บ้านไหนมีผู้หญิง ยิ่งควรปลูกติดบ้านไว้ มีประโยชน์มากมาย

บ้านไหนมีผู้หญิง ยิ่งควรปลูกติดบ้านไว้ มีประโยชน์มากมาย

ว่านหางจระเข้เป็นพืชสมุ นไพ รที่มีประโย ชน์ดีๆและสร รพคุ ณรอบด้าน ซึ่งเรามักจะรู้จักกันดีในรูปแบ บการนำมาแป รรู ปเพื่อบริโภ คหรือนำมาบำรุ งผิ วพร ร ณทั้งผิ วหน้าและผิ วก าย แต่ไม่ใช่เพี ยงแค่นั้น ว่านหางจระเข้ยังมีสร ร พคุ ณอีกหลายอย่างที่ช่วยบร รเท าอ าก าร แต่จะช่วยบร รเท าอะไรได้บ้ างนั้น วันนี้เราจึงอย ากมาแ ชร์ข้อมู ลควา มรู้ให้ทุกคนได้รู้จักว่านหางจระเข้พืชสมุ นไพ รให้มากขึ้น

ลักษณ ะของว่านหางจระเข้

ว่านหางจระเข้ เป็นไม้ล้มลุกอ า ยุหล ายปี สู งประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร ใบทรงเรียวแหมซ้อนกันเป็นกอ ใบมีสีเขียวเข้ มหรือสีเขียวอ่อน ซึ่งถ้าสังเกตตรงใบจะมีจุดสีข าวทรงรีอยู่บนเปลือ กด้านนอ ก ขอบใบมีหนามแหลมเล็ กขึ้นห่างกัน โคนใบกว้าง ซึ่งด้านหน้าจะแบน ด้านหลังจะนูน อว บน้ำมากเนื่องจากภายในเนื้ อใบมีวุ้นใสเป็นเมือ กเหนี ยว ซึ่งในส่วนตรงนี้แหละที่มีสร รคุ ณที่คนมักจะนำไปใช้ประโยชน์กัน

บร รเท าอ าก ารที่เกิดจากแผ ลไฟไ หม้ น้ำร้ อนล วก

วุ้นว่า นหา งจ ระเ ข้จะช่วยเร่ งก ระบ วนการ เยี ยวย าและบ รรเท าอ าก ารปว ดแ สบ ปว ดร้ อนที่เกิดจากแผ ลไ ฟไ หม้ น้ำร้อนล วกให้ดีขึ้นได้ เพียงนำวุ้นส ดที่อยู่ภายในใบว่า นห างจร ะเ ข้ไปล้างย างออ กให้สะอาด จากนั้นนำไปประคบบริเวณแผ ลจะช่วยทำให้ผิ วชุ่ มชื้นขึ้น บ รรเท าอ าก ารปว ดแส บ ปว ดร้อนให้ทุเ ลาลงได้

รั กษ าผิ วที่ไห ม้จากการโดนแสงแ ดด

ผิ วที่โดนแสงแ ดดทำร้ ายจนเกิดเป็นผิ วไห ม้หรือผิ วคล้ำเสี ยนั้นจะทำให้รู้สึ กแส บบริเวณผิ ว ให้นำวุ้นที่ได้จากว่า นหา งจ ระเ ข้มาล้างทำความสะอาด เมื่อวุ้นสะอาดแล้วให้นำมาถูบริเวณผิ วที่เกิดร อยไ หม้ วุ้นว่านหางจระเข้จะช่วยบ รรเ ทาอ าก ารแส บผิ วที่เกิดจากผิ วไ หม้แ ดดได้

ช่วยบำรุ งผิ วพร ร ณให้ชุ่มชื้ น

หากคุณรู้สึกว่าผิ วของคุณแห้ งกร้ าน ข าดน้ำ ผิ วไม่ชุ่มชื้น ให้คุณนำวุ้นว่า นหา งจร ะเ ข้ที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาพอ กให้ทั่วบริเวณผิ วที่ต้ องการแล้วทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที ค่อยล้างออ ก หรือก่อนนอนให้นำมาพอ กทิ้งไว้หนาๆบนผิว ตื่นมาคุณจะพบว่าผิ วของคุณเนี ยนนุ่ ม ชุ่มชื้นขึ้น ช่วยป้ องกั นการเกิ ดริ้ วร อยก่อนวั ยได้ด้วย

รั กษ าสิ วและรอ ยดำบนใบหน้ า

ว่า นห างจ ระเ ข้สามารถฟื้ นฟูผิ วที่มีรอ ยด่า งดำให้ล ดเลื อนลงได้ อีกทั้งยังป้ องกั นการเกิ ดสิ ว เพียงนำวุ้นว่า นหา งจ ระเ ข้ที่ทำความสะอาดแล้วมาทาลงบนบริเวณผิ วห น้า หรือบริเวณที่มีรอ ยด่ างดำ แต่ไม่แน ะนำให้ใช้กับสิ วอั กเ สบ เพราะอาจจะทำให้เกิดการติ ดเชื้ อได้

