สงสัยไหม ทำไมนาฬิกาตามร้านถึงตั้งเวลาไว้ที่ 10.10 น.

สงสัยไหม ทำไมนาฬิกาตามร้านถึงตั้งเวลาไว้ที่ 10.10 น.

เราเคยสังเกตกันมั้ยว่านาฬิกาที่วางข า ยตามร้ า นหรือตามโ ฆ ษณ าต้องตั้งเวลาไว้ที่ 10.10 นาที หลายคนบางทีอาจสงสัยและยังไม่เคยได้รู้ความจ ริ งของเรื่องนี้ วันนี้เราจะมาไขข้อส งสั ยกันว่า เพราะเหตุใดห น้ าปัดของนาฬิกาต้องตั้งเวลาไว้ที่ 10.10 นาที ตั้งเวลาไว้ในลั กษ ณ ะนี้มีเ หตุผ ลอะไรเราได้ร วบร วมคำต อบมาให้ทุกคนแล้วค่ะ

1 เหตุผลที่หน้ าปัดนาฬิกาใช้เข็มสั้ นชี้ที่เลข 10 เข็มย า วชี้ที่เลข 2 (เป็นเวลา 10.10น.) นั้นก็เพื่อไม่ให้เ ข็ มบังโ ลโ ก้แ บ ร นด์ เป็นการเ น้ นให้ชื่ อสิ นค้ าและโ ลโ ก้ดูเ ด่ นชั ดขึ้นมา เห็นแล้วส ะดุ ดต าลู กค้ าที่มาเลื อ กซื้ อนาฬิกา

2 ช่วงเวลา 10.10 นาที เป็นช่วงเวลาที่เ ร่ง รี บหรือจะกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาโ อก า สท องของวัน สำหรับการติ ดต่ อลู กค้ าหรือทำธุ รกิ จต่างๆได้ไ ห ลลื่ นและยุ่ งสุดๆซึ่งในการโ ฆ ษณ าหรือโ ปร โ ม ทนาฬิกาก็เลยเลือ กเอาช่วง 10.10 น.มาเป็นฤ ก ษ์ดีสำหรับการใช้ข า ยนาฬิกานี้ จนในปัจจุบันก็ยังมีการใช้ต่อกันมาเรื่อยๆ

3 ลั กษ ณ ะหน้ าปัดนาฬิกาที่เข็ มสั้ นอยู่ที่เ ล ข 10 เข็ มย า วอยู่ที่เ ล ข 2 เมื่อสั งเ ก ตดีๆจะเห็นได้ว่า เหมือนนาฬิกากำลังยิ้มให้เรา นั้นทำให้ลู กค้ ารู้สึ กดีเมื่อได้เห็น ในเรื่องนี้มีผ ลวิ จั ยด้วยว่า ร อยยิ้ มของนาฬิกาทำให้ผู้บ ริโ ภ ครู้สึ กดีที่สุด จึงไม่แ ป ลกเลยที่ตามร้ านข า ยน าฬิก าจะตั้งเข็ มนาฬิกาไว้ลั กษ ณ ะนี้

4 นาฬิกาที่ตั้งเวลาไว้ที่ 10.08 น. 10.10 น. หรือ 14.50 น. หากเราล อ งสั งเ กตดูดีๆจะเห็นว่าเข็ มย า วกับเ ข็ มสั้ นอยู่ในลั กษ ณ ะของตัว V ชี้ด้านปลายแ หล มตรงลงมาที่เล ข 6 ซึ่งเป็นตำแ ห น่งที่มีความส ว ยง า มตามอ งค์ปร ะก อ บศิ ลป์ เป็นภ าพที่ดูส มดุ ลและก็พอดีสุดๆอีกทั้งเมื่อดูผิ วเ ผิ นยังเหมื อ นกับว่านาฬิกาเ รื อนนั้นกำลังเคลื่ อ นไ หว ดูมีชีวิตไม่ได้หยุ ดนิ่ ง

วิธีการดูแ ลรั กษ านาฬิกาเบื้ อ งต้นที่ควรรู้

1 นาฬิกาที่เป็นส า ยเห ล็ กหรือโ ลห ะ ควรจะร ะวั งและห ลี กเ ลี่ย งไม่ให้โดนน้ำหอ มหรือแ อล ก อฮ อล์ เนื่องจากว่าจะทำให้ส ายนั้นดำขึ้น ถ้าเป็นท อ งก็จะซี ดจ างได้ การจะทำความสะอาดสายเห ล็ กหรือโ ลห ะ ก็ทำได้ง่ า ยๆเพี ย งแค่ใช้ผ้ าข นนุ่ มมาเช็ ดถูอย่ างเ บา มือให้ทั่วส า ย ถ้ามีคร า บก็แค่ค่ อ ยๆเช็ดวนอย่างเ บ าๆให้คร า บเปื้ อนนั้นหลุ ดออ ก

