เปลือกถั่วลิสง กินแล้วอย่าเพิ่งทิ้ง เก็บไว้ใส่พันธุ์ไม้อะไรก็งอกงาม

เปลือกถั่วลิสง กินแล้วอย่าเพิ่งทิ้ง เก็บไว้ใส่พันธุ์ไม้อะไรก็งอกงาม

ถั่วลิสงใครๆก็ต่างรู้จักกันดีอยู่แล้ว เรามักจะเห็นพ่อค้ าแม่ค้ านำมาข า ยในตล าด ซึ่งจะมีทั้งถั่วต้มและถั่วคั่ว สามารถซื้ อได้ในร าค าไม่แ พ ง อีกทั้งยังอร่ อยมีประโยชน์ด้วย โดยส่วนใหญ่เรามักจะชอบเอามานั่งกินเพลินๆเวลาดูหนัง ทำง าน กินแปบๆเปลือกถั่วลิสงก็กองกันเป็นภูเขา แต่เปลือ กถั่วลิสงที่เหลือนี่แหละของดี อย่ าเพิ่งเอาไปทิ้งกันซะล่ะ

โดยเปลือ กลิสงนั้นมีประโยชน์ต่อการบำรุ งดินบำรุ งพืช อีกทั้งยังช่วยเรื่องโ ร คต่างๆของพืชได้อีกด้วย ทั้งนี้การจะนำเปลือ กถั่วลิสงไปใช้ประโยชน์นั้นสามารถแบ่งได้ 2 แบบดังนี้

1 ใช้เปลือ กถั่วลิสงในการผสมกับดินก่อนที่จะทำการปลูก โดยจะใช้ทั้งเปลือ กเลยหรือจะนำไปบดให้ละเอียดก่อนก็ได้ เพื่อให้ง่ ายต่อการย่ อยสล าย สามารถผสมกับดินเพื่อทำการปลูกพืชได้ทุกชนิด

2 ใช้เปลือ กถั่วลิสงรองใต้พื้นหลุมก่อนที่จะนำกิ่งพั นธุ์ลงปลูก โดยการนำเปลือ กถั่วลิสงรองใ ต้ก้ นหลุมก่อนทุกครั้งที่จะทำการปลูก เพื่อช่วยเร่ งให้มีเจริ ญเติ บโ ตได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของเปลือ กถั่วลิสงที่ดีต่อการเก ษ ตร

เปลือ กถั่วลิสงสามารถช่วยในการป้ องกั นโ ร คที่อาจเกิดกับพืชผักได้ โดยเปลือ กถั่วลิสงที่เรานำมาผสมกับดินนั้น เปลือ กถั่วจะมีจุลิ นท รีย์ที่ดี ซึ่งสามารถยั บยั้ งและป้ องกั นโ ร คพืชต่างๆที่จะเข้ามาทำอั นต ร ายได้ โดยเป็นการป้ องกั นจากธร ร มชา ติที่มาสู้กับธร ร มชา ติด้วยกันเอง

เปลือ กถั่วลิสงสามารถช่วยกักเก็บความชื้ นในดินได้ โดยนำเปลือ กถั่วลิสงต้มไปผึ่งแ ดดให้แ ห้งก่อน แล้วจึงค่อยนำมาผสมกับดิน แค่นี้ดินก็จะช่วยอุ้มน้ำได้ดี ไม่ต้องคอยรดน้ำบ่อยๆ อีกทั้งยังช่วยไม่ให้น้ำซึมออ กเร็วเกินไปด้วย

ใช้เปลือ กถั่วลิสงรองใต้ก้ นหลุมเพื่อช่วยให้ดินมีความร่ว นซุย เพิ่มแ ร่ธ าตุให้กับดิน และช่วยบำรุ งให้ร ากทำง านได้ดี ดู ดซั บอ าห ารได้ดีขึ้น โดยสามารถนำเปลือ กถั่วลิสงรองใต้ก้ นหลุมได้กับพืชทุกชนิด โดยจะใช้ได้ดีที่สุดกับไม้ผล

สามารถนำเปลือ กถั่วลิสงไปโรยบริเวณรอบๆโคนต้นได้กับพืชทุกๆชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้ล้มลุก ไม้ดอ ก ไม้ยืนต้น ไม้ปร ะดั บและผักสวนครัว การโรยเปลือกถั่วลิสงไว้จะช่วยกักเก็บความชื้ นและยังใช้คลุมดินเพื่อป้ องกั นศั ต รูพืชได้ด้วย

นำเปลือ กถั่วลิสงมาทำก ารเพาะเห็ดได้ โดยนำเปลือ กถั่วลิสงไปผึ่งแดดให้แ ห้งก่อน เพื่อไม่ให้เกิดการเน่ าเสี ยระหว่างที่ทำการเพาะเห็ด โดยการเพาะเห็ดด้วยเปลือ กถั่วนั้นถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือ กที่ใช้วั ส ดุได้น่าสนใจทีเดียว และนอกจากนี้ยังใช้ทำเป็นอ าห ารสั ต ว์ได้ โดยการนำเปลือ กถั่วลิสงมาผสมกับก ากน้ำตาล เพื่อใช้เป็นอาห ารโค กระบื อ โดยการผสมเข้าไปกับอ าห ารสั ต ว์นั้นๆได้เลย

หลังจากกินถั่วลิสงแล้วก็สามารถเก็บเปลือ กถั่วมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ซึ่งได้ผลดีกับการทำการเก ษ ตร เป็นอีกหนึ่งทางเลือ กที่ใช้สำหรับการบำรุงดิ น บำรุ งพืชแบบป ล อดภั ยและเป็นธร รมช าติ