แค่นำ”เปลือกไข่”ไปเผาไฟ แล้วโรยรอบบ้าน ประโยชน์ดีๆที่เจ้าของบ้านไม่เคยรู้

แค่นำ”เปลือกไข่”ไปเผาไฟ แล้วโรยรอบบ้าน ประโยชน์ดีๆที่เจ้าของบ้านไม่เคยรู้

ในแต่ละวันมีผู้คนบริโภคไข่และทิ้งเปลือกไข่ไปอย่างน่าเสียดายเป็นจำนวนมาก หลายคนไม่รู้ว่าเปลือกไข่นั้นมีประโยชน์หลายอย่างมากๆ หลายๆคนที่เคยทิ้งไปหากได้รู้ประโยชน์ดีๆจากไข่ หลายคนอาจเปลื่ยนใจเก็บเปลือกไข่ไว้ใช้ประโยชน์แน่นอน ไปดูกันว่า เปลือกไข่นั้น มันเอาไปอะไรได้บ้าง

เปลือ กไข่เผาไฟมาใช้ไล่มด

ปั ญห าม ดก ว นใ จจะหมดไป เพี ยงแค่เรานำเปลื อ กไข่ไปย่ างไฟหรือเอาไปคั่ วจนแ ห้ ง แล้วเอามาบดให้ล ะเ อี ยดต่อจากนั้นเทน้ำลงไปเพื่อแ ช่เปลื อ กไข่ร าวๆ 15-20 นาที เมื่อครบเวลาให้กรองเอาแต่น้ำใส่ขวดสเ ป รย์เพื่อไปใช้ฉี ดไ ล่ม ด แค่นี้ม ดก็ไม่มาก ว นใ จคุณอีกแล้วล่ะ หรืออีกวิธีคือนำเปลื อ กไข่ที่ผ่ า นการย่ า งไ ฟหรือคั่ วไ ฟจนแ ห้งมาบดให้ล ะเ อี ยด เพื่อผสมกับดิ นส อพ องและก็ปู นปล า สเ ต อร์ จากนั้นใส่น้ำลงไปเล็ กน้ อยแล้วผสมให้เข้ากัน เมื่อเสร็จแล้วให้นำส่ ว นผส มที่ได้มาหยอดใส่เอาไว้ภ า ยในภ าชน ะที่มีลั กษ ณ ะเป็นแ ท่ง นำไปผึ่ งแ ด ดให้แ ข็งจนเป็นแ ท่ งช อล์ ก และก็นำไปโรย ไปวางไว้ ตามจุดต่างๆรอบบ้าน หรือเฉพาะตรงบริเวณที่มีมด เพื่อไ ล่ม ดได้เลย

ทำสเ ป รย์สำหรับไล่ม ด ไ ล่แ มล งด้วยเปลือ กไข่

โดยเริ่ มต้ นให้นำเปลื อ กไ ข่ไ ก่ที่มีไปผึ่ งแ ดดทิ้งเอาไว้ราว 3-5 วัน เพื่อให้เป ลือ กไข่นั้นแ ห้งส นิ ท หลังจากนั้นเอามาคั่ วด้วยกระทะอีกครั้ง เมื่อเปลือ กไข่ได้ผ่ า นความร้ อนสู งจะมีผลให้เกิดกำม ะถั นที่จะสามารถนำไปใช้ไ ล่แ มล งได้ หลังจากเปลือ กไ ข่ผ่ านความร้ อ นเรียบร้ อยแล้ว ให้เอามาบดให้ล ะเอี ย ด และแ บ่งออ กมา 1 ส่วนเพื่อผสมกับน้ำที่สะอาด 2 ส่วนทิ้งเอาไว้ราวๆ 2 ชั่ วโมง แล้วค่อยเอามาใส่ลงในขวดสเ ป รย์เพื่อนำไปฉี ดตามบริเวณทางเดินของมด เท่ านี้ม ดก็ไม่กลับมาก ว นใ จคุณอีกแล้ว

นอ กจากเปลื อ กไข่จะสามารถใช้ไ ล่ม ด ไ ล่แม ล งได้แล้ว ยังมีประโยชน์อื่นๆจากเป ลือ กไข่อีก ที่คุณสามารถเอามาปรับใช้ได้

1 ช่วยให้น้ำมั นสำหรับท อ ดอ าห ารสะอาดขึ้น

น้ำมั นที่ใช้ในการทอดอ าห ารซ้ำหล ายๆครั้งจะมีสีดำ ทำให้การทอดอ าห ารในครั้งถัดๆไปมีสีไม่ส ว ย อีกทั้งน้ำมั นที่ดำนั้นก็ดูไม่สะอาด แต่จะเ ททิ้ งก็เ สี ยด าย ดังนั้นให้นำเปลือ กไข่มาบุ บให้พอแ ตกเ ล็ กน้ อยใส่ลงไปในน้ำมันเปลือ กไข่จะช่วยซึ มซั บเอาสีดำของน้ำมั นอ อ ก ทำให้น้ำมั นดูเหลืองและก็สะอ าดขึ้น

2 ช่วยทำความสะอาด และลั บใบมี ดในเค รื่ องปั่ นให้ค มขึ้น

นำเปลือ กไข่ไปแ ช่ลงในช่ องฟรี ซให้แ ข็ ง แล้วเอามาใส่ลงในโ ถปั่นเติมน้ำลงไปเล็ กน้ อย จากนั้นปิดฝาและปั่ นให้เปลื อ กไข่ละเ อี ยดได้เลย วิธีนี้จะช่วยทำความสะอาดโถปั่นและลั บใ บมี ดให้ค มขึ้น โดยที่เราไม่ต้องกลั วว่าใ บมี ดจะบ าดมื อเราเลย