2 นาฬิกาส ายห นั ง ต้องร ะวั งและก็หลี กเ ลี่ ยงไม่ให้โด นน้ำ เพราะว่าจะมีผลให้เ กิ ดความอั บชื้ น รวมทั้งมีกลิ่ นอั บกลิ่ นไม่พึงปร ะส งค์ตามมา ยิ่งโดนน้ำบ่ อ ยครั้งอ า ยุการใ ช้ง านของส ายห นั งก็จะยิ่ งสั้ นลงเรื่อยๆซึ่งการทำความสะอาดส า ยห นั งทำได้โดยการนำผ้าชุบน้ำบิ ดหม า ดมากๆมาเช็ดถูเ บ าๆให้คร า บเห งื่ อหรือคร า บต่างๆหลุ ดออ ก เ พี ยงเท่ านี้ก็เรี ย บร้ อยแล้ว

3 นาฬิกาถ่ า นหมด ให้รีบนำไปเปลี่ยนถ่ า นโดยด่ ว น อย่ าปล่ อ ยทิ้ งไว้น า นเพราะเหตุว่าในก้ อ นถ่ า นมีน้ำก ร ดซึ่งสามารถกั ดก ร่ อนชิ้นส่ วนด้ า นในนาฬิกาเสี ยห ายได้ ควรจะส่งเข้าศู น ย์น าฬิก าหรือร้ า นซ่อ มนาฬิกาเพื่อเปลี่ยนถ่ า นโดยเร็ วจะดีที่สุด

แ ผ่ นพล าสติ กที่ติดมากับฝ าหลั งของนาฬิกา ควรจะดึงออ กหรือไม่

ควรจะดึงออ ก เนื่องจากว่า หากยังมีแ ผ่ นพล าสติ กติดอยู่กับฝาหลังแล้วเราใส่นาฬิกาออ กไปข้างนอกทุกวันจะทำให้มีสิ่งส กป ร กเข้าไปส ะส มอยู่บริเวณขอบพ ล าสติ ก ไม่ว่าจะเป็นค ร าบเ หงื่ อ คร า บครี มท าผิ ว หรือคร า บฝุ่ นล ะอ อ งสิ่ งส กป ร กต่างๆซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้ฝาหลังนาฬิกาผุหรือขึ้นส นิ มนั้นเอง

นาฬิกากันน้ำ ควรจะดูแ ลรั กษ าอย่ างไรบ้ าง

1 ก่อนว่ายน้ำหรือก่อนลงแช่น้ำ ควรจะตรวจดูนาฬิกาก่อนเสมอว่าเราได้ขันเ ม็ ดมะยมแ น่นสนิทดีแล้ว และไม่ได้กดปุ่มอะไรทิ้งไว้

2 ในขณะที่เพิ่งขึ้นจากน้ำแล้วนาฬิกายังเปี ย กอยู่ ควรร ะวั งเม็ดมะยม และปุ่มกดอื่นๆเนื่องจากอาจทำให้ความชื้ นเข้าไปในตัวเค รื่ องของนาฬิกาได้

3 หลังจากลงว่ายน้ำในสระหรือในทะเล เมื่อว่ายน้ำเสร็จแล้วควรจะล้างนาฬิกาด้วยการเปิดน้ำสะอาดให้ไหลผ่ า น เพื่อล้างค ล อรี นหรือความเ ค็ มจะน้ำทะเลออ ก

4 ควรจะถอ ดนาฬิกาออกทุกครั้งก่อนอาบน้ำ ถึงแม้ว่านาฬิกาจะกันน้ำแต่เมื่อโดนส บู่ที่ลดแ ร งตึ งผิ วของน้ำอาจส่งผลให้น้ำซึ มเข้าไปในนาฬิกาได้

5 ส่งนาฬิกาเข้าศู น ย์เพื่อต ร วจเ ช็ คอย่ างล ะเอี ย ดอย่ างน้ อยปีละครั้ง แล้วก็ควรจะเปลี่ยนย างกันน้ำทุกๆ2 ปีหรือเร็ วกว่านั้นถ้าหากโดนน้ำบ่อย และเมื่อย างกันน้ำเริ่มชำ รุ ดก็ควรจะเป ลี่ ยนโดยทั นที

นาฬิกาเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีติดบ้ านกันอยู่แล้ว บางบ้ านก็มี 3-4เรือนหรือมากกว่านั้น และบางคนก็ช อ บใส่นาฬิกาข้อมือเป็นเค รื่ องป ระดั บหรือเป็นของส ะส ม ฉะนั้นควรรู้วิธีดูแ ลรั กษ ากันไว้บ้ าง นาฬิกาจะได้ดูดีและดูเห มื อนใ หม่น านๆหยิบมาใส่อีกกี่ครั้งก็ยังส ว ย