เหมือนได้ตู้เย็นให ม่ล้างค ราบขอบนางตู้เย็น ง่ายๆจากของในครัว

เหมือนได้ตู้เย็นให ม่ล้างค ราบขอบนางตู้เย็น ง่ายๆจากของในครัว

ตู้เย็นที่เราเอาไว้แช่ของกินหรือเครื่ อ งดื่ มต่างๆเมื่อผ่ านไปน านวันเข้าตู้เย็นก็จะเริ่ มเก่ าแล้วก็เ สื่อ มโ ทร ม หากไม่ได้รับการดูแลการทำความสะอาดตู้เย็นก็จะดูเ ก่ าไ วและดูส กปร ก มันคงจะดูไม่น่าใ ช้ง านเ ท่ าไ รนักหรอ กใช่มั้ยล่ะ แล้วยิ่งมีค ร าบเ ชื้ อร าตามขอบย างตู้เย็นแบบนี้คงไม่ดีแน่ ตู้เย็นเอาไว้แช่อ าห ารที่เราต้องเอาเข้าป ากถ้าหากสิ่งส กป ร กอย่ างพวกคร า บเ ชื้ อร าลงไปในอ าห ารคงจะไม่เป็นผลดีกับร่ า งก ายนัก ด้วยเหตุนั้นสละเวลาสักนิดมาทำความสะอาดตู้เย็นกัน ขจั ดค ร าบเ ชื้ อร าได้เองง่ ายๆด้วยของที่มีในบ้ านเลย

อย่ าลืมถอ ดปลั๊กตู้เย็นออ กก่อนทุกครั้งที่จะทำความสะอาด เพื่อให้มีความป ล อดภั ยต่อตัวคุณ และเมื่อทำความสะอาดตู้เย็นเสร็จเรียบร้ อย จึงค่อยเสี ย บปลั๊ กตู้เย็นให้กลับมาทำง านตามป กติ

1 ย าสีฟันช่วยเช็ ดค ร าบเ ชื้ อร าออ กได้

คร า บเ ชื้ อร าตามขอบย างตู้เย็นเราสามารถนำย าสีฟันมาช่วยเ ช็ ดออ กได้ โดยการนำย าสีฟันมาป้ ายตรงบริเวณที่มีเ ชื้ อร าให้ทั่ว ทิ้งเอาไว้ราว 5 นาที แล้วต่อจากนั้นให้นำผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆมาเช็ดถูรอยเปื้อนเ ชื้ อร านั้นออ ก เมื่อเช็ดจนคร า บหลุ ดหมดแล้วก็ใช้ผ้าแ ห้งอีกผืนมาเช็ดถูซ้ำอีกครั้งเพื่อความสะอาดขึ้น

2 แอ ลก อฮ อล์ เช็ดคร า บเ ชื้ อร าและช่วยฆ่ า เ ชื้ อโ ร ค

แอ ลก อฮ อล์หลายบ้ านคงมีติดกันไว้เป็นย าส ามั ญประจำบ้ านอยู่แล้ว สามารถเอามากำ จั ดคร า บเ ชื้ อร าตามขอบย างตู้เย็นออ กได้ โดยนำแ อ ลก อฮ อ ล์มาประมาณ 150 มิลลิลิตร เทใส่ลงในภาชนะ หลังจากนั้นนำสำลีหรือทิชชู่พันตรงส้อมมาจุ่มแ อ ลก อฮ อ ล์ และก็เอาไปเช็ดตามขอบร่ อ งย างตู้เย็นที่มีเ ชื้ อร าได้เลย แบบนี้จะช่วยทำให้เช็ดถูตามซอ กเล็ กๆแ ค บๆได้อย่ างทั่วถึงด้วย

3 น้ำย าซักผ้าและน้ำส้มสายชู

บริเวณที่มีคร า บเ ชื้ อร าไม่ว่าจะเป็นขอบย างตู้เย็นหรือภ าชน ะอื่นๆให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดคร า บเ ชื้ อร านั้นออก ก่อน1 รอบ แล้วหลังจากนั้นค่อยผสมน้ำย าซั กผ้ า ½ ฝากับน้ำส้มสายชู 200 มิลลิลิตร เมื่อผสมจนเข้ากันดีแล้วให้นำผ้ามาจุ่ มส่ ว นผส มนี้แล้วเอาไปเช็ดตามบริเ ว ณต่างๆที่มีเ ชื้ อร าขึ้น เมื่อเช็ดจนค ร าบเ ปื้ อนหลุดออ กหมดแล้วก็ค่อยนำผ้าชุบน้ำบิดหม า ดกับผ้าแ ห้ งมาเช็ ดถูซ้ำอีกครั้ง

