ต้นไมยราบวัชพืชริมทางที่ไม่มีใครสนใจ แต่สร้างประโยชน์ดีกว่าที่หลายคนคิด

ต้นไมยราบวัชพืชริมทางที่ไม่มีใครสนใจ แต่สร้างประโยชน์ดีกว่าที่หลายคนคิด

ต้นไมยราบเป็นต้นไม้หนึ่งที่หลายๆคนคงรู้จักกันดี โดยเฉพาะตอนเด็ กๆเรามักจะช อบไปนั่งเล่นกับต้นไม้นี้บ่อยๆเลยล่ะ เรียกได้ว่า เจอเป็นไม่ได้เรานี่รีบวิ่งเข้าหาเลย แค่เพื่อเอานิ้วไปจิ้มๆหรือเอาเท้ าเขี่ยๆให้ใบมั นหุบ แค่นี้ก็สนุกมากแล้วสำหรับความทรงจำในวัยเด็ ก และวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนได้ไปทำความรู้จักกับต้นไมยราบมากขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้บ้ างนั้นตามไปดูกัน

ในปัจจุบันหลายคนอาจไม่รู้ว่าต้นไมยราบนั้นกำลังได้รับความนิย มในต่างประเทศ ซึ่งในบ้านเรา เราสามารถพบเจอต้นไมยราบได้ทั่วไปไม่ได้มีมู ลค่ าอะไร แต่ในทางต่างประเทศนั้นกลับสามารถสร้างมู ลค่ าได้ โดยในญี่ปุ่นมีการนำต้นไมยราบไปปลูกใส่กระถางเพื่อข ายเป็นธุ รกิ จกันเลยล่ะ

ไมยราบในแต่ละพื้นที่ก็มีชื่อที่เรียกแตกต่างกันไป มาดูกันว่าคุณเคยได้ยินชื่อเหล่านี้กันหรือไม่

ในภาคกลางเรียกว่า ระงับ , จันทบุรี (กระทื บยอ ด ,หนามหญ้าราบ) , นครศรีธรรมราช (ก้านของ) , ชุมพร (หงับพร ะมาย) , ภาคเหนือ (หญ้าปันยอด,หญ้าจิยอบ,จิ๊ยอบ) และภาคใต้ (กะหงับ,หงับพร ะพาย) เป็นต้น

โดยในบ้ านเราตอนเด็ กๆเราแทบไม่เคยเห็นความสำคั ญของมั นเลย ไม่เคยรู้ว่าไมยราบสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้ าง ตอนนั้นเราแค่คิดว่ามันเป็นต้นไม้ที่เล่นสนุกดี แค่เอานิ้วจิ้มใบก็หุบ วันไหนเห งาๆมานั่งเล่นนี่เพลินเลย แต่ทางญี่ปุ่นเขาเห็นคุ ณค่ าและความสำคั ญของต้นไมยราบนี้ โดยเชื่ อว่าต้นไมยราบเป็นพื ชล้ มลุกที่มีลั กษณ ะพิเศ ษ หากได้รับแ รงสั่ นสะเทื อน ก้านและใบจะหุบลงอย่ างร วดเร็ ว ซึ่งมันจะช่วยเตื อนการเกิ ดแผ่นดินไหวให้กับพวกเขาได้ ไมยราบจึงเป็นที่นิย มและมีการปลูกใส่กระถางเพื่อวางข ายกันเลยทีเดียว

หลายคนอาจไม่รู้ว่าต้นไมยราบนั้นเป็นพืชสมุ นไพ รสำคั ญของไทย ซึ่งมีดอ กและใบส วยง าม โดยต้นไมยราบมีถิ่นกำเนิ ดมาจากในแถบอเมริกาใต้ เป็นพืชล้มลุกมีอ า ยุหล ายปี มักแผ่ทอดเลื้อยตามพื้นดิน บางต้นมีความสู งถึง 1 เมตร มีสีน้ำตาลแ ดง ต้นขน าดเล็ กและมีข นหย าบปกคลุมที่ลำต้น ท้องใบ แกนก้านใบ รวมถึงช่อดอ กด้วย โดยขย ายพั นธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ด

โดยประโยชน์ด้านอื่นของไมยราบนั้นก็ได้แก่ การนำลำต้นของไมยราบมาดั ดแป ล งทำสิ่งปร ะดิ ษฐ์ อาทิเช่น การทำเป็นกระถางต้นไม้รูปต่างๆ หรือการทำกรอบรูป เพราะต้นไมยราบนั้นสามารดัดได้ง่า ย จึงเหมาะนำมาดัดเป็นรู ปทร งต่างๆ อย่ างเช่า กระเช้า หรือกระถางใส่ดอ กไม้วางประดั บบ้ าน รวมถึงยังสามารถทำโครงกระเป๋าได้ด้วย เรียกได้ว่าประโยชน์ล้นๆเลยล่ะ

บ้ านใครที่มีต้นไมยราบอยู่รอบๆบ้ านก็ลองหยิบมาใช้ประโยชน์กันดูได้นะ โดยอาจนำมาประดิ ษฐ์ทำอะไรง่ ายๆเป็นของประดั บจิปาทะเพื่อตกแต่งบ้ านให้ดูน่ารั ก หรืออาจเอามาทำเป็นของขวัญให้เพื่อนๆหรือคนที่รั กได้นะคะ