กาต้มน้ำ หม้อหุงข้าว กลับมาสะอาดเหมือนใหม่อีกครั้ง รู้งี้น่าทำนานแล้ว

กาต้มน้ำ หม้อหุงข้าว กลับมาสะอาดเหมือนใหม่อีกครั้ง รู้งี้น่าทำนานแล้ว

เมื่อเราใช้กระติกน้ำร้ อ น กดชงกาแฟ ชา โอวัลติ นเป็นประจำให้ล อ งสังเกตดูว่า ภายในกระติกใส่น้ำร้ อ นจะเริ่มมีคร า บตะกรั นคล้ายหิ นปู นเกาะอยู่ตรงก้ นกระติกน้ำร้ อ น ทุกครั้งที่เราต้มน้ำคร าบตะก รั นเหล่านี้ก็จะป นไปกับน้ำ และการที่คร า บต ะก รั นเข้าร่ า งก า ย เรื่อยๆตลอด มันอาจไม่ส่ งผ ลดีต่อสุ ขภ า พในร ะย ะย าวนัก ด้วยเหตุนั้นแล้วแ น ะนำว่าเมื่อกระติกใส่น้ำร้ อ นเริ่มมีคร า บสี ข า วเกิ ดขึ้นหรือที่เรียกว่าคร า บต ะกรั น ให้รีบทำความสะอาดออ กโดยเ ร็ ว ซึ่งเราสามารถทำความสะอาดเองได้ง่ า ยๆดังต่อไปนี้

1 ต้มน้ำส้มสายชูในกระติกน้ำร้ อ น

ให้เราเติมน้ำสะอาดลงในกระติกน้ำร้ อ น ให้ท่วมคร า บต ะกรั น จากนั้นเทน้ำส้มสายชู 5 ช้อนโต๊ะลงในกระติกน้ำร้ อ นแล้วคนให้เข้ากัน เมื่อคนเข้ากันดีแล้วให้เสี๊ ย บปลั๊ กไฟเพื่อให้กระติกน้ำร้ อ นทำง า น และเมื่อน้ำเดื อ ดจนครบรอบ กระติกน้ำร้ อ นก็จะตั ดไฟ ให้เราถอ ดปลั๊ กออ กได้เลยแล้วทิ้งเอาไว้อย่ างนั้นราวๆ 5-6 ชั่ วโมงจึงค่อยนำกระติกใส่น้ำร้ อ นมาล้างแค่นี้ครา บต ะกรั นก็หลุดออ กแล้วค่ะ

2 เกลือช่วยกำจั ดคร า บตะกรั นในกระติกน้ำร้ อ นได้

เริ่มแ รกให้เราต้ มน้ำในกระติกน้ำร้ อ นให้เดื อ ด จากนั้นเติมเกลือลงไป 1-2 ช้อนโต๊ะ ทิ้งเอาไว้ราว 10 นาที จึงค่อยนำกระติกน้ำร้ อ นมาเทน้ำออ ก และล้างด้วยน้ำสะอาดซ้ำอีกครั้ง คร า บต ะก รั นในกระติกน้ำก็จะหลุ ดออ กอย่ างง่ ายดาย

3 ทำความสะอาดคร า บตะกรั นในกระติกน้ำร้ อ นด้วย โซดา

เติมน้ำสะอาดลงลงไปครึ่งนึงของกระติกน้ำร้ อ นที่มีคร า บต ะก รั น แล้วนำโซดาเทลงไปผสม 1-2 ช้อนโต๊ะ และเติมน้ำร้ อ นลงไปเพิ่มอีกจนเต็มกระติกน้ำ จากนั้นทำการเข ย่ ากระติกน้ำร้ อ นแ รงๆเพื่อขจั ดคร า บตะกรั นให้หลุดออ ก แล้วค่อยเทน้ำทิ้ง

4 เปลือ กไข่บดละเอี ย ด ช่วยจั ดก ารกับรอ ยค ร าบตะกรั นได้หมดจด

นำเปลือ กไข่ราวๆ 2 ฟองมาล้างให้สะอาด แล้วก็บดให้ล ะเอี ย ดใส่ลงในกระติกน้ำร้ อ น จากนั้นเติมน้ำสะอาดลงไปให้ท่ วมค ร าบต ะก รั น ปิดฝาให้สนิทและทำการเข ย่ า เมื่อเ ขย่ าได้สักพักให้เ สี๊ ยบปลั๊ กต้มน้ำในกระติกให้เ ดือ ด ทิ้งเอาไว้ราว 4-5 ชั่วโมง แล้วก็ค่อยเทน้ำทิ้งเท่านี้คร า บต ะกรั นก็จะหลุ ดออ กหมด

หลังจากได้รู้วิธีทำความสะอาดคร า บต ะกรั นในกระติ กน้ำร้ อ นไปแล้ว เราก็อย ากจะแ ถ มเค ล็ ดลั บดีๆสำหรับการทำความสะอาดหม้อหุงข้ าวให้กับทุกคนด้วย ช่วยป้ อ งกั นไม่ให้ข้ าวบูดไว เพราะหลายๆบ้านคงเจอปัญหาหุงข้าวไว้ครึ่งวัน จะคดข้าวมากินต่อ ก็พบว่าข้าวบูด เปรี้ยว กินไม่ได้เสียแล้ว

