รู้งี้ทำนานแล้ว วิ ธีเปิดแอร์ทั้งวัน ไม่ให้เปลืองไฟมาก

รู้งี้ทำนานแล้ว วิ ธีเปิดแอร์ทั้งวัน ไม่ให้เปลืองไฟมาก

อากาศบ้านเรา บางวันก็หนาว บางวันก็ร้อน สำหรับหลายๆคนที่อยู่ห้องแอร์มานาน จนมันติด พอวันไหนไฟตกไฟดับ จะรู้เลย ว่าตัวเองไหวไม่ไหว บางคนนี่ อยู่ห้องที่ไม่มีแอร์ไม่ได้เลย ยังไงก็ต้องเปิดให้ได้ ไม่งั้นนอนไม่หลับ วันนี้เราเลยมีเทคนิคดี สำหรับคนขี้ร้อน ยังไงก็ต้องเปิดแอร์ ซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าไฟจากแอร์ได้ ไม่มากก็น้อย เพราะยังไงก็ดีกว่าที่คุณต้องเปิดแอร์เพียวๆตลอดวัน ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟเป็นอย่างมาก ซึ่งเคล็ดลับที่จะช่วยให้การเปิดแอร์ของคุณเปลืองไฟน้อยลง มีดังนี้

1 ตั้งอุ ณห ภู มิให้สู งกว่า 25 องศาเ ล็ กน้ อย

ห ลายๆคนรู้สึกว่าการเปิดแอร์ 25 องศาคือช่วยให้ปร ะหยั ดไ ฟ แต่ที่จริงแล้วการตั้งอุ ณหภู มิแอร์ไว้ที่ 25 องศาคือร ะดั บอุ ณห ภู มิที่ร่ างก า ยจะรู้สึกสบ ายที่สุด หากล อ งปรับอุ ณห ภูมิขึ้นนิดนึง อยู่ที่ 26-27 องศาแล้วร่ า งก ายยังรู้สึกส บ ายตัวอยู่ ก็แ น ะนำให้ตั้งอุ ณห ภู มิแอร์ไว้ที่เท่ านี้ จะช่วยทำให้แ อร์ทำง า นน้ อยลง ประห ยั ดพ ลั งง านและประห ยั ดค่ าไ ฟ แต่ถ้าหากตอนกลางวันอากาศร้ อ นมากจริงๆก็อาจจะตั้งไว้ที่ 25 องศา แล้วช่วงกลางคืนก่อนนอนค่อยเพิ่ มอุ ณห ภู มิขึ้นมาหน่อย และแ น ะนำว่าควรจะตั้งเวลาปิดแอร์ไว้ก่อนตื่นนอน 1 ชั่ วโมง จะช่วยทำให้ปร ะห ยั ดค่ าไ ฟได้เย อะเลย

2 เปิดพัดลมค วบคู่ไปกับการเปิดแอร์ ช่วยกระจ า ยความเย็ น

ก่อนเปิดแอร์แ น ะนำให้เปิดพัดลมก่อนเพื่อไ ล่ความร้ อ นภายใ นห้องออ ก แล้วหลังจากนั้นก็เปิดแอร์คว บ คู่ไปกับการเปิดพัดลม เพื่อให้แอร์ไม่ต้องทำง า นหนั ก แอร์ก็จะกิ นไ ฟน้ อยลง แต่ว่าไม่ควรเปิดพัดลมแ ร งเกิ นความจำเป็น ควรจะเปิดไว้ที่ประมาณเบ อ ร์ 1-2 ก็พอจะได้ไม่รู้สึ กเย็ นเกิ นไป อีกทั้งการที่เปิดพัดลมไปด้วยจะช่วยกร ะจ า ยความเ ย็ นไปได้ทั่วถึงทุกมุ มห้ อง ทำให้เรารู้สึ กเ ย็ นสบ ายมากกว่าเปิดแอร์เพี ย งอย่ างเดียว

3 ตั้งเ วล าปิ ดแอร์ล่ วงหน้ าก่อนเ ลิ กใ ช้ง าน

ก่อนตื่นนอนหรือก่อนออ กจากห้อง เราสามารถกำห น ดเวลาปิดแ อร์ไว้ล่ วงหน้ าได้ โดยบางทีอาจปิดก่อนสักประมาณ 30 นาทีหรือ 1 ชั่ วโมง จะช่วยป ร ะหยั ดไปได้ในร ะดั บหนึ่งเลย ซึ่งในร ะย ะเวลาที่เราปิ ดแ อร์ล่วงหน้านี้ ความเย็ นจะยังคงก ร ะจ า ยตั วอยู่ภ ายใ นห้อง เราสามารถเปิดพัดลมช่วยก ร ะจ า ยความเย็ นแทนการเปิดแอร์ได้

