คราบหนาล้างขัดก็ไม่ออก แค่ใช้เบกกิ้งโซดาผสม 2 อย่างนี้

คราบหนาล้างขัดก็ไม่ออก แค่ใช้เบกกิ้งโซดาผสม 2 อย่างนี้

กระเบื้องห้องน้ำหากขาดการทำความสะอาดประจำ ร่องแนวกระเบื้องจะมีคราบสกปรกฝังเต็มไปหมด จนมองเห็นชัดว่าสกปรกไม่น่าดูมากๆ แต่หากที่บ้านคุณมี เบกกิ้งโซดา ทุกอย่างจะง่ายขึ้นมาก เบกกิ้งโซดาหล ายๆคนอาจจะรู้จักกันดีว่ามีป ระสิ ทธิภ าพสำหรับการสล ายครา บได้ดี และก็ยังมีประโยชน์อีกหล ายอย่ างที่จะสามารถช่วยจัดก ารปั ญห าเ ล็กๆน้อยๆในบ้ านได้ ไม่ว่าจะเป็นคร าบเปื้ อนดำ คร าบมั น หรือแม้กระทั้งการดั บกลิ่ น เบกกิ้งโซดาก็สามารถขจัดออ กได้หมด เบกกิ้งโซดาเรียกได้ว่าเป็นวั ตถุดิ บที่ส ารพั ดประโยชน์แต่จะเอาไปผส มกับอะไรแล้วดี สล ายคร าบได้ กำจั ดกลิ่นได้ไปดูกัน

จัดก ารกับร อยคร าบดำตามร่ องพื้นกระเบื้อง

ครอาบเปื้ออนดำที่เกิอดขึ้นตามร่อองพื้นกระเบื้อง หรือที่บางคนเรีย กว่าร่ องย าแนว อาจจะเป็นผลให้พื้นดูเ ลอะเท อะส กปร ก ด้วยเหตุดังกล่าวควรจะรีบทำความสะอาดคร าบเปื้อนออ ก แต่ว่าการจะใช้แปรงขัดอย่ างเดียวอาจจะเป็นผลให้คร าบเปื้อนหลุดออ กได้หมด แล้วก็ยังไม่สะอาดเพี ยงพ อ เพราะฉะนั้นให้ใช้เบกกิ้งโซดามาช่วยจั ดก ารกับรอยคร าบด้วยจะดียิ่ งกว่า โดยใช้เบกกิ้งโซดา ½ ถ้วยตวง รวมทั้งใช้น้ำมะนาวหรือแ อมโ มเนี ย ¼ ถ้วยตวง เทผสมลงในน้ำที่เตรียมไว้แล้ว 7 ถ้วยตวง เมื่อผสมทุกๆอย่ างกระทั่งเข้าก็ดีแล้ว ให้เทใส่ลงในขวดสเ ปรย์เพื่อนำไปฉี ดพ่ นตามร่ องพื้นกระเบื้อง โดยเน้ นย้ำตรงรอยเปื้อนดำ รอยเปื้อนร า ทิ้งเอาไว้ราว 60 นาที แล้วก็ค่อยมาใช้แปรงขัดรอยเปื้ อน และก็ล้างออ กโดยใช้น้ำสะอาด

จ บปั ญห าท่อตั น น้ำท่วมขังได้อย่ างหมดจด

ท่อตั นมักมีอะไรบางอย่ างเข้าไปอุ ดตั นในท่อ ทำให้น้ำไม่ระบ ายหรือระบ ายได้ไม่ดี ซึ่งส่วนม ากจะเป็นสิ่งส กปร กที่ลงไปสะส มอยู่ อาทิเช่น คร าบมั น คร าบเหงื่ อไคล หรือแม้กระทั้งคร าบสบู่ ย าสระผม การจะแ ก้ปั ญห านี้ก็ง่ ายๆเลย แค่นำน้ำร้ อนเทราดลงในท่อก่อน แล้วหลังจากนั้นโรยเบกกิ้งโซดาลงไป 1 ถ้วยตวง และก็ตามด้วยน้ำส้มสายชู 1 ถ้วยตวง แล้วก็น้ำเปล่าสะอาดอีก 1 ถ้วยตวง ปิดฝาท่อทิ้งเอาไว้ราว 5-10 นาที แล้วก็ค่อยเทน้ำราดลงไปในท่ออีกครั้ง เพื่อจั ดกา รกับรอ ยคร าบสิ่งส กปร กในท่อออ ก

เบกกิ้งโซดาช่วยขจั ดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดี

ไม่ว่าจะเป็นกลิ่ นเห งื่อ กลิ่ นเหม็ นอั บ เบกกิ้งโซดาก็สามารถช่วยดู ดกลิ่นได้ ถ้าตรงจุดไหนที่คุณอย ากกำจั ดกลิ่นให้เทเบกกิ้งโซดาใส่ลงในถ้วย แล้วค่อยนำไปวางไว้ตรงจุดๆนั้น เช่น ตู้แช่เย็น ตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บข องหรือตู้ร องเท้ า เพี ยงเท่านี้กลิ่นกวนใจต่างๆก็หายไปได้อย่ างหมดจดแล้ว

