คนมีรถควรรู้ 4 สิ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อศูนย์บริการ

คนมีรถควรรู้ 4 สิ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อศูนย์บริการ

คนที่มีรถแล้วคงรู้กันดีว่ารถเมื่อเราขับไปสักระยะ ต้องมีการเข้าศูนย์บริการเช็ครถ ซึ่งอาจมีการซ่อ มแซ มหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมั นเครื่ อง แต่ไม่ใช่แค่นั้นบางครั้งเรามักเจอพนักงานที่เสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถให้เรา หรือไม่ก็เสนอให้เราเปลี่ยนอะไรตัวนั้นตัวนี้ แต่ถึงอย่ างไรก็ตาม หากบางอย่ างที่พนักงานเสนอมานั้นก็เกินความจำเป็น ทำให้เราต้องจ่ายแ พง เปลืองเงิ นแบบไม่มีความจำเป็น และคุณภ าพที่ได้ก็ไม่ได้ต่างจากร้านข้างนอ กเลย เราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อ ต้องซื้ อจากศุนย์ไปซะทุกอย่าง

แบตเตอรี่รถยนต์ลูกใหม่

เมื่อเรานำรถเข้าศูนย์บริก าร แน่นอ นอยู่แล้วว่าพนักงานต้องตรวจเช็คแบตเตอรี่รถของคุณ หากแบตเตอรี่ใกล้จะหมดอ ายุ พนักงานจะเริ่มเสนอข ายแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้กับคุณพร้อมบอกสร รพคุณดีๆที่ย ากจะปฏิเสธ แต่ในบางแห่งบางที่ก็มักจะมาพร้อมกับร าค าที่ค่อนข้างสู ง เมื่อไปเทียบกับร้านข้างนอ กคุ ณ ภาพก็ได้ไม่ต่างกัน แต่มีร าค าที่ถู กกว่า อาจประหยั ดไปได้ 300-1,000 บาทเลย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกใจของแต่ละคน บางคนอย ากได้การบริการที่ดีที่ทำให้เราพึงพอใจ และการเข้าใช้บริก ารกับทางศูนย์คงจะทำให้สบายใจได้มากกว่า เพราะทางศูนย์จะมีมา ตรฐ าน ดูปลอ ดภั ย แม้จะจ่ายแ พงกว่าร้านข้างนอ กก็เต็มใจ ยิ่งเป็นรถมือ1 ที่พึ่งถอยมาใหม่ๆ จะอยู่ในประกันก็ควรจะเข้าศูนย์เลยจะดีกว่า จะได้หมดปั ญห าประกันขาดด้วย แต่หากใครที่รถไม่ได้มีประกันของศูนย์แล้ว และไม่อย ากเสียค่าใช้จ่ ายที่สู งก็ล องหาร้านข้างนอ กที่น่าเชื่ อถื อไปใช้บริการดู

น้ำมั นเครื่ องที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ

น้ำมั นเครื่ องเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนตลอดตามระยะ ซึ่งหลายคนจะเลือ กใช้บริการกับทางศูนย์เพราะมักจะได้บริก ารที่ดีและมา ตรฐ านจะดีกว่าร้านข้างนอ กทั่วๆไป ฉะนั้นเราจึงมักเสียเงิ นในร าค าที่สู งเพื่อจะใช้บริก ารเปลี่ยนถ่ายน้ำมั นเครื่ องกับทางศูนย์บริการ ซึ่งจริงๆแล้วน้ำมั นเครื่องยี่ห้ อต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นร้า นในศูนย์หรือร้านข้างนอ กเลือ กใช้ เป็นแบ รนด์มา ตรฐ านที่ผลิตขึ้นมา มีคุ ณสมบั ติเหมือนๆกัน ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากมาย หากใครที่อย ากประหยั ดงบก็สามารถซื้ อมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมั นเครื่ องเองได้ หรือจะไปทำตามร้านข้างนอ กก็จะสามารถไปหยัดเงิ นไปได้มากเลย เพราะเราไม่ต้องจ่ายค่ าแ รงหรือกำไ รส่วนต่างให้กับศูนย์บริการบางแห่งบางที่ ที่มักมีราคาที่อาจเกินงบที่เราตั้งไว้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเป็นรถยนต์มือ 1 ที่เพิ่งถอยออ กมาใหม่จากศูนย์เลย และยังอยู่ในประกันรถของศูนย์บริก าร ในกรณีนี้แน ะนำว่าให้นำรถเข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมั นเครื่ องตามระยะกับทางศูนย์จะดีกว่า เพราะจะได้มีการเช็คระยะเรื่อยๆ หากเกิดปั ญห าเกี่ยวกับเครื่ องยนต์ รถก็ยังคงมีประกันอยู่ หากนำรถไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมั นเองหรือเปลี่ยนตามร้านข้างนอ ก ประกันอาจขาดได้ แต่หากเป็นรถใช้ง านมาหลายปีไม่ได้อยู่ในประกันแล้ว เราสามารถเปลี่ยนถ่ ายน้ำมั นเองหรือให้ร้านข้างนอ กเปลี่ยนให้จะประหยั ดงบไปได้เยอะเลย

