3 วิธีบริหารเงินให้ดี ดีกว่าจะอวดรวยไปวันๆ

3 วิธีบริหารเงินให้ดี ดีกว่าจะอวดรวยไปวันๆ

เคยสงสัยกันมั้ยว่าทำไมพนักงานกินเงิ นเดือนบางคน เขาถึงได้มีเงิ นใช้ในแต่ละเดือนแบบไม่ขัดสน แล้วคนอื่นๆที่มีเงิ นเดือนเท่าๆกันกลับมีเงิ นไม่เคยพอใช้เลยในทุกๆเดือน ต้องคอยไปกู้ห นี้ยื มสินคนอื่นมาคอยหมุนตลอด นี้คงเป็นคำถามที่หลายคนอาจสงสัยและที่หนักกว่าคือคุณเองที่กำลังเผชิ ญปั ญห านี้อยู่ ฉะนั้นวันนี้เราจึงมาแ นะนำทางออ ก ที่จะช่วยให้คุณมีเงิ นใช้ในทุกๆเดือนแบบไม่ขัดสน เขาจะทำกันอย่ างไรบ้ าง

ตัดค่าใช้จ่ ายที่ฟุ่มเฟื อยออ ก อย่ าใช้เงิ นเกินตัว

ค่าใ ช้จ่ ายที่ฟุ่มเฟื อย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้ารวมถึงพวกขนมด้วย สิ่งข องเหล่านี้บางทีเราเลือ กซื้ อเพียงเพราะเราแค่คิดว่าอย ากได้อย ากมีเพราะมันส วย ดูดี แต่ไม่ได้มองถึงความจำเป็น เมื่อเราตัดสินใจซื้ อมาเรากลับไม่เคยได้ใส่ ทำได้เพียงแขวนเก็บไว้ในตู้ ฉะนั้นเราควรจัดก ารเรื่องนี้อย่ างเด็ ดข าด คอยย้ำเตือนตัวเองเสมอว่าอย่ าใช้เงิ นเกินตัว สร้างวินัยให้กับตัวเองว่าต้องคิดให้ดีก่อนซื้ อเสมอ ช่วงแรกอาจต้องฝื นใจหน่อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นความเคยชิน ซึ่งจะส่งผ ลดีให้เรามีเงิ นเห ลือใช้ เหลือเก็บทุกเดือน

เลือ กซื้ อของที่คุ ณภ าพ ไม่ใช่ดูแค่ร าค าเพี ยงอย่ างเดียว

โดยปกติคนส่วนใหญ่มักจะตัดสินใจเลือ กซื้ อเพราะร าค าก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งคุณก็อาจเป็นเหมือนกัน ฉะนั้นควรปรับเปลี่ยนพ ฤติ กร ร มของตัวเองใหม่ ก่อนการซื้ อของทุกครั้งควรพิจารณาไตร่ตร องให้รอ บคอบ ดูที่วั ส ดุและคุ ณภ าพของสิ นค้ าก่อนที่จะดูร าค า เพราะการที่คุณเลือ กซื้ อของที่มีคุ ณภา พดี จะทำให้อ า ยุการใ ช้ง านนั้นสามารถใช้ได้น าน คุ้ มค่ ากับเงิ นที่เสี ยไป ไม่ต้องเสี ยเงิ นหลายๆรอบกับของที่ไม่ได้คุ ณภา พหรอก ฉะนั้นแล้วการซื้ อของที่มีคุ ณภ าพแม้จะร าค าสู งกว่าหน่อยก็คุ้ มค่ ากับการจ่ าย

เริ่มทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อให้รู้ว่าเราใช้จ่ ายอะไรไปบ้ าง

การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายเป็นเรื่องพื้นฐานที่ตอนเด็ กๆครูที่โ รงเรี ยนมักสอนเป็นประจำ ซึ่งนั้นจะช่วยให้เรารู้จักการเก็บออ ม สร้างการมีวินัยให้กับตัวเอง เพี ยงใส่รายก ารต่างๆที่เราใช้จ่ ายในแต่ละวันลงไป เพื่อทำให้รู้ว่าเราจ่ ายค่ าอะไรไปบ้ าง ร าค าเท่ าไห ร่ ส่วนเงิ นที่เราได้รับมาเราได้เท่ าไห ร่ ที่นี้เราจะได้มาคำนวณดูได้ว่า เราจ่ ายอะไรไปบ้ าง ใช้เงิ นฟุ่มเฟื อยไปมั้ย แล้วมีเงิ นเหลือเก็บเท่ าไ หร่ เราจะได้จัดการบริห ารการเงิ นเราให้ดีขึ้นในเดือนต่อๆไปได้

การที่เราจัดกา รบริห ารการเงิ นได้ดีจะช่วยให้เรามีเงิ นใช้จ่ ายได้คล่ องตัวอีกทั้งยังทำให้เรามีเงิ นเก็บในทุกๆเดือนด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากใครที่มีภ าร ะค่ าใช้จ่ ายที่จำเป็นเยอะแม้จะทำตามขั้นตอนที่ว่าแล้วก็ยังไม่เหลือเก็บออ ม แ น ะนำว่าควรมองหาอ าชี พเสริ มที่จะเพิ่มช่ องทางหาร ายได้ให้มากขึ้น พอที่จะใช้จ่ ายค่ าใช้จ่ ายจำเป็นและเก็บออ มด้วย