3 ทำความสะอาดคร า บส กป ร กที่ติดแ น่นบนเสื้อผ้า

คร า บส กปร กที่ติดแ น่ นอยู่บนเสื้อผ้าจะซั กยั งไงก็ไม่หลุ ดอ อ ก ให้เรานำไปต้มในน้ำกับเปลื อ กไข่ เป ลือ กไข่จะส่งผลให้น้ำกล า ยเป็นด่ าง ซึ่งจะมีผลให้สามารถขจัดคร า บส กปร กที่ติดแ น่ นหลุ ดออ กได้ง่ า ย เท่ านี้ก็ไม่ต้องเป ลื อง แ รงในการขั ดคร า บส กปร กแล้วล่ะ

4 ทำความสะอาดภ าช น ะป ากแ คบ

ภาช น ะป ากแ คบอย่ างเช่น ข วดน้ำ กระติกน้ำ แจกันหรืออื่นๆเราไม่สามารถล้ ว งมื อลงไปทำความสะอาดได้ ฉะนั้นให้นำเปลื อ กไข่มาตำให้ห ย าบ แล้วเทใส่ลงในภ าชน ะที่ต้องการทำความสะอาด เติมน้ำลงไปนิดหน่อยแล้วต่อจากนั้นปิดฝาแล้วเข ย่ าๆได้เลย เมื่อค ร าบส กปร กหลุ ดออ กหมดจึงค่อยนำไปล้างด้วยน้ำที่สะอาดอีกที

5 ใช้เปลื อ กไข่ผส มกับรำข้ า วเพื่อด องผั ก

การหมั กด องผักในรำข้ า วช่วงหน้า ร้ อ นทำให้ผักนั้นเปรี้ ย วได้เร็ วม าก เนื่องจากว่าแ บ คทีเ รี ยเจ ริ ญไ ด้ดีและผลิ ตก ร ดแ ลกติ กแ อซิ ดได้อย่ างร ว ดเ ร็ ว แน ะนำว่าการดอ กผั กด้วยรำข้ า วให้ใส่เปลื อ กไข่ตำล ะเอี ย ดลงไปด้วยแต่ว่าอย่ าลื มนำเปลื อ กไข่ไปล้างให้สะอาดและก็ผึ่ งแ ด ดให้แ ห้งก่อนนำมาใช้ เป ลือ กไข่นั้นมีแ ค ลเ ซีย มเมื่อไปทำป ฏิ กิ ริย ากับกร ดแ ลกติ กทำให้ความเป รี้ ยวของผั กด อ งลดลง และทำให้ผั กด องมีความอ ร่ อ ยขึ้ น

6 เพิ่มแ ค ลเ ซีย มให้กับแม่ไก่ในการผลิ ตไข่

แม่ไก่ที่ผลิ ตไ ข่ก็ปร า รถน าแ ค ลเซีย มให้ร่ า งก ายด้วยเหมือนกัน โดยเหตุนี้การให้อ าห ารไก่ควรจะใส่เปลื อ กไข่บดละเ อี ยดลงไปผสมด้วย เพื่อให้แม่ไก่ได้รับประทานอ าห ารที่มีแค ลเ ซีย ม ซึ่งจะมีผลดีต่อการผ ลิ ตไข่ด้วย

7 เปลื อ กไ ข่เป็นตัวเ ชื้ อเพ ลิ งทำให้ไ ฟแ รงขึ้น

เมื่อเราก่อไฟแล้วไ ฟไ ม่แ รงได้ดั่ งใ จให้ใช้เปลือ กไข่มาเป็นตัวเ ชื้ อเพ ลิ งได้ โดยนำเปลือ กไข่มาบดให้ละเอี ย ดจากนั้นห่อด้วยกระดาษวางไว้ใ ต้ฟื น เมื่อจุ ดไ ฟแล้วไ ฟจะแ ร งขึ้น เป็นทริ คง่ า ยๆที่ทำได้เองจากของเหลือในบ้ าน

8 เปลื อ กไข่ใช้ไ ล่ศั ตรูพื ชได้

ศั ต รูพื ชทั้งหลายที่มักจะมาก่ อก วนสวนผักหรือแป ล งดอ กไม้ของคุณ สามารถจั ดก ารได้อย่ า งง่ ายๆด้วยของจากธ ร รมช าติอย่างเปลือ กไข่ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งส า รเ ค มีเลย โดยนำเศ ษเปลื อ กไ ข่ที่บ ดหย า บๆมาโรยบริเวณรอบๆโคนต้นไม้ จะช่วยป้ อ งกั นไม่ให้พวกแ ม ลงเข้ามาใกล้ต้นไม้ของเราได้ อีกทั้งในเปลื อ กไข่ยังมีกำม ะถั นซึ่งจะช่วยไ ล่พว กม ด แ มล งได้อีกด้วย

เห็นมั้ยละคะว่าเปลื อ กไ ข่นั้นมีส า รพั ดประโยชน์แ ค่ไ หน แทนที่จะทิ้ งเปลือ กไข่ไปอย่ างไ ร้ค่ า เราสามารถนำเปลื อ กไข่มาป ระยุ ก ต์ใช้ในค รั วเรื อนได้ สร้ า งประโยชน์ได้มากมาย อีกทั้งยังเป็นวั ตถุ ดิ บจากธ ร รมช าติ ไม่ต้องกั งว ลเรื่องอั นตร า ยจากส า รเ ค มีเลย