กำจั ดกลิ่ นอั บและสิ่งส กปร กในไม้ถูพื้น

เมื่อคุณสังเกตได้ว่าไม้ถูพื้นที่บ้ านของคุณดำ มีกลิ่ นเห ม็นอับรวมทั้งมีสิ่งส กปร กส ะส มอยู่ สามารถทำความสะอาดออ กได้ด้วยการใช้เบกกิ้งโซดา โดยนำไม้ถูพื้นไปล้างทำความสะอาดก่อน 1 รอบ แล้วหลังจากนั้นนำเบกกิ้งโซดา 4 ช้อนชามาล ะล ายในน้ำ 1 ถัง นำไม้ถูพื้นมาแช่ทิ้งเอาไว้ราว 30 นาที เท่านี้กลิ่ นเหม็ นอั บในไม้ถูพื้นก็จะหายไป ทั้งยังส่งผลให้ไม้ถูพื้นของเราดูสะอาดขึ้นอีกด้วย

ขัดครา บเหลืองบนเสื้ อผ้าหรือของใ ช้ให้กลับมาดูข าวสะอาดเหมือนใ หม่

เสื้ อผ้าที่เล อะคร าบเหลืองจากเห งื่อไ คล หรือของใ ช้บางอย่ างที่ดูเหลืองส กปร ก สามารถขัดให้ข าวสะอาดเห มือนใ หม่ได้ โดยใช้เบกกิ้งโซดา ¼ ถ้วยตวง ผสมกับน้ำที่สะอาด 2-3 ถ้วยตวง แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยนำไปขัดตรงจุดที่มีคร าบเหลือง ทิ้งเอาไว้ราวๆ 15 นาที แล้วต่อจากนั้นจึงค่อยนำไปล้างทำความสะอาด แค่นี้ก็กลับมาขาวสะอาดเสมื อนใ หม่แล้ว

กำจั ดคร าบส กปร กแล้วก็คร าบมั นในเต าอบ

เต าอบเมื่อเราใช้ง านไปก็มักจะเกิดคร าบมั น ค ร าบสิ่งส กปร กเก าะแ น่น และก็มีกลิ่ นไม่พึงป ระส งค์ ด้วยเหตุผลดังกล่ าวแล้วจึงควรจะรีบทำความสะอาดรอยเปื้ อนเหล่านั้นออ ก โดยเริ่มต้นให้ถอ ดตะแก รงสำหรับวางอ าห ารออ กมาก่อน แล้วก็ใช้น้ำส้มสายชูที่เทใส่ลงในขวดสเ ปรย์มาฉี ดพ่ นให้ทั่วด้านในเต าอบ แล้วโรยเบกกิ้งโซดาตามลงไป ตรงจุดไหนที่มีคร าบเก าะแ น่นให้เน้นตรงนั้นเป็นพิเศษ เมื่อเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูมาผสมกันจะเกิดฟ องฟู่ขึ้นมาเป็นปกติ ให้ทิ้งเอาไว้ราวๆ 60 นาที

เมื่อครบเวลาให้ทำการขัดเต าอบได้โดยต้องร ะวั งนิดนึงนะคะ แน ะนำให้ส วมถุ งมือทุกครั้งด้วย ใช้ฝ อยขัดหม้ อจุ่มกับครี ม elbow grease เพื่อขัดคร าบเปื้อนในเต าอบได้อย่ างสะอาดหม ดจด เมื่อขัดเสร็จให้ใช้ผ้าเปี ยกถูซ้ำอีกรอบ แต่ว่าทั้งนี้ถ้าเกิดคร าบเปื้ อนนั้นเก าะแ น่นม ากไม่ยอ มหลุดออ ก ให้นำเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำเล็ กน้ อยให้เป็นเนื้ อเหนี ยวๆป้ ายลงไปบนคร าบเปื้ อนทิ้งเอาไว้ข้ ามคืน ต่อจากนั้นจึงค่อยมาขัดออ กและถูด้วยผ้าเปี ยกแค่นี้เตาอบก็สะอาดแล้วล่ะ

ขัดคร าบส กปร กบนอ่ างล้างมือและก็อ่ างล้างหน้ า

บริเวณอ่ างล้างมือหรืออ่ างล้างหน้ าเป็นจุดสำคั ญที่ไม่ควรล ะเล ยการทำความสะอาด ซึ่งวิธีการทำความนี้จะช่วยขจัดคร าบส กปร กรวมทั้งยังช่วยเพิ่มกลิ่ นหอ มสดชื่ นได้ด้วย เพี ยงใช้เบกกิ้งโซดา ½ ถ้วยตวง ผสมกับสบู่เห ลวมะกอ กสกั ดเล็ กน้ อย และเพิ่มด้วยน้ำมั นหอ มร ะเห ยกลิ่ นที่ช อบอีก 12 หยด เมื่อผสมเข้ากันดีแล้วก็นำไปขัดทำความสะอาดอ่ างได้เลย และก็ล้างออ กด้วยน้ำสะอาด

เบกกิ้งโซดาแค่มีติดบ้ านไว้ก็สามารถนำไปทำส ารพั ดประโยชน์ได้เลยใช่มั้ยละคะ ถ้าหากในช่วงนี้ที่บ้ านใครมีคร าบเปื้อนเล อะเท อะมีความสกปรกที่ขัดไม่ออ ก เบกกิ้งโซดาก็เป็นตัวช่ วยหนึ่งที่สามารถช่วยกำจั ดคร าบได้อย่ างยอ ดเยี่ ยมเลย