วิธีป้ อ งกั นไม่ให้เ ชื้ อร าขึ้นตามขอบย างตู้เย็น

วิธีป้ อ งกั นง่ ายๆที่จะช่วยทำให้เ ชื้ อร าไม่มาขึ้นตรงขอบย างตู้เย็นคือ นำเบกกิ้งโซดามาผสมกับน้ำสะอาด จากนั้นนำผ้ามาจุ่มส่ ว นผส มแล้วค่อยนำไปไ ล่เช็ดตามขอบย างตู้เย็นให้ทั่ว เมื่อทำแบบนี้เป็นประจำก็จะช่วยป้ อ งกั นเ ชื้ อร าได้แล้ว อีกทั้งยังส่งผ ลให้ตู้เย็นดูสะอาดอีกด้วยนะ

วิธีจัดก ารตู้เย็นที่มีก ลิ่ นเห ม็ นตล บอ บอ วน

ตู้เย็นเมื่อเราใช้แ ช่อ าห ารที่มีกลิ่นแ รงก็มักจะเกิ ดกลิ่ นนั้นต ลบอ บอ วนอยู่ในตู้เย็น แม้ว่าจะเอาอ าห ารนั้นออ กไปแต่ว่ากลิ่นก็ยังคงอยู่ ให้ทำแบบนี้จะช่วยกำ จั ดก ลิ่ นออ กได้ นำเบกกิ้งโซดา 2 ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำร้ อน ¼ ถ้วยตวง เมื่อได้ส่ ว นผส มมาแล้วให้นำผ้ามาจุ่มแล้วเอาไปเช็ ดตามชั้ นของตู้เ ย็ น เท่ านี้กลิ่ นก็จะค่ อยๆห ายไป สามารถกำจั ดเ ชื้ อร าแล้วก็แ บ คทีเ รี ยออ กไปได้ด้วย ตู้เย็นสะอาดกลับมาน่าใ ช้เหมือนเดิมแล้วล่ะ

วางตัวช่ วยดั บกลิ่ นเอาไว่ในตู้เย็ น ช่ วยดู ดซั บก ลิ่ นได้ดี

มีตัวช่ วยขจั ดก ลิ่ นหรือตัวดู ดซั บก ลิ่น วางเอาไว้ภ ายในตู้เย็นด้วยก็จะดี ด้วยเหตุว่าเมื่อเราเอาอ าห า รที่มีกลิ่ นแ รงมาแช่ไว้ ตัวดู ดก ลิ่ นนี้ก็จะช่วยลดกลิ่ นไม่พึ งปร ะส งค์ได้ โดยเราอาจใช้เป็นผ งกาแฟ ถ่านดั บกลิ่ นหรือเบกกิ้งโซดา ใส่ภ าชน ะเล็ กๆแล้วเอามาวางเอาไว้ในตู้เย็น เท่ านี้ก็ช่วยลดก ลิ่ นได้ในร ะดั บห นึ่ งแล้ว

ส่วนในช่องแช่ผั กข้ างล่ างที่มีกลิ่ นฉุ นของผักล อยขึ้นมา เราก็สามารถขจั ดกลิ่ นนั้นได้ด้วยการนำกระดาษถุ งสีน้ำตาลมาขยำเป็นก้ อนกล มๆแล้วเอาไปวางไว้ในช่องผัก เท่ านี้ก็ช่วยดู ดซั บก ลิ่ นไม่ให้ล อยขึ้นมาได้แล้วล่ะอีกทั้งยังช่วยทำให้ผักในช่องแช่ผักส ดได้น านขึ้นด้วย

เพิ่มความหอ มภายในตู้เย็น

ใครที่อย ากเปิดตู้เย็นแล้วได้กลิ่ นหอ มอ่ อ นๆทุกครั้ง แน ะ นำว่าให้นำสำลีไปชุบกับน้ำมั นหอ มร ะเ ห ยกลิ่ นที่ตัวเองชอบ เช่น กลิ่นกุหลาบ กลิ่นมะลิ กลิ่นวานิลาหรืออื่นๆจากนั้นก็นำสำลีนั้นไปวางเอาไว้ในตู้เย็น แค่นี้ก็สามารถเพิ่มความหอ มให้ตู้เย็นได้แล้ว แต่เมื่อก ลิ่ นเริ่มจ างลงก็สามารถเปลี่ยนอันใหม่มาวางไว้แทนได้

ตู้เย็นหรือเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าไหนๆในบ้ านเราก็ควรจะหมั่นดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ อย่าปล่ อ ยให้ส กปร กหรือส่งก ลิ่ นเห ม็ น เพราะมันคงไม่ส่งผ ลดีต่อสุ ขภา พร่ า งก ายเรา จะดีกว่าถ้าเราได้ใช้ของทุกอย่ างในบ้ านที่ดูสะอา ดสะอ้ าน เมื่อมีแ ข กมาเยี่ ย มบ้ านก็พร้ อ มต้ อนรับได้แ บบไม่ต้องอ ายด้วย