทำอ าห ารได้หลากหล ายเมนู อาทิเช่น ข้าวต้มปลา ปลานึ่งซีอิ๊ว ปลาเผา หรือปลาทอด จะให้พูดง่ ายๆคือปลานั้นสามารถนำไปทำอ าห ารได้ทั้ง ลวก ต้ม นึ่ง เผา ทอดเลยล่ะ ซึ่งเมนูปลาคงเป็นเมนูโป รดของใครหล ายคน ที่มักจะทานกันเป็นประจำ แล้วเมื่อทานเป็นประจำทุกวัน จะส่งผ ลอย่ างไรต่อร่ างก ายบ้ าง วันนี้เราหาคำตอ บมาให้คุณแล้ว

ปลาเป็นแหล่งอ าห ารที่ให้โป รตี นสู งพอๆกับเนื้ อสั ตว์ชนิดอื่นๆอีกทั้งในเนื้ อปลายังมีวิตามิน เกลือแร่ ไขมั นและก็คาร์โบไฮเดรตซึ่งการทานปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มนั้นจะได้ปริมาณโป รตี นต่างกันนิดนึง โดยผลวิจั ยบอกว่าปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มจะมีโป รตี นมากกว่าปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดนิดหน่อย และมีเปอร์เซ็นต์ไขมั นต่ำกว่าเล็กน้อยด้วย

การทานน้ำมั นปลาแล้วก็น้ำมั นตั บปลา

น้ำมั นปลาจะได้มาจากตรงส่วนของหั วปลา จะมีโอเมก้า 3 ดีเอสเอ อีพีเอ ในปริมาณที่สู งเมื่อเทียบกับน้ำมั นที่รับจากสัตว์ชนิดอื่นๆและยิ่งไปกว่านั้นในส่วนสม องกับต าปลานั้นยังมีโอเมก้า 3 สู งมากด้วยเช่นกัน อีกทั้งการทานน้ำมั นปลาจะมีส่วนช่วยทำให้เกล็ ดเลืoดไม่เกาะกัน ไห ลเ วียนได้ดีขึ้น

การรับประทานเนื้ อปลาให้สาsอ าห ารที่จำเป็นอะไรบ้ าง

เนื้ อปลามีส่ วนปร ะก อบของกร ดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่ างก ายมากโดยเฉพาะทรีโอนีนและก็ไลซีน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อเด็ กเพื่อช่วยในการเจ ริ ญเ ติ บโ ต ซึ่งสาsอ าห ารดังกล่าวข้างต้นจะพบม ากจากเนื้ อปลาทู ถ้าหากคิดเป็นหน่วยจะมากถึง 92 หน่วยเมื่อนำไปเทียบกับน้ำน มวัวซึ่งมี 91 หน่วย เนื้ อวัว 80 หน่วยและถั่วเหลืองเพี ยง 63 หน่วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวเนื้ อปลาทูจึงมีสาsอ าห ารที่ว่ามากสุด

ในส่วนของเนื้ อปลาที่มี D.H.A มาก ก็ได้แก่ ปลาช่อน ปลาทู ปลาสวาย ปลาไ ส้ตั นแล้วก็ปลาหมึกกล้วย ส่วนคนที่ช อบรับประทานไข่ไก่ก็จะได้รับ D.H.A ด้วยเหมือนกันแต่ในปริมาณที่น้อยกว่า

ประเภทของปลาที่มีไขมั นมาก-น้อย

ปลาที่ไม่มีไขมั นหรือไขมั นน้อ ย จะเป็นจำพวกปลาเนื้อข าวอาทิเช่น ปลาสำลี ปลาจะละเม็ด ปลาเนื้ออ่อนรวมทั้งปลากะพง ส่วนปลาที่มีไขมั นปานกลาง อาทิเช่น ปลาดุก ปลาตะเพียนและปลาอินทรี และปลาที่มีไขมั นสู ง โดยส่วนม ากจะเป็นปลาเนื้อสีเหลือง เทาอ่อนหรือชมพู อาทิเช่น ปลาสวายและก็ปลาเทโพทะเล

ปลาดอรี่ หรือแพนกาเซีย ดอรี่

ปลาดอรี่ถือว่าเป็นปลาที่คนนิยมทานเป็นอันดับแรกๆเลยก็ว่าได้ ซึ่งปลาดอรี่ (Dory Fish) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า แพนกาเซีย (Pangasius) บางคนก็เลยเรียกว่าแพนกาเซีย ดอรี่ เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดและน้ำกร่อย จัดอยู่ในปร ะเภ ทปลาไม่มีเกล็ด เนื้ อนุ่ม ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับปลาเทโพ ปลาสวายปลากดและปลาบึกนั้นเอง