4 ไม่ควรนำความชื้ นเข้ามาในห้องแอร์

โดยปกติแล้วแอร์จะทำความเย็ นอยู่ที่ 30% ส่วนอีก 70% จะใช้สำห รั บการกำจั ดความชื้ นออกไปจากห้องเพื่อให้สภ า พอาก าศในห้องแ ห้ ง ซึ่งถ้าเรานำความชื้ นเข้ามาในห้อง อย่ างเช่ น การตากผ้าในห้องหรือการนำต้นไม้เข้ามาในห้องแอร์ แอร์ก็จะทำ ง านหนั กขึ้นในการกำ จั ดความชื้ นออ กไป ทำให้เป ลื องค่ าไ ฟนั้นเอง

5 ปิดไฟในบ้ าน แล้วเปิดผ้าม่ านแทน

แ ส งสว่ างจากหล อ ดไฟส่งผลให้เกิดความร้ อ นในบ้ าน ฉะนั้นในช่วงกลางวันแ น ะนำให้ปิดไ ฟด วงที่ไม่ได้ใช้ แล้วเปิดผ้ าม่ า นรับแ ส งส ว่ างจากธ ร รมช า ติแทน จะช่วยทำให้ความร้ อ นภ ายใ นบ้ านล ดลง วิธีนี้มีข้ อดีหล ายอย่ างเลยคือ ทำให้บ้ านส ว่ างโดยไม่ต้องเปิดไ ฟ แ อ ร์ทำง านน้ อยลง และก็ยังช่วยทำให้ปร ะห ยั ดค่ าไ ฟได้ด้วย

6 เปิดประตูและก็หน้าต่างในการร ะบ า ยความร้ อ นก่อนเปิดแอร์

การเปิดประตูและหน้ าต่างก่อนเปิดแอร์ จะช่วยร ะบ า ยความร้ อ นและก็ความอ บอ้ าวออ กจากห้ อง เมื่อความร้ อ นถู กร ะบ ายออกไปหมดแล้วค่อยเปิดแ อร์ อย่ างนี้จะช่วยทำให้แ อร์ทำง า นหนั กน้อ ยลง ไม่กิ นไ ฟ อีกทั้งยังทำให้ห้ อ งเย็ นไ วขึ้นด้วย

7 ติ ดตั้ งคอ มเพ ร สเซ อ ร์ในที่ร่ ม และมีอาก าศถ่ ายเ ทได้สะด วก

ตำ แ ห น่งที่เหม าะสำหรับการติ ดตั้ งคอ มเ พ รสเ ซ อร์แ อร์คือ ควรอยู่ในจุดที่แ ด ดส่ องไม่ถึงหรืออยู่ในที่ร่ มมีอ าก าศถ่ ายเ ทได้สะด ว ก เนื่องจากคอ มเ พร สเซ อร์มีหน้ าที่ในการร ะบา ยความร้ อ นออ ก ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรตั้งไว้ในที่อั บหรือไม่มีอ าก าศถ่ ายเท และก็รวมถึงพื้ นปู นที่ต้องต า กแ ดดต ากฝ น ด าดฟ้ าเป็นต้น

8 ล้ างแ อร์ประจำทุกๆ3-6 เดือน

แอร์มีก ลิ่ น แ อร์ไม่เ ย็ น แอร์มีน้ำหย ดและก็ปั ญห าอื่นๆอีกมากมาย มักมีส าเห ตุจากการที่เราไม่ล้ างแ อ ร์ตามกำห น ด ฝุ่ นผ งเข้าไปอุ ดตั นส ะส มอยู่ข้างในเป็นจำน ว นมา ก ทำให้แ อร์ทำง า นหนั กและก็ทำง า นไม่ได้เ ต็ มป ระ สิ ทธิภ าพ รวมถึงส่ งผ ลเสี ยต่อสุ ขภา พเราด้วย ทางที่ดีควรจะเรียกช่ า งมาล้ างแ อ ร์ทุก 3-6 เดือน จะช่วยทำให้แอร์สะอาด และก็ป ร ะหยั ดค่ าไ ฟได้ด้วย

แอร์ไม่ได้ทำให้เป ลื องค่ าไ ฟเสมอไป ถ้าเกิดเรารู้เ ท คนิ คเล็ กๆในการใช้แ อ ร์ ก็จะสามารถช่วยทำให้เราป ร ะหยั ดไฟได้ระดับหนึ่งเลย บางทีการที่ค่ าไฟพุ่ งสู งอาจเกิ ดขึ้นจากการที่เราใช้แ อร์หนั กม ากเ กินความจำเป็นหรือเ ปิ ดเ ครื่ องใ ช้ไ ฟฟ้ าอื่นๆทิ้งเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ควรจะหมั่ นตรวจส อ บเสมอว่าเราได้เปิดอะไรทิ้ งเอาไว้มั้ย เสี ย บป ลั๊ กไฟอะไรค าไว้หรือเปล่า ไฟด วงไหนที่ไม่ได้ใช้ควรจะปิ ดเสมอ แบบนี้จะช่วยทำให้คุณปร ะหยั ดค่ าไ ฟลงไปได้เย อะเลย