วิธีดั บกลิ่นห้องน้ำฉุนแรงแตะจมูก แบบไม่ง้อช่าง แม่บ้านเก็บไว้ทำเลย

วิธีดั บกลิ่นห้องน้ำฉุนแรงแตะจมูก แบบไม่ง้อช่าง แม่บ้านเก็บไว้ทำเลย

ห้องน้ำเป็นสิ่งที่เราใช้กันแทบตลอดทั้งวัน คงจะไม่ดีแน่ถ้าเกิดต้องเปิดประตูเข้าไปห้องน้ำทุกครั้งแล้วได้กลิ่ นฉี่ ยิ่งในตอนที่ต้องทำธุ ร ะส่ วนตั วในห้องน้ำน านๆนี่แทบเป็นล มเลยทีเดียว แ ย่ไปกว่านั้นถ้ามีแ ข กมาบ้ านแล้วเขาต้องมาได้กลิ่ นห้องน้ำที่เห ม็ นอ บอ ว นไปด้วยฉี่แบบนี้ คงน่าอ า ยน่าดู ด้วยเหตุนี้วันนี้เราเลยมีวิธีดีๆสำหรับการดั บก ลิ่ นในห้องน้ำมาบอ กต่อให้กับทุกคน อุ ปก รณ์ก็สามารถหาได้ง่ า ยๆจากในบ้ านที่คุณมีเลย ใครส ะด ว กวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นได้เลยนะคะ

1 ก าแ ฟเ ผ าช่วยส่งกลิ่ นหอ มในห้องน้ำ

บ้ านใครที่ดื่ มก าแฟเป็นประจำตอนเช้าอยู่แล้วต้องดูวิธีนี้เลย อย่ างที่ทุกคนรู้กันว่าก าแ ฟนั้นมีกลิ่ นหอ มเหมาะกับการดั บก ลิ่ นได้ดี ด้วยเหตุนี้เราเลยจะมาใช้ดั บก ลิ่ นห้องน้ำกัน โดยนำเม ล็ ดกาแฟ หรือก าแ ฟสำเ ร็ จรูปมาใส่ในกระดาษฟ ร อยด์ท นไ ฟหรือใส่ในภ าชน ะที่ท นความร้ อ นอื่นๆจากนั้นจุ ดไ ฟล นด้ านล่ า งจนเ กล็ ดกาแฟล ะล าย จะทำให้ส่ งก ลิ่ นหอ มคล ะค ลุ้ งไปทั่ว เมื่อนำไปวางในห้องน้ำก็ช่ ว ยดั บก ลิ่ นได้ดีเลยล่ะ

2 มะนาวกับเบกกิ้งโซดา ดั บก ลิ่ นเห ม็ นในชั กโ คร ก

มะนาวกับเบกกิ้งโซดาเป็นอะไรที่หาได้ง่ า ยในบ้ าน สามารถนำมาช่วยดั บก ลิ่ นได้ โดยนำเบกกิ้งโซดามาผสมกับน้ำมะนาวให้เป็นเ นื้ อส ครั บแบบเ ข้ มข้ น จากนั้นนำไปขั ดถูบริเวณชั กโ ค ร กให้ทั่ว ทิ้ งเอาไว้ราว 15 นาทีแล้วนำแ ปร งมาขั ดให้ทั่วจนสะอาดแล้วก็ค่อยกดน้ำทิ้ ง แค่นี้ห้องน้ำก็สะอาดไม่มีก ลิ่ นเ หม็ นแล้ว

3 มะกรูด สมุ นไ พ รคู่ครั วช่วยดั บก ลิ่ น

มะกรู ดเป็นส มุ นไ พ รคู่ครั วไ ท ยที่มีกลิ่ นหอ มเหมาะกับการใช้ดั บก ลิ่ นเลยล่ะ โดยนำมะกรู ดมาฝานผิ วแล้วนำผิ วม ะก รู ดที่ฝ านได้นั้นไปต า กแ ดดให้แ ห้ง จากนั้นนำไปคลุ กกับการบู รและตักใส่ถุ งหรือกระดาษส าปิดป ากให้สนิท บางทีอาจจะต กแ ต่งด้วยเชื อ กหรือริ บบิ้ นเพื่อความส ว ยง ามก่อนนำไปใช้ก็ได้ หากใครอย ากทำแบบง่ า ยๆจะเลือ กหั่ นมะก รู ดออ กเป็นชิ้ นๆแล้วนำไปวางไว้ตามจุดต่างๆของห้องน้ำแบบนี้ก็ช่ วยล ดก ลิ่ นได้เหมือนกัน และยังได้กลิ่ นหอ มของมะก รู ดขึ้นมาด้วย

