วิธีออกจากความจน เก็บเอาไว้ไม่อยู่ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

วิธีออกจากความจน เก็บเอาไว้ไม่อยู่ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

คนที่ยังไม่มีเงิ นเก็บออมเงินไม่ค่อยอยู่แล้วต้องการเริ่มเก็บเงิ นในวันนี้ควรอ่าน บางคนมีเงินใช้แค่วันต่อวันหรือเดือนชนเดือน ไม่เคยมีเหลือเก็บ เมื่อตะหนักถึงวันข้างหน้าในอน าค ตคงลำบ าก เมื่อเราต้องสร้างคร อบครั วหรือหากมีเหตุฉุ กเฉิ นล้ มป่ วย ถึงตอนนั้นเมื่อไม่มีเงิ นเก็บเลย คงลำบ ากน่าดู ฉะนั้นวันนี้เราเลยมีทริ คเล็ กๆที่จะช่วยให้หลุดพ้นความจ นมาฝากทุกคนกัน

ตั้งเป้ าหม ายก่อนลงมือทำ

ทุกครั้งก่อนลงมือทำอะไรควรตั้งเป้ าหม ายให้ชัดเจน จะได้วางแ ผนการดำเนินก ารได้อย่ างมั่ นค ง มีขั้นตอนในการลงมือทำเพื่อไปสู่ผ ลสำเร็ จ ดังเช่นคนที่ประสบผ ลสำเร็ จไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบั งเ อิญ แต่มันเกิดจากการที่เขามีเป้ าหม ายที่ชัดเจนและสามารถวั ดผลนั้นได้

แบ่งเงินไว้ใช้เป็นสั ดเป็นส่ วน

ใครที่มีอาชี พที่สร้ างร ายได้ให้ตัวเองได้อย่ างสม่ำเส มอในทุกๆเดือน แต่ยังไม่มีเงิ นเก็บ ใช้หมดเดือนชนเดือนทุกครั้ง ควรแบ่งเงินใช้เป็นส่ วนจะดีกว่า อาทิเช่น หาเงิ นได้วันละ 500 บาท ให้หักเก็บออ มไว้เลย 300 บาท ส่วนอีก 200 บาทที่เหลือเอาไว้ใช้ซื้ ออ าห าร ค่ าเดินทาง ถ้าเราทำได้สม่ำเส มอในแต่ละเดือนคุณจะมีเงิ นเก็บเยอะเลยล่ะ

พร้อมเปิดโอก าสที่จะทำทุกง าน

งา นทุกรูปแ บบ ทุกอาชี พล้วนเป็นข้อพิสู จน์ตัวคุณเอง หากคุณกล้ าที่จะตอบรับงา นสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิ ต แม้คุณจะคิดว่าคุณไม่เหมาะหรือยังไม่กล้าทำ หากได้ล องทำดูสักครั้งอาจเปลี่ยนความคิดนั้นไปเลย และอาจได้ผลตอบแทนที่ม หาศ าลเลยก็ได้

เห็นคุ ณค่ าในงานที่ทำมากกว่าคนอื่น

คนที่จะประส บความสำเร็ จจนร่ำร วย ต้องเห็นคุ ณค่ าในง านที่ตัวเองทำมากกว่าคนอื่นหลายเท่ า ซึ่งต้องเกิดมาจากความตั้ งใจ ใส่ใจในง านทุกชิ้นที่ทำ เมื่อคุณมีความตั้งใ จที่ม ากพอ งา นมันก็ย่อ มออ กมาดีที่สุ ดที่ตัวคุณจะทำได้ อีกทั้งควรหมั่นหาความรู้เพื่อพั ฒนางา นที่ทำจะยิ่งช่วยให้งานนั้นออ กมาดียิ่งขึ้นอีก

พร้อมฟันฝ่ าอุปส ร รคแบบไม่ย่อท้ อ

ถ้าพูดกันตามจริงคงแทบไม่มีใครหรอกที่เจออุปส ร รคแล้วจะไม่ย่อท้ อ แต่คนที่จะสำเร็ จได้ต้องเปลี่ยนอุปส ร รคนั้นมาเป็นบทเรียนและนำไปปรับปรุ งพั ฒน าเพื่อเดินหน้าต่อไปให้ถึงเป้ าหม ายที่วางไว้แล้วไม่ให้ผิดพล าดซ้ำเดิมอีกในครั้งต่อไป

ไม่ทำงา นอยู่แค่อย่ างเดียว

คนที่ขยั นทำงา นมากกว่าหนึ่งอย่ าง ก็จะได้ร ายรับสองทาง อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ ยงหากง านอย่ างหนึ่งนั้นไปไม่ร อด ก็ยังมีงา นอีกอย่ างที่หาเลี้ ยงชี พได้ ฉะนั้นการขยั นทำงา นหลายอย่ างจะช่วยเพิ่มเงิ นในกระเป๋าและยังช่วยลดความเสี่ ยงต กง านได้ด้วย

ของบางอย่ างขา ยได้ให้ข ายไป

ล องสังเกตในบ้ านของตัวเองมักจะต้องมีของที่เราแทบไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ใส่ ไม่ว่าจะเป็นของเล็ กๆน้อยๆที่เราซื้ อมา อย่ างเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าหรือของประดับอย่ างอื่น หากคุณเบื่ อแล้วหรือไม่มีความจำเป็นต้ องใช้ ก็ข ายออ กไปบ้ างเพื่อเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้มาเป็นเงิ นให้ตัวคุณได้เก็บออ มหรืออาจนำไปซื้ ออย่ างอื่นที่จำเป็นกว่า

รู้จักการปฏิเสธในเรื่องที่ไร้ประโยชน์บ้ าง

บางครั้งการปฏิเสธบ้างก็เป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะเรื่องที่จะทำให้ตัวคุณเสี ยเงิ นโดยไร้ประโยชน์ อาทิเช่น ไม่ไปงานปา ร์ตี้ หยุดชอปปิ้ง งดกินห รูอยู่แ พง แค่นี้ก็ช่วยให้คุณมีเงิ นเหลือเก็บต่อเดือนแล้ว

ไม่ชอบอยู่ว่างๆ หาอะไรที่มีประโยชน์ทำ

ทุกคนล้วนมีเวลาว่างเป็นของตัวเอง แต่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือ กทำอะไรในเวลาว่างนั้น บางคนอาจเลือกการดูหนัง ชอปปิ้ง เล่นเกม แต่หากเปลี่ยนเวลาว่างนั้นมาเป็นการหาอ าชี พเสริ ม หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ สมัยนี้ในยูทูปมีสอนอาชีพมากมายฟรีๆ เช่น งานซ่อม งานช่าง งานประดิษฐ์ หรือขา ยของออนไลน์ต่างๆ ที่จะช่วยให้เวลาว่างของคุณมีเงิ นเข้ามาก็คงจะดีกว่า

ในแต่ละข้อที่กล่าวมาทั้งหมด ในวันนี้หากคุณเริ่มทำได้สักข้อหรือสองข้อก็จะเป็นการช่วยสร้างวินั ยให้กับตัวคุณเอง เมื่อเรารู้จักขยั นตั้ งใ จทำง านและบริห ารจัดการเงิ นดีๆแล้วละก็ การเงินของเรานั้นก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นทันตา แล้วคุณก็จะมีเงิ นเก็บ ไม่ลำบ ากแล้วล่ะ