13 วิธีปรุงดิน ผสมใช้ปลูกอะไรก็งอกงาม

13 วิธีปรุงดิน ผสมใช้ปลูกอะไรก็งอกงาม

หลายคนส นใจที่จะทำสวน ปลูกต้นไม้เพื่อให้บ้ านนั้นมีความร่ มรื่ น ดูแล้วสบายต าน่าอยู่ยิ่งขึ้น หรือบ างคนอย ากจะปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองในบ้ านก็ถื อเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะสะอาดและป ลอ ดสาs เอามาทำอ าห ารได้อย่ างปล อ ดภั ย แต่ก่อนจะเริ่มทำการปลูก คงต้องเริ่มที่การเตรียมดินก่อนที่จะช่วยให้ต้นไม้นั้นงอ กง ามแ ข็ งแ รง ซึ่งสูตsการผสมดินนั้นทำได้ง่ายๆ

วิธีปรุงดินเพื่อปลูกบำรุ งใบ โดยใช้เป็นละอองข้าวซึ่งจะได้มาตอนที่ขัดสีข้าวเปลือ ก เป็นส่วนเนื้ อเ ยื่ อหุ้ มเมล็ดข้าว จมูก ลำข้าว ให้เอาละอองมาแช่น้ำไว้ก่อนประมาณ 2 วัน เมื่อครบวันแล้วค่อยนำไปใช้รดน้ำบริเวณโคนต้นได้เลย

วิธีการปรุงดินสำหรับปลูกผลไม้ โดยทำได้ง่ายๆแค่นำเปลือ กถั่วลิสงมากองรวมกัน หมักเอาไว้ประมาณ 3 สัปดาห์ เมื่อหมักไว้จนเปื่อยยุ่ยแล้วให้นำไปรองก้ นหลุม ตอนที่จะปลูกผลไม้ วิธีนี้จะช่วยให้ดินมีความร่วนซุยมากขึ้น

วิธีบำรุ งใบและดอ กให้มีสีเข้ มส วย โดยจะใช้ใบมะข าว ใบมะกอ ก ใบชะมวงและใบชมพู่ นำมากองรวมๆกัน ใส่ไว้ในถุ งดำแล้วปิดป ากถุ งทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ แค่นี้ก็จะได้เป็นส่ วนผสมของดิน เอาไว้ใช้บำรุ งต้นไม้จำพว กโกศล บอนสีให้ออ กดอ กสีส ดส วยง าม

การผสมปุ๋ ยเร่ งเอาไว้ใช้เอง ได้คุ ณภ าพได้ผ ลลั พธ์ดีมาก

โดยการผสมนี้จะใช่ส่ว นผ ส มเป็นใบขี้เห ล็ก ดอ กแค ใบกระถิน ใบสน และใบจามจุรี ซึ่งใบที่จะนำมาใช้ต้องเป็นใบที่แ ห้งแล้วร่วงหล่นลงมา เมื่อได้ใบมาก็ให้เอาทั้งหมดมากองรวมกันและรดน้ำให้ชุ่ม หมักทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน เมื่อครบวันใบจะเริ่มเปื่อยยุ่ยก็ให้นำไปผสมกับดินที่จะนำไปปลูกพืช หรือจะนำไปโรยบริเวณรอบๆโคนต้นไม้ก็ได้ แค่นี้ก็จะช่วยให้ดินนั้นมีคุ ณภ าพมากขึ้นแล้ว อีกทั้งสามารถนำไปผสมกับปุ๋ยคอ ก 1ส่วน เพื่อช่วยบำรุ งให้ดินร่วนซุยได้อีกด้วย

การปรุงดินช่วยให้ดินมีสาsอ าห าร ต้นไม้เติ บโ ตได้ดี

การจะปรุงดินให้ดินมีสาsอ าห ารสู งนั้น จะต้องใช้ผักต บชวาเป็นส่ วนผส มหลัก โดยสามารถนำมาใช้ได้ทุกส่ วนเลย เมื่อได้มาให้สั บเป็นท่ อนๆแล้วทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน แล้วค่อยนำปุ๋ยคอ กมาราดลงไป หาถุ งกร ะสอ บมาคลุมไว้เพื่อหมักต่ออีกเป็นเวลาประมาณ 7 วัน เมื่อครบเวลาผักต บชวาจะเปื่ อยยุ่ยพร้อมที่จะนำไปผสมกับดิน เพื่อใช้นำไปปลูกผักได้เลย

การปรุงดินให้ต้นไม้มีใบที่เขียวง าม

การปรุงดินเพื่อบำรุงใบให้เขียวง ามนั้น วิธีนี้ง่า ยมากๆเลย เพี ยงใช้น้ำซาวข้าวที่เหลือจากการล้างข้าวเสร็จแล้ว มาเทราดลงบนดินให้ชุ่ม เพี ยงแค่นี้ก็ช่วยปรุงดินให้ต้นไม้มีใบที่เขียวง ามแล้วล่ะ

