ขอบยางตู้เย็นขึ้นรา ใช้วิธีนี้หายเกลี้ยง ง่ายดายมาก

ขอบยางตู้เย็นขึ้นรา ใช้วิธีนี้หายเกลี้ยง ง่ายดายมาก

ตู้เย็นเป็นเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอย่ างหนึ่งในบ้ านที่แทบทุกบ้ านต้องมี เหตุเพราะตู้เย็นเป็นส่วนช่วยสำหรับการถนอ มอ าห ารหรือไว้แช่เครื่ องดื่มให้มีความเย็ น แต่ทั้งนี้ถ้าตู้แช่เย็นที่บ้ านของเราไม่สะอาด มีคร าบเปื้อนดำที่เกิดขึ้นมาจากเชื้ อร าขึ้น นั้นอาจจะทำให้อ าห ารหรือเครื่องดื่มที่เราแช่เอาไว้ในตู้แช่เย็นมีการป นเปื้ อนเชื้ อโ ร คและสิ่งส กปร กได้ ยิ่งหากเราไม่รีบทำความสะอาดรอยเปื้อนราเหล่านั้นออ กแล้วล่ะก็ คร าบราก็จะค่อยๆแผ่ขย ายวงกว้ างขึ้นไปอีก นี่ก็เลยเป็นเหตุผลให้รีบขจัดร าออ กโดยด่ วน ซึ่งสามารถทำได้ง่า ยๆด้วยของที่มีในบ้ าน

น้ำย าซักผ้าและน้ำส้มสายชูช่วยกำจั ดราได้หายเกลี้ยง

เมื่อขอบย างตู้เย็นเกิดจุดดำขึ้นหรือที่เรียกว่าเชื้ อร าเราสามารถใช้น้ำย าซักผ้าแล้วก็น้ำส้มสายชูช่วยได้ โดยเริ่มจากการใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมาเช็ดขอบย างตู้เย็นก่อน 1 รอบ หลังจากนั้นนำน้ำย าซักผ้าครึ่งฝากับน้ำส้มสายชู 200 มล. มาผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน นำผ้าสะอาดมาชุบแล้วไปขัดถูราตามขอบย างตู้เย็นให้สะอาดได้เลย เมื่อราหลุดออ กจนหมด จึงค่อยนำผ้าแห้งมาเช็ดซ้ำอีกครั้งก็เป็นอันเรียบร้ อย

ย าสีฟันช่วยทำความสะอาดคร าบเปื้อนร าออ กได้หมดจด

ย าสีฟันที่เรามีอยู่แล้วในห้องน้ำสามารถประยุกต์ใช้สำหรับการขจัดคร าบร าออ กได้ โดยนำย าสีฟันมาบีบใส่ตรงจุดที่มีร าขึ้นให้ทั่ว ทิ้งเอาไว้ราว 5 นาที หลังจากนั้นให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาดๆมาเช็ดถูคร าบออ ก ทั้งครา บร า และก็คร าบย าสีฟันเมื่อเช็ดถูจนหลุดหมดดีแล้ว ค่อยนำผ้าชุบน้ำบิดหมาดอีกผืนมาเช็ดซ้ำอีกครั้งเพื่อความสะอาดดี

แอลก อฮ อล์ฆ่ าเ ชื้ อโ ร คที่เรามีติดบ้ าน

แอลก อฮ อล์ฆ่ าเชื้ อโ ร คหรือแ อลก อฮ อล์ล้างแ ผลเป็นย าสามั ญประจำบ้ านที่ข าดไม่ได้ เราสามารถเอามาเช็ดทำความสะอาดร าแล้วก็ฆ่ าเชื้ อโ ร คออ กจากขอบย างตู้เย็นได้ โดยนำแอ ลก อฮ อล์มา 150 มล.มาเทใส่ลงในถ้วยหรือภาชน ะที่ปากกว้ าง หลังจากนั้นนำส้อมกับสำลีมาจุ่มลงในแอ ลกอฮ อล์ เพื่อนำไปเช็ดถูตามขอบย างตู้เย็น ราที่เกาะอยู่ก็จะหลุดออ กได้อย่ างหมดจด

การจะเช็ดทำความสะอาดตู้แช่เย็นทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณขอบย างตู้แช่เย็นหรือข้างในตู้แช่เย็นก็ควรจะต้องถอ ดปลั๊กไ ฟฟ้ าออ กก่อนทุกครั้ง เพื่อความปล อดภั ยสำหรับการทำความสะอาด

