วิธีไล่นกพิราบมาเรี่ยราดในบ้าน ทำเองง่ายหมดปัญหาเลย

วิธีไล่นกพิราบมาเรี่ยราดในบ้าน ทำเองง่ายหมดปัญหาเลย

บ้ านใครหลายคนอาจมีปั ญห าเรื่องนกพิราบที่ช อบมาอ าศั ยอยู่ ซึ่งบ างคนอาจไม่รู้วิธีไ ล่พวกนกพิร าบเหล่านี้ มั นมักจะมาอาศัยกันอยู่บนหลังคา มาเกาะริมรั้ว ซึ่งมักจะสร้างความส กปร กด้วยการถ่ ายของเสี ยออ กมา จนเล อะบ้ านของคุณไปหมด เหนื่ อ ยที่จะต้องทำความสะอาดบ่อยๆ ฉะนั้นวันนี้เราเลยมาแ นะนำวิธีที่จะช่วยไ ล่นกพิราบให้หมดไปจากบ้านมาฝากทุกคนกัน

ใช้ลู กเหม็ นไปวางตามจุดที่นกพิราบชอ บมาอาศัย

ลู กเห ม็นเรามักจะนำมาวางไว้ในห้องน้ำ ในครัวหรือในตู้เสื้อผ้าเพื่อไ ล่แม ล งส าบ ไล่ห นูที่เข้ามาป้วนเปี้ ยนในบ้ าน ซึ่งแน่น อนว่าเราสามารถนำไปไ ล่นกพิราบได้ด้วยเช่นกัน โดยนำลู กเห ม็ นนั้นไปวางไว้ตามจุดที่นกพิราบมักจะมาอาศัยอยู่หรือมาเกาะ เมื่อนกพิราบได้กลิ่นของลู กเ ห ม็นมันก้จะบินหนีไปเอง

แขวนแผ่นซีดีไว้ก็ช่วยไ ล่นกพิราบได้

แผนซีดีเมื่อโดนกับแ สงแ ดดมันจะมีแสงวิบวับๆ ซึ่งนั้นจะช่วยไ ล่นกพิราบได้ โดยนำแผ่นซีดีหลา ยๆแผ่นมาร้ อยเรียงกัน เพื่อนำไปแขวนในบริเวณที่นกพิราบช อบมาเกาะหรือบินมาวุ่นว ายบ่อยๆ เมื่อนกพิราบเห็นแสงวิบวับที่สะท้อนมาจากแผ่นซีดีมันก็จะบินหนีไป โดยที่เราไม่ต้องเหนื่ อ ยมาวิ่ งไ ล่เลย

นำนกปลอ มมาแขวนเพื่อให้นกพิราบกลั ว

นกปลอ มที่จะนำมาแขวนเพื่อไ ล่นกพิราบนั้นต้องมีขน า ดให ญ่กว่าตัวนกพิราบเอง อาทิเช่น นกเหยี่ยว นกอินทรีย์ เพื่อข่ มขวั ญให้นกพิราบนั้นกลั ว ไม่กล้ าที่จะเข้ามาใกล้ และไม่กล้ าที่จะมาเกาะรั้วบ้ านคุณอีก

วิธีง่ ายๆด้วยการฉี ดสเ ป รย์ไ ล่นกพิราบ

สเ ป รย์ฉี ดไ ล่นกพิราบถื อเป็นอุ ปก รณ์ที่หาได้ซื้ อได้ไม่ย าก มักจะทำจากสมุ นไพ รที่มีกลิ่นฉุ น ทำให้นกพิราบไม่ช อบและบินหนี โดยเวลาจะใช้สเป ร ย์ฉี ดนกพิราบนั้นเมื่อมั นบินเข้ามาบริเวณบ้ าน เราแค่ทำการฉี ดไ ล่ทั นที มันก็จะบินหนีไปเลย

ติ ดตั้ งต าข่ ายป้อ งกั นนกพิราบมาทำรั ง

นอ กจากการไ ล่นกพิราบแล้ว เรายังมีวิธีที่ช่วยป้ องกั นไม่ให้นกพิราบเข้ามาบริเวณบ้ านได้ โดยการติ ดตั้ งต าข่ าย ช่วยป้ องกั นนกพิราบบินเข้ามาทำรั งหรือมาถ่ ายของเสี ยในบริเวณบ้ านได้นั้นเอง

นกพิราบอาจเป็นสั ต ว์ที่ก วนใจหรือก่อปั ญห าให้หล ายบ้ านๆ ซึ่งบางครั้งไม่ว่าจะไ ล่ยังไงมันก็ยังกลับมาอยู่ดี ฉะนั้นเราจึงอย ากแน ะนำวิธีที่จะสามารถช่วยแ ก้ปั ญห านั้นได้บ้ างไม่ม ากก็น้ อย