แม่บ้านหมดปัญหาท่อตัน ทำเองไม่ต้องง้อช่าง แค่มีขวดพลาสติก

แม่บ้านหมดปัญหาท่อตัน ทำเองไม่ต้องง้อช่าง แค่มีขวดพลาสติก

หลายบ้ านคงเคยเจอปั ญห าท่อระบายน้ำตัน ซึ่งนั้นมักเกิดจากเศษอ าห ารหรือสิ่งส กปร กเข้าไปอุดตั นอยู่ในท่อ ทำให้น้ำระบ ายได้ไม่ดี จนบางครั้งก็ส่งกลิ่นเห ม็ นไม่พึงประสงค์ขึ้นมา ยิ่งไปกว่านั้นนี่อาจเป็นแหล่งส กปร กที่ดึงดู ดแม ล งสา บอีกด้วย ฉะนั้นแล้วการที่ท่อระบ ายน้ำอุดตั นจึงเป็นปั ญห าที่ต้องรีบแ ก้ไข ซึ่งเรามีวิธีดีๆมาแ ชร์ต่อให้กับเพื่อนๆ สามารถทำเองได้ง่ ายๆ โดยไม่ต้องเสี ยเ งิ นไปจ้ างช่างเลย

ใช้ขวดพล า สติ กในการแ ก้ ปัญห าท่อระบ ายน้ำตั นแบบง่ ายๆ

วิธีนี้เหมาะกับปริมาณน้ำขัง 1 ใน 3 ของอ่าง โดยขั้นแรกให้ตั ดส่ วนก้ นของขวดออ กก่อน แล้วเอาขวดใส่ในท่อระบ ายน้ำ ยกขึ้นยกลงเร็วๆ ใช้หลักการเดียวกับการปั๊ มลู กย างเวลาส้ว มตั น เมื่อทำไปได้สักพักก็ค่อยๆยกขวดออ ก จะสังเกตได้เลยว่าแ รงกดอากาศที่อยู่ในขวดช่วยดันสิ่งส กปร กให้หลุดออ ก และทำให้น้ำไหลลงในท่อระบ ายน้ำได้ดีขึ้น จากนั้นเปิดน้ำให้แ รงๆเพื่อให้แ รงดันน้ำช่วยดันสิ่งส กปร กออ กได้ไ วขึ้น หลักก ารนี้สามารถใช้ได้กับท่อระบ ายน้ำอื่นๆในบ้าน อาทิเช่น ท่ออ่างล้างหน้ า ท่อระบายน้ำฝนเป็นต้น

เบกกิ้งโซดาช่วยสล ายคร าบส กปร กในท่อระบ ายน้ำ

เบกกิ้งโซดาขึ้นชื่อเรื่องการขจัดครา บส กปร กหลายคนคงรู้กันดีอยู่แล้ว และแ น่น อนว่าสามารถนำมาสล ายคร าบส กปร กในท่อน้ำทิ้งได้ด้วยเช่นกัน โดยนำเบกกิ้งโซดาเทลงไปในท่อน้ำทิ้ง แล้วเทน้ำส้มสายชูตามลงไป จากนั้นทิ้งไว้สักพักค่อยใช้น้ำร้ อนเทราดลงไปอีกที ปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ 30 นาที ท่อระบ ายน้ำก็จะสามารถระบ ายน้ำได้ป กติ ไม่อุดตั นแล้วล่ะ

เบกกิ้งโซดากับมะนาวช่วยสล ายคร าบไ ขมั นในท่อระบ ายน้ำ

เบกกิ้งโซดาจริงๆก็มีประสิ ทธิภ าพเรื่องการขจัดคร าบอยู่แล้ว แต่การใช้มะนาวที่มีความเป็นกร ดร่วมด้วยจะช่วยเพิ่มปร ะสิ ทธิภ าพในการสล ายคร าบได้ดียิ่งกว่า โดยเฉพาะคร าบไ ขมั นและคร าบเศษอ าห าร ซึ่งการจะสล ายคร าบในท่อระบายน้ำนั้นให้ใช้เบกกิ้งโซดาครึ่งถ้วยและน้ำมะนาว 1 ถ้วยตวงเทผสมเข้าด้วยกัน จากนั้นนำไปเทราดในท่อระบ ายน้ำ ทิ้งไว้ประมาณ 2 นาที แล้วค่อยราดน้ำร้ อนตามลงไป แค่นี้ท่อก็กลับมาระบ ายน้ำได้ดีดังเดิ มแล้วล่ะ

ใช้อุ ปก รณ์ง่ ายๆอย่ างน้ำย าล้างจานก็ช่วยสล ายคร าบได้

น้ำย าล้างจานเป็นอุ ปก รณ์ที่ต้องมีติดบ้ านกันอยู่แล้ว ไม่ต้องไปหาซื้ อให้เสี ยเ วล าเลย ซึ่งน้ำย าล้างจานเราอาจมองว่าอาจจะทำปร ะสิ ทธิภ าพการสล ายครา บได้ไม่ค่อยดี แต่จริงๆแล้วมั นดีเกินคา ดเลยล่ะ เพี ยงเทน้ำย าล้างจานลงไปในท่อระบ ายน้ำประมาณ ¼ ถ้วยตวง แล้วใช้น้ำต้มเดื อดเทตามลงไป แค่นี้น้ำย าล้างจานก็จะเข้าไปกั ดคร าบไ ขมั นที่ติดอยู่ในท่อออ กแล้ว แต่หากอย ากให้ได้ป ระสิ ทธิภา พที่ดีม ากขึ้น ก็แ นะนำให้สว มถุ งมือแล้วล้วงมือลงไปหยิบเศษขย ะที่ติดอยู่ในท่อออ กมาทิ้ง จะช่วยให้สิ่งส กปร กออ กได้หมดจดกว่าและท่อสามารถระบ ายน้ำได้ดีกว่า