4 ดั บกลิ่ นเห ม็ นในห้องน้ำด้วยสมุ นไ พ รแ ห้ง

วิธีนี้ก็ไม่ได้ยุ่ งย ากแต่บางทีอาจใช้เวลานิดหน่อย โดยนำส มุ นไ พรที่มีกลิ่ นหอ มอ ย่ าง มะกรู ด มะนาว ตะไคร้ เปลือ กส้ม ใบเตยมาหั่ นเป็นชิ้ นๆแล้วนำไปต ากแ ด ดจนแ ห้ง หรือใครต้องการทำแบบร ว ดเ ร็ วก็สามารถนำเข้าเต าอ บได้ โดยอ บด้วยความร้ อ น 250 องศา ประมาณ 1 ชั่ วโมงกว่าๆแบบงี้ก็ได้เช่นเดียวกัน เมื่อส มุ นไ พรนั้นแ ห้ งสนิ ทก็เอามาใส่ไว้ในขวดโหลแก้วปิดฝาทิ้งเอาไว้ 1-2 วัน หลังจากนั้นค่อยเปิดฝ าออ กแล้วนำขวดโ ห ลนี้ไปวางในห้องน้ำ หรืออีกวิธีคือนำส มุ นไ พ รแ ห้งที่ได้ใส่ในถุ งผ้ าเ ล็ กๆมีรูร ะบ ายอ าก าศ ไปห้ อ ยไว้ตามจุดต่างๆในห้องน้ำก็สามารถช่วยดั บก ลิ่ นเห ม็ นและเพิ่มความหอ มในห้องน้ำได้ด้วยเหมือนกัน

5 กลิ่ นหอ มจากดอ กไม้แ ห้งและน้ำมั นหอ มร ะเ หย

ใครที่ชอบกลิ่ นหอ มจากดอ กไม้แ น ะนำวิธีนี้เลย นำกลี บดอ กไม้ส ดไปต ากจนแ ห้งสนิทแล้วเอามาพร มด้วยน้ำมั นหอ มร ะเ หยกลิ่ นที่ชอบ เช่น กุหลาบ ส้ม ลาเวนเดอร์ จากนั้นนำก็นำไปใส่ในแจกันหรือโถแก้วแขวนในห้องน้ำกลิ่ นหอ มส ดชื่ นจากดอ กไม้ก็จะคล ะค ลุ้ งทั่วเลย หากใครจะไม่ใช้ดอ กไม้ก็สามารถใช้เค รื่ องเ ท ศแ ห้งอื่นๆแทนได้ อาทิเช่น อบเชย กานพลู ฯ ล ฯ หรือจะให้ง่ ายกว่านั้นก็แค่นำน้ำมั นหอ มร ะเ ห ยกลิ่ นที่ชอ บมาหยดลงบนแกนกระดาษทิชชู่ เมื่อเราดึงกระดาษทิชชู่ออกมาใช้ทุกครั้งก็จะมีกลิ่ นหอ มล อ ยออ กมา

6 ติ ดตั้ งขี้ผึ้ งกันกลิ่ นเข้าไปด้วย

หล ายคนอาจมองข้ ามในเรื่ อ งนี้ไป การติ ดตั้ งโ ถสุ ขภั ณฑ์ทุ กครั้ งควรจะกำชั บให้ช่ างติ ดตั้ งขี้ผึ้ งกันก ลิ่ นเข้าไปด้วย เพื่อป้ อ งกั นปั ญห ากลิ่ นเห ม็ นมาก วนใ จในวันข้างหน้า หล ายบ้ านมักประส บปั ญห าที่ช่ างไม่ได้ติ ดตั้ งขี้ผึ้งกันกลิ่ นไว้ให้ นั้นมีส าเ หตุจากตอนก่ อส ร้ างว างตำแหน่งท่อผิ ด เยื้ อ งกับท่อของโ ถสุ ขภั ณ ฑ์ที่ซื้ อมา ส่งผลให้การติ ดตั้ งนั้นทำได้ย าก เพราะต้องมาเจ า ะพื้นเพื่อฝั งพุ๊ ก เพราะฉะนั้นช่างจึงจำเป็นต้องใช้ย าแ นวอย่างเดียว แต่เมื่อเวลาผ่ านไปน านๆย าแนวเ สื่อ มจึงส่งผลให้มีกลิ่ นเ หม็ นเ ล็ ดล อดออ กมา ฉะนั้นทางที่ดีควรจะกำชั บช่ างเสมอว่าให้ติ ดตั้ งขี้ผึ้ งกันกลิ่ นไว้ด้วย

ก ลิ่ นเห ม็ นในห้องน้ำนั้นเกิดได้หล ายส าเห ตุ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่ นจากท่ อร ะบ ายน้ำ กลิ่ นจากชั กโ คร ก หรือกลิ่ นจากถั งขย ะ การที่ห้องน้ำไม่ได้รับการทำความสะอาดเลยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ห้องน้ำส่งก ลิ่ นเห ม็ นด้วยเหตุนี้ควรจะหมั่ นดูแ ลและทำความสะอาดห้องน้ำอยู่ตลอด ก็จะช่วยล ดก ลิ่ นได้ดีในร ะดั บห นึ่ งเลย