ย างรถยนต์ เปลี่ยนเมื่อดอ กย างเริ่มเสื่ อมสภ าพ

ย างรถยนต์เป็นอะไหล่อย่ างหนึ่งที่มีส่วนสำคั ญมากกับความปล อดภั ยของรถยนต์และผู้ขับขี่ เพราะหากใช้ย างรถที่ดอ กย างเสื่ อ มสภา พหรือไม่มีดอ กย างแล้วจะทำให้ย างเกาะถนนได้ไม่ดี จะทำให้เกิดอุ บั ติเ หตุได้ง่ าย เมื่อเราต้องนำรถเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะ หรือสลับย างรถยนต์ เมื่อทางศูนย์ได้เช็คดูแล้วว่าย างรถนั้นดอ กย างเริ่มเสื่อ มสภ าพ หรือดอ กย างรถใกล้หมดแล้ว ก็มักจะเปลี่ยนย างใหม่ให้ทันที

ศูนย์บริก ารบางที่ก็ไม่ได้มีการสต็อ กย างไว้ เพราะบางที่นั้น ลูกค้ านานๆจะมาเปลี่ยนย างที บางศูนย์บางแห่งก็มีที่วิ่งเอาย างไปเปลี่ยนที่ร้านข้างนอ กให้ แล้วมาคิดส่วนต่างเราเพิ่มอีกทีก็มี นั้นก็จะเหมือนกับว่าเราเสี ยค่ าบริก ารให้กับทางศูนย์ แต่คุ ณภา พย างที่ได้ก็เหมือนกับการเปลี่ยนยางร้านข้างนอ กเลย ฉะนั้นการเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ทำให้เราต้องจ่ ายแ พ งกว่ามาก ซึ่งการเปลี่ยนย างร้านข้างนอ กนั้นจะได้ร าค าที่ดีกว่า อีกทั้งย างเส้นเก่ าบางเส้นยังอาจข า ยต่อได้ด้วย และหากเป็นรถใช้ง านมาหลายปีไม่ได้อยู่ในประกันแล้ว หากไม่อยากเปลื่ยนที่ศูนย์ ก็ลองหาเปลื่ยนที่ร้านข้างนอ กที่ได้มา ตรฐา น ก็จะช่วยประหยั ดไปได้พอสมควรเลย

หลอดไฟรถยนต์ติดๆดับๆ

หลอดไฟรถยนต์ที่เริ่มมีปั ญห าติดๆดับๆหรือเริ่มไม่สว่าง และหากเป็นรถใช้ง านมาหลายปีไม่ได้อยู่ในประกันแล้ว สำหรับคนที่มีความสามารถเรื่องช่างอยู่แล้ว ในบางครั้งนั้นเราไม่จำเป็นต้องเสี ยเงิ นในร าค าที่สู งไปกับการเปลี่ยนที่ศูนย์บริก ารก็ได้ หากใครที่พอมีสกิ ลช่างอยู่บ้ างก็สามารถทำเองได้หรือไม่ก็หาวิธีจากในอินเทอร์เน็ตดูแล้วลองถอดเปลี่ยนเอง การเปลี่ยนหลอดไฟรถไม่ได้ย ากอย่ างที่คิด อีกทั้งจะช่วยประหยั ดงบไปได้เย อะเลย ส่วนหลอดไฟก็หาซื้ อตามร้านข้างนอ กที่ได้มา ตรฐา นหน่อย แล้วเอามาเปลี่ยนเองจะช่วยประหยั ดค่ าแ รงไปได้พอสมควรเลยล่ะ

เมื่อเรามีรถยนต์ก็จะมาพร้อมกับค่ าใช้จ่ ายแบบไม่รู้จบทั้งค่าน้ำมั น ค่ าซ่ อมรถ ค่านู้นนี่นั้นเย อะแยะไปหมด ยิ่งหากรถไม่ได้อยู่ในประกันด้วยแล้วยิ่งต้องเสี ยค่ าใช้จ่ ายที่หนักมาก ฉะนั้นบ างอย่ างสำหรับรถใช้ง านมาหลายปีไม่ได้อยู่ในประกันแล้ว และใครมีความรู้มีสกิลเรื่องช่างอยู่แล้ว บางเรื่องเราสามารถทำเองได้ หรือหากเกินความสามารถ ก็ลองทำดูหรือหาร้านข้างนอ กที่ได้มา ตรฐา นดูไว้ใจได้ ไว้ใช้บริก ารจะช่วยให้เราประหยั ดง บไปได้เย อะเลยล่ะ