ลดความมั นบนผิ ว ป้ องกั นการเกิดสิ ว

ถ้าคุณเป็นคนที่มีผิ วห น้ามั นจนในระหว่างวันเ ครื่ องสำอ างที่แต่งไว้หลุดหายหมด และผิ วหน้าที่มั นเกินไปอาจเกิดการอุ ดตั นจนเป็นส าเ หตุที่ทำให้เกิ ดสิ ว ดังนั้นการจะลดค วามมั นบนใบหน้ าเพียงนำวุ้นว่านหา งจ ระเ ข้ที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาทาลงบนบริเวณผิ วหน้า 2 ครั้ง อาจจะทาตอนเช้า และก่อนนอนก็ได้ ทำต่อเนื่องประมาณ 1 – 2 เดือน ค วามมั นบนใบหน้ าก็จะลดลง อีกทั้งยังช่ วยให้ผิ วเนี ยนนุ่ มชุ่มชื้ นขึ้น และร อยแผ ลเป็นแลดูจ างลง

ช่วยรั กษ าแผ ลถลอ กให้สมานไวขึ้น

เมื่อผิ วหนั งของคุณมีรอ ยถลอ กที่เกิดจากการสะดุดหกล้ม โดนข่วนจากของมีค ม หรือปัจจัยอื่นๆ ให้นำวุ้นว่า นห างจ ระเ ข้ที่มีเมือ กอยู่มาแปะลงบนแผ ลจะช่ว ยให้แผ ลถลอ กส มานไวขึ้น และค อยทาว่า นหา งจ ระเ ข้เป็นประจำจะช่ วยให้รอ ยแผ ลนั้นจ างลงได้

บร รเท าอ าก ารปวดข้อตามร่ างก าย

หากใครที่มีอ าก ารปว ดข้อของร่ างก าย ให้ล องทานเนื้อวุ้นว่า นห างจ ระเ ข้ดูจะช่วยบ รรเท าอ าก ารปว ดต ามข้อได้ เพี ยงคุณนำวุ้นว่า นห างจ ระเ ข้มาล้างให้สะอาด แล้วหั่ นเป็นชิ้ นเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดแล้วนำเข้าแช่ในตู้เย็น ในทุกวันให้นำวุ้นว่า นห างจ ระเ ข้มาทานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หรือจะนำไปทำเป็นน้ำวุ้นว่า นห างจ ระเ ข้เพื่อเป็นเ ครื่ องดื่มก็ได้เช่นกัน จะช่วยบ รรเท าอ าก ารปว ดข้อให้ดีขึ้นได้

บำรุ งหนั งศี รษะและเส้นผ มให้นุ่มลื่ นเง าง าม

นอกจากการบำรุงผิว วุ้นว่า นหา งจ ระเ ข้ยังสามารถนำมาบำรุ งศี รษ ะและเส้ นผมได้ เพียงนำวุ้นว่า นหา งจ ระเ ข้มาปั่นให้ล ะเอี ยดแล้วทาลงบนเส้นผม หรือจะนำใบว่า นหา งจ ระเ ข้ที่มีเนื้อวุ้นอยู่มาทาลงบนเส้นผมเลยก็ได้ จากนั้นนวดผมและหนังศี รษ ะเบาๆ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที จากนั้นนวดอีกครั้งแล้วล้างออ กให้สะอาด ว่า นหา งจ ระเ ข้จะช่วยบำรุ งหนังศี รษ ะ ขจั ดรั งแค และยังช่วยให้เส้นผมแข็ งแ รงเ งาง าม

บ รรเ ทาอ าก ารเม ารถให้ดีขึ้น

สำหรับใครที่มีปั ญห าเวลาเดินทางมักจะเกิดอ าก ารเม ารถ เ มาเรือ หรือเม าย านพาห นะอื่นๆ ให้ล องทานเนื้อวุ้นว่า นหา งจ ระเข้ หรือดื่มน้ำว่า นหา งจ ระเ ข้ก่อนออ กเดินทางทุกครั้ง จะช่วยให้รู้สึ กสดชื่น กระป รี้กระเ ปร่าขึ้น และป้ องกั นไม่ให้เกิดอ าก ารเวี ยนหั ว คลื่ นไ ส้ได้ดี

ว่านหางจระเข้เรียกได้ว่าประโยชน์ล้นจริงๆ การปลูกว่านหางจระเข้ติดบ้ านไว้ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยล่ะ แม้จะมีพื้นที่จำกัดก็สามารถปลูกได้ เพื่อไว้ใช้ในเหตุจำเป็น โดยที่เราไม่ต้องเสี ยเวลาหรือเสี ยเ งิ นไปกับการซื้ อย าแ พ งๆ ก็สามารถใช้วุ้นว่านหางจระเข้แทนได้เช่นกัน