น้ำส้มสายชูและเกลือสล ายคร าบส กปร กในท่อระบายน้ำ

นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยสล ายคร าบส กปร กหรือคร าบไ ขมั นในท่อระบ ายน้ำได้ โดยใช้เกลือและน้ำส้มสายชูอย่ างละ ½ ถ้วยตวง และใช้เบกกิ้งโซดาร่วมด้วยอีก ½ ถ้วยตวง นำทุกอย่ างมาผสมกันแล้วเทใส่ลงในท่อระบ ายน้ำ ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที จากนั้นนำน้ำต้มเดื อดเทตามลงไปเพื่อล้างคร าบส กปร กและคร าบไ ขมั นออ กได้อย่ างหมดจด

ท่อระบ ายน้ำที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่ท่อระบายน้ำในอ่างล้างหน้าหรืออ่างล้างจาน แต่รวมถึงท่อระบ ายน้ำในชั กโคร ก ซึ่งบางบ้ านมักจะตั นบ่อยๆ โดยสาเห ตุอาจเกิดจากตัวคุณเอง ฉะนั้นหากไม่อย ากให้ชั กโคร กตั นควรเลิ กนิสั ยเหล่านี้

ไม่ควรทิ้งกระดาษชำร ะและทิชชูเปียกลงในชั กโคร ก

แม้ว่ากระดาษชำร ะจะเป็นกระดาษก็ไม่ได้หมายความว่าจะย่ อยสล ายในน้ำได้ง่ ายเหมือนทิชชูบางชนิด เนื่องจากทิชชูชำร ะมีความหน า ความเหนี ยวที่ออ กแบบมาเหมาะกับการใช้ง าน หากทิ้งลงในชั กโคร กแล้วล่ะก็ จะกลายเป็นขย ะที่ตกค้ างอยู่ในท่อ จนเกิดปั ญห าชั กโคร กตั นตามมาเป็นแ น่

ไม่ควรทิ้งผ้าอน ามั ยและถุ งย างลงในชั กโคร ก

เนื่องจากผ้าอน ามั ยสามารถขย ายตัวได้เมื่อสัมผัสกับน้ำอีกทั้งยังมีส่ว นผลิ ต จากพล า สติ กทำให้ย่ อยส ล ายได้ย าก อีกทั้งยังเป็นต้นเห ตุหลักๆที่มักจะทำให้ส้ วมตั น ส่วนถุ งย างมักจะมีความเหนี ยวย่ อ ยสล ายได้ย ากไม่ต่างจากผ้าอน ามั ย นั้นจึงทำให้ข องสองสิ่งนี้ไม่ควรอย่ างม ากที่จะทิ้งลงในชั กโ คร ก ควรจะทิ้งลงในถั งขย ะจะดีกว่า

ไม่ควรทิ้งแพมเพิร์สลงในชั กโค ร ก

แพมเพิร์สเป็นของใ ช้เด็ กที่ผลิ ตด้วยส่ว นผ ส มพล า สติ ก อีกทั้งยังถู กออ กแบ บมาให้ขย ายตัวเมื่อสัมผั สกับน้ำ ฉะนั้นแล้วอย่ าได้คิดทิ้งแพมเพิร์สลงชั กโ คร กเชียวล่ะ ไม่อย่างนั้นได้มีปั ญห าตามช่ างมาซ่ อ มเป็นแ น่ ยิ่งหากแพมเพิร์สเข้าไปติดตรงค อห่ าน อาจจะต้องรื้ อชั กโ คร กเพื่อดึงแพมเพิร์สออ กมาเลยล่ะ

ไม่ควรทิ้งสำลีและคอตตอนบัดลงในชั กโคร ก

ของ 2 อย่ างนี้ถูกผลิ ตจากฝ้ าย ซึ่งมีคุ ณส มบั ติดู ดซั บน้ำได้ดี หากเราทิ้งลงในชั กโ คร กมันจะเข้าไปค้างอยู่ในท่อระบ ายน้ำ เมื่อสะส มกันจะเป็นก้อ นให ญ่ จะทำให้ขวางทางเดินน้ำระบา ยน้ำได้ไม่ดี อีกทั้งยังกำจั ดขย ะเหล่านี้ออ กได้ย ากอีกด้วย

ปั ญห าท่อตั นนั้นแ ก้ได้ไม่ย าก สามารถทำเองได้ง่ ายๆเลย แต่ทางที่ดีหากไม่อย ากให้เกิดปั ญห าท่อตัน ก็ไม่ควรทิ้งข ยะหรือเศษอ าห ารลงในท่อระบายน้ำจะดีที่สุด ไม่อย่ างนั้นขย ะที่เราทิ้งลงไปจะสะสมความส กปร กในท่อทำให้เกิดการอุ ดตั นอีกได้