10 ประโยชน์โรยเกลือรอบบ้าน แม่บ้านไม่เคยรู้มาก่อน

10 ประโยชน์โรยเกลือรอบบ้าน แม่บ้านไม่เคยรู้มาก่อน

เกลือเป็นวั ต ถุดิ บในการปรุงอ าห ารที่เกือบทุกบ้ านคงจะมีติดบ้ านกันเอาไว้อยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเคยรู้สุ ดยอ ดประโยชน์จากเกลือกันหรือไม่ ว่านอ กจากจะใช้ปรุงร สช าติอ าห ารแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้อีกบ้ าง ฉะนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวมประโยชน์ดีๆจากเกลือที่จะสามารถช่วยงา นบ้ านคุณได้อีกเยอะมาฝากทุกคนกัน

ขัดวัส ดุเคลื อบโครเมี ยมให้สะอาด

วั สดุเคลื อบโค รเมีย มที่พบในบ้ านก็อย่ างเช่น ก๊อ กน้ำ ฝักบัว ที่เมื่อใช้ง านไปสักพักจะเริ่มมีคร าบส กปร ก ไม่เง าใสเหมือนให ม่ หากจะทำความสะอาดสามารถทำได้ โดยการนำเกลือ 2 ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ จากนั้นนำไปป้ายให้ทั่วบริเวณวั ส ดุ จึงค่อยนำฟอ งน้ำไปขัดทำความสะอาด เมื่อขัดเสร็จให้ล้างด้วยน้ำสะอาดซ้ำ แค่นี้วั ส ดุเคลื อบโ ครเมี ยมก็เง าใสเหมือนใ หม่แล้ว

ขจัดคร าบดำไห ม้ในกระทะ

นี่ก็เป็นอีกวิธีในการขจัดคร าบต่างๆบนกระทะให้สะอาด ด้วยการโรยเกลือลงไปประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ แล้วใช้กระดาษแข็งค่อยๆขัดค ราบบนกระทะออ กจนหมด วิธีนี้เป็นเหมือนกับการใช้กระดาษทรายขั ดผิ ววั ส ดุให้เรี ย บเนี ยน แต่ด้วยความที่เม็ดเกลือจะมีความเนี ยนละเอี ยดกว่า นั้นจึงทำให้ไม่ทำล ายพื้นผิ วของกระทะจนเป็นรอย แต่เป็นเพี ยงการขจัดครา บส กป รกที่เกาะอยู่ออ กก็เท่ านั้น

ขจัดเชื้ อโsคบนเขียงให้หมดไป

อุปก รณ์ครัวอย่ างหนึ่งที่ข าดไม่ได้เลยนั้นก็คือเขียง ซึ่งมีไว้ใช้เตรียมวั ตถุดิ บอ าห าร หั่นผัก หั่นเนื้ อสั ตว์ นั้นจึงทำให้เขียงเป็นแหล่งสะส มเชื้oโsคและแ บคทีเ รีย ซึ่งการใช้น้ำย าล้างจานในการขัดทำความสะอาดเพี ยงอย่ างเดียวอาจไม่พอที่จะขจัดเชื้oโsคออ กไปได้หมด ฉะนั้นแล้วควรขจัดด้วยการใช้เกลือเป็นตัวช่วย โดยการใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาด มาจุ่มกับเกลือแล้วนำไปขัดบนบริเวณเขียงให้ทั่ว หลังขัดเสร็จให้ล้างเขียงด้วยน้ำร้อนเพื่อกำจั ดเชื้oโsคซ้ำอีกครั้ง

ขจัดคราบสนิมบนเครื่ องเงิ น

เครื่ องเงิ นต่างๆเมื่อเจอกับน้ำหรือสภ าพอากาศไปนานวันเข้ามักจะเริ่มเกิดสนิมเก าะกิน ฉะนั้นเมื่อเราเห็นดังนั้นควรรีบจัดการคร าบสนิมออ กโดยเร็ ว ด้วยการผสมเกลือกับครี มออ ฟทาท าร์และน้ำเข้าด้วยกันจนเป็นเนื้ อครี มเหนี ยว จากนั้นนำไปป้ายลงบนเครื่ องเงิ นที่เกิดสนิมให้ทั่ว นำไปตากแ ดดจนคร าบแ ห้งแล้วจึงค่อยนำมาขัดทำความสะอาดจนคร าบสนิมหลุดออ กหมด

ล้างตู้เย็นสะอาดด้วยเกลือ

ตู้เย็นที่เกิดคร าบฝังแน่นส กป รก บางครั้งก็เช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำธร รมด าก็ไม่สามารถขจัดคราบออ กหมดได้ ให้นำเกลือผสมกับโซดาเข้าด้วยกัน จากนั้นก็นำไปเช็ดทำความสะอาดตู้เย็น แค่นี้ตู้เย็นก็จะสะอาดไร้คร าบ อีกทั้งยังช่วยขจั ดกลิ่ นได้ดีอีกด้วย