ปลาดอรี่อุดมไปด้วยกร ดอ ะมิโ นที่จำเป็น (Essential Amino Acids) อย่ างครบถ้วน มีประโยชน์เหมือนกับปลาทั่วๆไป ซึ่งมีก รดไขมั นที่จำเป็น โอเมก้า 3 วิตามินบี2 เป็นสิ่งที่ร่า งก ายต้องการใช้ในการเผ าพ ล าญไ ขมั น โป รตี นรวมทั้งค าร์โ บไ ฮเดร ต อีกทั้งมีวิตามินดีที่กระดู กต้องใช้เพื่อการส ะส มแ คลเซีย ม นอ กจากนี้ยังมีเหล็ก ฟอสฟอรัส แคลเซียม ไอโอดีน สังกะสี และก็แมกนีเซียม ที่ดีต่อร่า งก ายด้วย

ประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากการกินปลาทู

ปลาทูคงเป็นเมนูโป รดของใครหล ายคน เนื่องจากมีร สช าติอร่ อ ย เนื้ อแ น่น หาซื้oได้ง่ าย แล้วก็ยังสามารถเอามาทำอ าห ารได้หลากหล ายเมนู เช่น ปลาทูนึ่ง ปลาทูทอด ฉู่ฉี่ปลาทู ต้มยำปลาทู รวมทั้งยำปลาทู เป็นต้น ซึ่งปลาทูให้คุณประโยชน์ต่อร่ างก ายที่คุณอาจคิดไม่ถึง อาทิเช่น ช่วยบำรุ งส ายต า บำรุ งหั วใ จ

ปลาทูเป็นแหล่งโป รตี นที่ดี

การกินปลาทูจะได้รับโป รตี นที่ดีต่อร่ างก าย แล้วก็ยังเป็นโป รตี นที่ย่อ ยง่ ายกว่าเนื้ อสั ต ว์ชนิดอื่นๆทำให้ระบบการทำง านด้านการย่อ ยอ าห ารไม่ต้องทำงา นหนั ก อีกทั้งโป รตี นในเนื้ อปลาทูยังมีปริมาณที่ค่อนข้างสู ง โดยเนื้ อปลาทู 100 กรัม จะมีโป รตี นอยู่ถึง 24.9 กรัม ซึ่งร่ ายก ายก็จะนำโ ปรตี นไปซ่อ มแ ซ มส่วนที่สึ กหรอ แล้วก็ช่วยเสริ มสร้ างร่า งก ายให้เจ ริ ญเติ บโ ตตามวั ยที่สมควรด้วย

รับประทานปลาทูช่วยบำรุ งป ระส าทและส ม อง

ปลาทูมีไอโอดีนและกร ดไขมั นที่จำเป็นต่อร่ างก าย ซึ่งในปลาทูมีกร ดไขมั นอิ่มตัวและกรดไขมั นโอเมก้า 3 อยู่ค่อนข้างม ากซึ่งกร ดชนิดที่ว่านี้ร่ างก ายของเราไม่สามารถที่จะสร้ างขึ้นมาเองได้ ต้องได้รับจากการกินอ าห าร นอ กจากนี้ปลาทูยังมีกร ดไขมั น DHA ที่เป็นส่วนสำคัญในการพั ฒน าระบบปร ะสา ทและสมอ ง โดยเฉพาะในส่วนของการเรียนรู้แล้วก็การจดจำ

วิธีการเลือ กซื้oปลา และการทำความสะอาดปลา

ตอนเลือ กซื้oจำเป็นต้องสังเกตดูว่า ต าปลาจะต้องใส เนื้ อแ น่นเมื่อใช้นิ้วกดเนื้ อปลาจะต้องไม่บุ๋มตามรอยนิ้วมือ เหงือ กปลาควรจะมีสีแ ดงส ด และก่อนการทำอ าห ารจำเป็นต้องนำปลามาล้างทำความสะอาด โดยต้องขอ ดเกล็ดออ กให้หมด หากปลาชนิดนั้นไม่มีเกล็ดจะต้องขูดเมือ กและควั กไ ส้ออ ก จากนั้นจึงค่อยใช้น้ำล้างตัวปลาจนสะอาด

ปลาเป็นแหล่งแ ร่ธ าตุและไอโอดีน

ปลาทะเลจะเป็นแห ล่งแร่ธ าตุและไอโอดีน เมื่อเรารับประทานปลาทะเลจะช่วยป้อ งกั นโsคค อพอ กชนิดที่เกิดจากการขาดธ าตุไอโอดีน ส่วนเด็ กที่กำลังเจ ริ ญเติ บโ ตถ้าหากขาดธา ตุชนิดนี้อาจมีโอก าสที่จะทำให้เด็กมีการเจ ริ ญเติ บโ ตช้าด้วย

การรับประทานปลานั้นมีประโยชน์ต่อร่า งก ายไม่ว่าจะกินปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็ม เนื่องจากมีสาsอ าห ารที่ร่ างก ายต้องการอยู่ ฉะนั้นเมื่อได้ทราบความรู้ดีๆอย่างนี้แล้ว ลoงหันมากินปลากันนะคะ