ดอกชมจันทร์ปลูกกินได้ ประโยชน์เยอะ ประดับบ้านก็สวย

ดอกชมจันทร์ปลูกกินได้ ประโยชน์เยอะ ประดับบ้านก็สวย

ต้นชมจันทร์หล ายคนบางทีอาจรู้จักกันดี ในปัจจุบันคนนิยมนำมาปลูกไว้ในบ้ านเพื่อนำมาทำอ าห ารหรือนำไปvายสร้ างsายไ ด้ เพราะด้วยร สช าติที่อร่ อ ยและมีเอ กลั กษ ณ์เฉพาะตัวที่ปลูกไว้ก็ส วย อีกทั้งยังปลูกได้ไม่ย ากเข้าได้กับสภาพอากาศ ก็เลยทำให้โ ตไว ออ กดอ กได้ดีเลยล่ะ

ดอ กชมจันทร์หรือดอ กพ ร ะจั นทร์ เป็นทั้งไม้ประดับและก็พืชส มุนไพ ร มีลั กษณ ะเป็นไม้เถา ลำต้นมีย างใส ใบเดี่ยวเป็นรูปหั วใ จ ขอบเรียบ ใบแหลม โคนใบเว้ าลึ ก ก้านใบเรี ยว ออ กดอ กสีข าวส วย มีกลิ่ นหอ ม ซึ่งจะบานตอนเช้าและพลบค่ำ จะออ กดอ กตามซอ กใบเป็นช่อๆ ดอ กชมจันทร์หากพบในในธร ร มช าติส่วนใหญ่จะขึ้นตามป่าดิบหรือชายห้วยที่มีความชุ่มชื้น

ดอ กชมจันทร์เป็นพืชสกุ ลเดียวกับ มอร์นิ่งกลอรี่หรือผักบุ้งฝรั่ง ที่ห ลายๆคนคงรู้จักกันดี ซึ่งพืชในสกุ ลนี้บางชนิดสามารถกินได้ บางชนิดเป็นเพียงไม้ประดับ ชนิดที่สามารถกินได้ที่ทุกคนรู้จักก็จะมี ผักบุ้งและมันเทศ อีกทั้งบ างชนิดสามารถนำมาเป็นย าสมุ นไพ รได้ด้วย

การปลูกดอ กชมจันทร์ด้วยการเพาะเมล็ด ต้องแช่เมล็ดในน้ำก่อนสัก 12 ชั่วโมงให้เปลือ กหุ้ มเมล็ดอ่อนตัวทำให้งอ กได้เร็ วขึ้น จากนั้นฝังลงในดินที่พรวนจนร่วนซุย ราว7-14 วันต้นก็จะเริ่มงอ กออ กมาจากดิน ทอดยอ ดยาวเกาะเลื้อยพันร้ านที่ทำเตรี ยมไว้ ซึ่งจะทำไม้ร้านหรือไม่ทำก็ได้ แต่ว่าหากจะไม่ทำร้ านให้ต้นเลื้อยก็ต้องปลูกให้ต้นไต่ตามรั้วบ้ าน เมื่อโ ตเต็ มที่ก็จะเป็นไม้ประดับบ้ านที่ส ว ยไปอีกแบบ นอกจากมีการขย ายพั น ธุ์ด้วยเมล็ดแล้ว ยังสามารถขย า ยพั นธุ์โดยการปักชำลำต้นได้เช่นกัน

ดอ กชมจันทร์เป็นดอ กที่โ ตไว ออ กดอ กตลอดสามารถเก็บได้ตลอดทั้งวัน ดอ กด กโ ตเร็วจนเมื่อเถาเริ่มแ ก่ ก็จะตัดแต่ งให้แต กยอ ดใหม่เพื่อให้ออ กดอ กต่อไป เก็บได้อีกหลายรุ่ นกระทั่งต้นแ ก่สัก 1-2ปี ค่อยถอนต้นทิ้งเพราะหม ดอ า ยุต้นแล้ว ให้เริ่มปลูกใ หม่

ประโยชน์จากดอ กชมจันทร์

ดอ กชมจันทร์เป็นพื ชสมุ นไ พ รมีไ ฟเ บ อร์สู ง ไขมันต่ำ มีสร ร พคุ ณเป็นย าระบ ายอ่ อนๆช่วยในการขั บถ่ าย และเหมาะกับผู้ที่ค ว บคุ มน้ำห นั ก อีกทั้งยังมีแค ลเ ซีย ม ฟอ สฟอรั ส และก็วิต ามินต่างๆอย่างวิตามินบี รวมถึงโป รตี นอีกด้วย

นอ กจากนี้ดอ กชมจันทร์ยังมีส รร พคุ ณแ ก้ร้ อนใน บำรุ งเลืoด ป้oงกั นโsคโ ลหิ ตจาง ขับปั สส าว ะ นอ กจากดอ กแล้วเกสรของดอ กชมจันทร์ยังมีสร ร พคุ ณช่วยบำรุ งปร ะส าท ช่วยให้รู้สึ กส ดชื่ นผ่ อนคล าย มีฤ ท ธิ์เป็นย านอ นหลับอ่อ นๆ ช่วยให้หลั บสบายขึ้น

ดอ กชมจันทร์เป็นทั้งพื ชสมุ นไ พรและไม้ป ระดั บที่ปลูกติดบ้ านไว้มีแต่คุ้ มค่ า ทั้งทำอ าห ารได้ นำไปvายได้ ทำเป็นไม้ประดับตกแ ต่งได้ ดีขน า ดนี้ ลoงหามาปลูกไว้กันดูนะคะ