ขัดทอ งแดงและทอ งเหลืองให้มีความแว ววาว

ทอ งแดงและท องเหลืองเมื่อใส่ไปน านๆมักจะเริ่มหม อง ฉะนั้นให้หั่นมะนาวเป็นซีกแล้วบีบน้ำออ ก โรยเกลือลงบนซีกมะนาวนั้นแล้วนำไปขัดลงบนท องแดงและท องเหลืองให้ทั่ว เมื่อขัดเสร็จดีแล้ว ให้นำไปล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วใช้ผ้าขนนุ่มเช็ดให้แห้ง แค่นี้ท องแดงและท องเหลืองของคุณก็จะแว วว าวขึ้นน่าหยิบมาใส่แล้ว

ขจัดกลิ่ นท่อน้ำที่ลอ ยขึ้นมา

ท่อน้ำเป็นแ หล่งสะส มของความส กปร ก จนส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ลอยขึ้นมา ฉะนั้นการจะแ ก้ปั ญห านี้ได้ คือการนำเกลือผสมน้ำแล้วนำไปเทราดลงในท่อระบ ายน้ำ เกลือจะช่วยขจัดคร าบส กปร กที่เกาะติดอยู่ในท่อให้ค่อยๆหลุดไป นั้นจึงทำให้กลิ่นจะเริ่มจา งหายไปด้วย

ช่วยให้ฟ องน้ำฟูและดูสะอาดขึ้น

ฟองน้ำที่เราไว้ใช้ล้างทำความสะอาดจานชาม แก้วน้ำ เมื่อเราใช้เสร็จก็แค่ล้างบีบน้ำแล้ววางไว้ในที่แห้ง นั้นอาจทำให้ฟ องน้ำยังไม่ค่อยสะอาดพอ ฉะนั้นให้แช่ฟ องน้ำลงในน้ำที่ผสมเกลือ แช่ทิ้งไว้ข้ามคืนจากนั้นวันรุ่งขึ้นค่อยมาบีบน้ำเกลือออ กจากฟอ งน้ำให้จนเกือบแห้ง แล้วล องสังเกตดูว่าฟองน้ำนั้นฟูขึ้นและยังมีกลิ่ นที่ดูสะอาดขึ้นด้วย

ขจัดคร าบเลอะส กปร กบนผ้า

เมื่อเรารับประทานอ าห ารก็อาจมีบ้ างที่จะเลอะคร าบซอสมะเขือเทศหรือคร าบน้ำหว าน แต่ก็ไม่ต้องกังว ลไป เพราะสามารถขจัดออ กได้ โดยนำน้ำเย็นมาผสมเกลือแล้วนำผ้าที่เปื้อนมาจุ่มหรือแช่ทิ้งเอาไว้สักพัก คราบเหล่านั้นเดี๋ยวก็จะค่อยหลุดหายไป อีกทั้งในตอนที่ซักผ้าเราก็สามารถนำเกลือลงไปผสมกับน้ำย าซักผ้าได้ด้วย เพื่อคงสีสั นให้ผ้าที่ซักนั้นดูให ม่

ขจัดคร าบอ าห ารในกระทะเหล็ก

เมื่อเราทำอ าห ารด้วยกระทะเหล็กมักจะเจอปั ญห าคร าบอ าห ารและคร าบดำไห ม้ติดอยู่ในกระทะหลังการทำอ าห ารเสร็จ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ ายเลยที่จะขัดออ กหมดจนสะอาด แต่เรามีวิธีที่สามารถขัดครา บนั้นออ กได้ง่ายๆ โดยการตั้งกระทะบนเตา ใส่น้ำมั นลงไปเล็กน้อย จากนั้นเมื่อรอจนน้ำมั นร้อ นแล้วให้โรยเกลือแกงลงไปประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ เคี่ยวไปสักพักเกลือจะเริ่มกลายเป็นคร าบเหนี ยว จึงค่อยดั บไ ฟและรอจนกระทะเย็นตัวลง แล้วจึงนำฟ องน้ำมาขัดทำความสะอาดตามปกติได้เลย จะพบว่าคร าบต่างๆที่ติดบนกระทะนั้นสามารถหลุดออ กได้อย่ างง่ ายขึ้น

เกลือนอ กจากจะนำมาปรุงอ าห ารได้แล้ว ยังสามารถนำมาแ ก้ไ ขปั ญห าจุกจิกในบ้ านได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณแม่บ้ านหลายคนอาจไม่เคยรู้ เราได้รวบรวมประโยชน์ดีๆมาฝาก ใครที่กำลังเผชิ ญปั ญห าเหล่านี้อยู่ ล องนำวิธีที่เราแ นะนำไปใช้กันดูนะคะ