หม้อหุงข้าวบู ดมีส าเห ตุจากอะไร เพราะอะไรข้าวที่อยู่ในหม้อถึงบู ดเร็ ว

ปั ญห าหม้อหุงข้าวบู ดมักมีส าเห ตุหลักๆเกิ ดขึ้นจาก เ ชื้ อโ ร คและแ บ คทีเ รี ยที่ส ะส มอยู่ในหม้อ ซึ่งจะค่อยๆเพิ่มม ากขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราปล่อยข้ าวทิ้งไว้ให้บู ดค าหม้ อ ด้วยความที่บ้ านเรามีอ าก าศที่ค่อนข้างจะร้ อ น จุลิ นท รีย์ต่ างๆก็เลยเ ติ บโ ตได้เ ร็ วไม่ใช่เรื่องแป ล กที่ข้ าวนั้นจะบูดได้ไว เมื่อข้ าวบู ดค าหม้ อครั้งหนึ่งแล้ว จุลิ นท รี ย์ก็จะค่อยๆส ะส มอยู่ในห ม้ อ รวมถึงแบ ค ที เ รียบางชนิ ดที่ท นความร้ อ น การที่เราหุงข้าวครั้งถัดๆไปข้าวถึงได้บู ดเ ร็ ว และมีกลิ่ นบู ดติดหม้ อด้วย

วิธีล้างหม้อหุงข้าว ไม่ให้ข้าวบู ดเ ร็ วอีก

นำหม้ อหุ งข้ าวมาล้างด้วยน้ำย าล้างจานให้สะอาด ล้างให้ทั่วทุ กซอ กทุ กมุ มรวมถึงฝาห ม้ อหุงข้ าวด้วย หลังจากที่ล้างจนสะอาดดีแล้วให้เทน้ำสะอาดแล้วก็น้ำส้มสายชูเข้าด้วยกัน โดยใช้น้ำสะอาดเทลงไปเกินครึ่งนึงของหม้ อ และเติมน้ำส้มสายชูลงไป 3 ช้อนโต๊ะ หรือถ้าใครอย ากทำรอบเดียวให้แ บ คที เ รี ยหายเกลี้ ย ง ก็สามารถเทน้ำส้มสายชูขวดเล็ กลงไปหมดขวดเลยก็ได้ เมื่อเทส่ ว นผส มเข้ากันดีแล้วให้ทิ้งเอาไว้ราวๆ 30 นาทีจากนั้นนำหม้อหุงข้าวนี้ที่มีส่ วนผส มของน้ำสะอาดแล้วก็น้ำส้มสายชูไปตั้งโ ปรแ ก รมหุงข้าว รอจนน้ำเดือดหรือรอจนกว่าสวิ ตซ์หม้อหุงข้ าวเด้ ง จึงค่อยนำหม้อหุงข้าวนี้มาเทน้ำทิ้งและก็ล้างทำความสะอาดป กติ ผึ่ งให้แ ห้งเพี ย งเท่ านี้ก็เรี ย บร้ อยแล้ว

เทคนิคหุงข้าวแบบไม่ทำให้หม้อข้าวบูด

หลังจ ากที่เราล้างทำความสะอาดหม้ อหุงข้ า วเรี ย บร้ อยแล้ว ในการหุงข้าวครั้งถัดไปก็อย่ าทำให้ข้าวบู ดค าหม้ ออีก ให้ตักข้ าวออกมาจากหม้ อให้หมดหากยังกินไม่หมดก็ให้เอาข้าวแช่ตู้เย็นไว้จะช่วยทำให้ข้าวอยู่ได้น านขึ้น หรือจะใช้เค ล็ ดลั บเล็ กๆเพื่อป้อ งกั นปั ญห าข้ าวบู ดไว

1 ก่อนหุงข้าวควรจะล้างข้าวส า รก่อนอย่ างน้อย 1 รอบ และควรหุงด้วยน้ำในปริม าณที่พอดี อย่ าใส่น้ำม ากไป เนื่องจากว่าจะทำให้ข้าวแ ฉ ะ ซึ่งเป็นต้นเหตุของข้าวบู ดได้

2 สำหรับการหุงข้าวทุกครั้งแ น ะ นำให้ใส่น้ำส้มสายชูลงไปด้วยราว 1 ช้อนชา ข้าวที่หุงออ กมาได้จะไม่มีร สชา ติเป รี้ ยว แล้วก็จะสามารถเก็ บไว้ในอุ ณห ภู มิห้องได้น านถึง 4-5 วัน โดยไม่แ ฉ ะ และไม่มีกลิ่ นบู ด

กาต้มน้ำหรือหม้อหุงข้าวเป็นเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าที่เราใ ช้ง านอยู่ทุ กวี่ทุ กวัน เพราะฉะนั้นควรจะดูแ ลและก็ทำความสะอาดให้ดีอยู่ตลอด จะได้ไม่ต้องเสี ยตั งค์ซื้ อ ให ม่บ่ อยๆช่วยปร ะหยั ดไปได้เย อะเลยนะ แล้วยังไม่เสียสุขภาพด้วย เพราะการกดน้ำร้อนน้ำที่มีคราบตะกรันในหม้อ และคดข้าวในหม้อที่บูดประจำ ไม่ส่งผลดีต่อร่างกายเราในระยะยาวเป็นแน่