การปรุงดินสำหรับการปลูกต้นไม้ในกระถาง

บางคนอาจมีพื้นที่จำกัดเลยจำเป็นต้องปลูกต้นไม้ในกระถาง ฉะนั้นการจะปรุงดินนั้นใช้เพี ยงใบก้ามปู 1 ส่วน ผสมเข้ากับดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยคอ กเก่ าอีก 1 ส่วน และกาบมะพร้าวสับอีก 1 ส่วน เททั้งหมดรวมกันในกระถางแล้วคลุกเคล้าให้ผสมเข้ากันดี แค่นี้ก็สามารถนำต้นไม้มาปลูกได้แล้วล่ะ

การปรุงดินโดยการใช้เปลือ กกล้วยมาเป็นส่ว นผส ม

เปลือ กกล้วยนั้นสามารถหาได้ง่ ายๆเลย โดยนำเปลือ กกล้วยมาหั่ นเป็นท่ อน แล้วนำไปตากแ ดดจนกว่าเปลือ กกล้วยนั้นจะแ ห้ง จากนั้นก็สามารถนำไปผสมกับดินเพื่อที่จะปลูกต้นไม้หรือดอ กไม้ได้เลย

ปรุงดินสำหรับปลูกต้นโกสน ต้นปาล์มและต้นเบญจมาศ

ใครที่อย ากปลูกต้นเหล่านี้ไว้ในบ้ านให้ขึ้นส วย งอ กง ามต้องเริ่มที่การปรุงดินให้ดีก่อน โดยดินที่ใช้จะเป็นดินร่วน ทรายหย าบ ปุ๋ยคอ กเก่ าและกระดู กป่นเล็กน้อย นำส่ว นผส มทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน เสร็จแล้วให้นำไปปลูกต้นไม้ได้เลยหรือจะนำไปโรยบริเวณรอบโคนต้นไม้ก็ได้เช่นกัน

ปลูกต้นโป๊ยเซียนให้แ ข็ งแ รง อุด มส มบู รณ์

ใครสนใจอย ากปลูกต้นโป๊ยเซียนประดับบ้ าน ให้ใช้เปลือ กถั่วใบทองหลาง ใบก้ ามปูเปื่ อยยุ่ย 2 ส่วน ถ่ านป่น 1 ส่วน และดินขุยไข่ผสมแกลบหรือจะใช้ทราบหย าบ 1 ส่วน อิฐมอญทุบ 2 ส่วน จากนั้นเอาทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน รดน้ำให้ชุ่มแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน จึงค่อยนำไปใช้ได้

การปรุงดินสำหรับปลูกต้นเฟิร์น

การปลูกต้นเฟิร์นจะใช้การปรุงดินโดยมีส่ว นผส มเป็นดินร่วน 1 ส่วน ใบก้ามปูผุ 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน และเศษอิฐหักป่น 1 ส่วน ปุ๋ยคอ กเก่ า ½ ส่วน สุดท้ายคือปู นข าวอีก ¼ ส่วน นำส่ วนผส มทั้งหมดมาผสมรวมกันแล้วนำไปเทรอบบริเวณโคนต้นเฟิร์นเพื่อบำรุ งได้เลย

ปรุงดินสำหรับปลูกต้นแคคตัส พืชอวบน้ำ

ต้นแคคตัสเป็นต้นที่ใครหลายคนนิย มปลูกกันเนื่องจากดูแลได้ง่ าย โดยการเตรียมดินการปลูกนั้นจะใช้ ดินร่วนที่ตากแ ดดมาแล้ว 7 วัน นำมา 2 ส่วน ถ่ านป่น 1 ส่วน ทรายหย าบ 3 ส่วน และปูนข าวอีกนิดหน่อย ส่วนผสมสุดท้ายคือใบก้ามปูผุอีก 1 ส่วน เมื่อเตรียมส่ วนผส มเสร็จก็นำมาผสมให้เข้ากันได้เลย จากนั้นก็สามารถนำไปปลูกแคคตัสได้แล้ว

การจะปลูกต้นไม้ ดอ กไม้หรือผักผลไม้ให้งอ กง ามนั้น ส่วนสำคัญเลยคือการเตรียมดินให้ดี มีสาsอาหาร และที่สำคั ญที่ข าดไม่ได้คือการใส่ใจและการดูแ ลต้นไม้นั้นเสมอ ทั้งการรดน้ำ การใส่ปุ๋ยและรวมทั้งการให้ต้นไม้นั้นโดนแ ดดด้วย