ถ้าอยู่ในตู้เย็นให้เอาออก อย่าแช่เอาไว้ หลายคนยังแช่ไว้อยู่

ถ้าอยู่ในตู้เย็นให้เอาออก อย่าแช่เอาไว้ หลายคนยังแช่ไว้อยู่

โดยส่วนใหญ่เรามักจะนำอ าห ารเกือบทุกอย่ างเข้าแช่ตู้เย็น เพราะเรามักคิดว่าการที่เราแช่เย็นไว้จะช่วยถนอ มอ าห ารให้เก็บไว้น านขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจไม่เคยรู้ว่าอ าห ารบางชนิดที่คุณนำเข้าแช่ในตู้เย็น จริงๆแล้วนั้นไม่ต้องแช่เย็นก็ได้ สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติก็ได้ ซึ่งจะมีอะไรบ้ างนั้นที่คุณมักจะนำไปแช่บ่อยๆ แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแช่เย็นเลยก็ได้

มะเขือเทศจะอร่ อ ยหากไม่แช่เย็น

มะเขือเทศเป็นผักที่เรามักจะนำมากินส ดหรือใส่ในอ าห ารประเภทยำหรือส้มตำ มีความหว านฉ่ำน้ำ หากเรานำมะเขือเทศเข้าแช่ตู้เย็น ความเย็ นนั้นจะไปยั บยั้ งกระบ วนการสุกของมะเขือเทศตามธร ร มช าติ สาsอ าห ารจะไม่ได้เสี ยไป แต่ร สช าติของมะเขือเทศนั้นอาจไม่อร่ อ ยเท่ากับการวางมะเขือเทศไว้ที่อุณหภูมิห้อง

กระเทียมแช่เย็นแล้วจะมีร ากงอ ก

กระเทียมจะมีความชื้นที่ค่อนข้างสู ง หากนำเข้าตู้เย็นเก็บไว้นานๆอาจมีการงอ กของต้นกระเทียมออ กมา ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นอั นต ร ายใดๆยังสามารถนำมาทำอ าห ารกินได้ แต่หากเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องแช่เย็นจะสามารถเก็บได้น านกว่า

หั วหอ มขึ้นร าได้ง่ ายหากเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำ

หั วหอ มเป็นผักที่ความชื้ นสู งคล้ายกับกระเทียม ควรเก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ ายเทสะดวก การที่เรานำไปเก็บในตู้เย็นจะทำให้เกิดร าได้ง่ ายขึ้นเช่นเดียวกับกระเทียม แต่หากมีการหั่ นหรือตัดแ ต่งแล้ว ควรจะเก็บเข้าแช่ในตู้เย็นเพื่อป้ องกั นการเจ ริ ญเติ บโ ตของจุลิ นท รีย์และแบ คทีเ รี ย

โหระพาปักแช่น้ำจะช่วยให้ใบส ดได้น าน

โหระพาเป็นผักที่อ่อ นไห วต่ออุณหภูมิที่เย็ น หากเรานำไปเก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิต่ำอาจทำให้เกิดอาการสะท้านหนาว หรือที่เรียกว่า chilling injury ใบโหระพาก็จะเริ่มช้ำเสี ย มีสีดำ หลุดร่ วงได้ง่ าย ฉะนั้นใบโหระพาควรเก็บด้วยการนำมาปักแช่น้ำ คอยเปลี่ยนน้ำทุกวันหรือ2วัน จะสามารถเก็บให้ใบส ดได้น านกว่าการนำไปแช่ตู้เย็น

แตงโมไม่ควรนำเข้าแช่ในตู้เย็น

ง านวิจั ยในอเมริกาบอ กว่าการเก็บแตงโมทั้งลูกที่ยังไม่ผ่า นการหั่ นหรือตัดแต่ งไว้ในอุณหภูมิห้องจะสามารถรั กษ าสาsแอ นตี้ออ กซิแด นท์ได้ดีกว่าการเก็บแตงโมทั้งลูกไว้ในตู้เย็น แต่ถ้าเป็นแตงโมที่ผ่ าหรือตัดแต่ งแล้ว ควรจะนำไปแช่เก็บไว้ในตู้เย็น

กาแฟดู ดกลิ่ นในตู้เย็น

กาแฟควรเก็บในอุณหภูมิห้อง ปิดฝาขวดให้สนิทมิดชิดก็เพี ยงพ อต่อการเก็บรั กษ ากาแฟแล้ว เพราะบางครั้งการที่เราปิดฝาภาชนะไม่สนิทดีแล้วนำไปแช่ตู้เย็น กาแฟมันจะไปดู ดกลิ่ นในตู้เย็น ทำให้ตัวกาแฟมีกลิ่นผัก ผลไม้หรืออ าห ารที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นได้

น้ำผึ้งวางไว้ในอุณหภูมิห้องจะหยิบใช้ได้ส ะด วกกว่า

น้ำผึ้งไม่จำเป็นต้องแช่เย็น เพราะหากนำไปแช่เย็นจะเกิดการตกผลึ ก เมื่อเราจะเทน้ำผึ้งมารับประทานก็จะสามารถทำได้ย าก แต่หากเรานำไปแช่ในตู้เย็นแล้ว เราก็สามารถนำขวดน้ำผึ้งออกมาแช่กับน้ำอุ่นก่อนใช้ได้เช่นกัน

น้ำมั นปรุงอ าห ารไม่จำเป็นต้องแช่เย็น

น้ำมั นที่เราไว้ใช้สำหรับปร ะก อบอ าห ารนั้นน้ำไม่มีปัจจัยสำหรับการเจ ริ ญเติ บโ ตของจุลิ นท รีย์ นั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำน้ำมั นเข้าไปแช่ในตู้เย็น สามารถวางไว้ในอุณหภูมิห้องได้ปกติ ยิ่งหากนำไปแช่เย็นอาจทำให้น้ำมั นเป็นไขเมื่อจะนำมาใช้ง านจึงเป็นเรื่องที่ลำบ าก

ขนมปังแผ่นจะนุ่ มอ ร่ อยหากวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ

ขนมปังเวลาที่เราเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำจะมีการเปลี่ ยนแปลงโมเ ลกุ ลแป้ง ซึ่งจะทำให้แห้งและรู้สึกหย าบกร ะด้ างเมื่อเรารับประทาน แต่หากจะเก็บขนมปังไว้กินน านๆไม่อย ากให้เสี ยเร็ว ก็แนะนำให้แช่ในช่องฟรีซแ ข็งจะดีกว่าช่องเย็นธรรมดา เมื่อเราจะนำมารับประทานก็แค่นำเอาออ กมาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก็สามารถกินได้ปกติแล้ว

คงจะมีอ าห ารหล ายชนิดเลยใช่มั้ยละคะ ที่คุณนำเข้าแช่ในตู้เย็นโดยที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแช่ก็ได้ ฉะนั้นเมื่อคุณได้รู้แล้วอย่ าลืมสังเกตตู้เย็นที่บ้ านของคุณดู หากมีอ าห ารเหล่านี้อยู่สามารถหยิบออ กมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องได้เลย