วิธีป้ องกั นการเกิดเชื้ อร าขึ้นบริเวณขอบย างตู้เย็นบ่อยๆ

หากไม่อย ากคอยทำความสะอาดราตามขอบย างตู้เย็นบ่อยแล้วล่ะก็ แน ะนำว่าควรจะป้ องกั นเชื้ อร าด้วยการนำเบกกิ้งโซดามาผสมกับน้ำให้เข้ากัน แล้วต่อจากนั้นนำผ้ามาชุบแล้วไปขัดถูตามขอบย างตู้เย็นให้ทั่ว ทำแค่นี้เป็นประจำก็จะป้ องกันเชื้ อร าได้แล้วล่ะ

กำจั ดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นได้ด้วยสิ่งนี้

เมื่อเราแช่อ าห ารในตู้เย็นไม่ว่าจะเป็น เนื้ อสั ตว์ ผัก หรืออ าห ารเมนูต่างๆจะมีผลให้เกิดกลิ่นอ บอ วนอยู่ในนั้น เพราะฉะนั้นเพื่อป้ องกั นกลิ่นเหล่านั้นควรมีตัวช่ วย อาทิเช่น ถ่ านดั บกลิ่น ผ งกาแฟ หรือเบกกิ้งโซดา วางใส่ภาชนะเอาไว้ในตู้เย็นจะช่วยดู ดซั บกลิ่นได้ดีเลยล่ะ

ถ้าหากเป็นช่ องผักที่เราใช้แช่ผักต่างๆเราสามารถใช้หนั งสือพิมพ์หรือกระดาษสีน้ำตาลสำหรับการช่วยดู ดซั บกลิ่นได้ โดยข ยำให้เป็นก้ อนก ลมๆวางทิ้งเอาไว้ภายในช่อ งผัก แค่นี้ก็ช่วยทำให้กลิ่นจางลงแล้ว อีกทั้งยังช่วยทำให้ผักยังคงความส ดไว้ได้น านขึ้นด้วย

เช็ดถูชั้นวางในตู้เย็นเพื่อขจัดกลิ่นเห ม็ นรวมทั้งกำจั ดแ บคทีเ รี ย

ในตู้แช่เย็นที่ไม่มีของกินแช่อยู่แต่ยังคงมีกลิ่นหลงเห ลือ เราสามารถเช็ดชั้นวางในตู้เย็นเพื่อขจัดกลิ่นด้วยการนำเบกกิ้งโซดา 2 ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำร้ อน ¼ ถ้วยตวง คนให้ส่ วนผ สมล ะล ายเข้ากันดี ต่อจากนั้นนำผ้ามาชุบแล้วไปเช็ดถูด้านในตู้เย็น แค่นี้ก็จะช่วยขจัดกลิ่นที่ยังเหลืออยู่ออ กได้ อีกทั้งยังช่วยกำจั ดเชื้ อร าแล้วก็แ บคทีเรี ยได้ด้วย

เพิ่มกลิ่นหอ มในตู้เย็นได้ด้วยวิธีนี้

การดั บกลิ่นในตู้แช่เย็ นเพี ยงอย่ างเดียวอาจไม่เพี ยงพอ เนื่องจากว่าทุกครั้งที่เปิดตู้เย็นเราก็อย ากได้ตู้เย็นที่มีกลิ่นหอ มสดชื่ นๆบ้ าง ด้วยเหตุนั้นใช้วิธีแบบนี้ได้เลย นำสำลีมาชุบกับน้ำมั นหอ มร ะเ หยกลิ่นที่ช อบ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นวนิลา กลิ่นดอ กไม้หรือกลิ่นต่างๆแล้วก็วางทิ้งเอาไว้ด้านในตู้เย็นแค่นี้ตู้เย็นก็หอ มส ดชื่ นแล้วล่ะ แต่แน ะนำว่าควรจะเปลี่ยนเป็นประจำนะ

ตู้เย็นเป็นที่ที่เราไว้แช่ของกินซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องบ ริโ ภคเข้าร่า งก าย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องดูแ ลรั กษาตู้แช่เย็นให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อความปล อดภั ยและดีต่อสุ ขภ าพร่ างก าย