แม่บ้านเก็บไว้ทำเลย ทิชชู่กับน้ำมะนาว ช่วยแก้ปัญหาหนักใจในบ้านได้

แม่บ้านเก็บไว้ทำเลย ทิชชู่กับน้ำมะนาว ช่วยแก้ปัญหาหนักใจในบ้านได้

มะนาวกับทิชชู่หล ายคนอาจจะไม่ทราบว่า จริงๆสามารถหยิบของ 2 สิ่งนี้มาแ ก้ปั ญห าน่าป ว ดหั วในบ้ านได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องเ สี ยเ งิ นจ้ างช่ า งหรือไปซื้ อวั ส ดุอุ ปก รณ์แ พ งๆเลย ซึ่งขั้นตอนการทำก็ง่ ายๆเราสามารถทำเองได้สบายเลย คุณแม่บ้านสามารถนำไปประยุกต์แก้ปัญหาภายในบ้านได้เลย ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณแม่บ้านได้อีกเยอะเลย

ประโยชน์ของ ทิชชู่ ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้

1 ป้ อ งกันกระทะเห ล็ กเป็นสนิ ม

กระทะเห ล็ กที่เราใช้ป ร ะกอ บอ าห ารเมื่อโดนความชื้ นจากการล้างทำความสะอาดบ่ อยๆเข้า ก็สามารถเกิ ดสนิ มเก าะได้ ด้วยเหตุนั้นวิธีป้ องกั นสามารถทำได้โดยการนำทิชชู่ 2-3 ม้วน มาวางไว้รอบๆขอบกระทะ หลังจากที่ล้างทำความสะอาดกระทะเสร็จแล้ว การที่นำทิชชู่มาวางไว้จะช่วยดู ดซั บความชื้ น รวมทั้งน้ำที่ห ล งเห ลื ออยู่บนกระทะออ ก ช่วยป้ อง กั นไม่ให้เกิ ดสนิ มเก าะ

2 กระดาษทิชชู่ช่วยดู ดซั บกลิ่ นไม่พึงป ร ะส งค์

กลิ่ นไม่พึ งปร ะส งค์ในตู้เย็นมักมีส าเห ตุจากการความอั บชื้ นและกลิ่ นอ าห าร แ รงๆที่เราเอามาแ ช่ไว้ ซึ่งการจะดู ดซั บกลิ่ นเหล่านี้ออ กไป สามารถทำได้โดยการนำทิชชู่มาวางทิ้งเอาไว้ จะวางไว้ช่องแ ช่แ ข็ งหรือช่ องธ รร มด าก็ได้เพื่อดู ดกลิ่ น และเมื่อครบเดื อนก็ค่ อยมาเปลี่ยนม้ วนใหม่ เท่ านี้กลิ่ นไม่พึงปร ะส งค์ในตู้แ ช่เย็ นก็จา งลงแล้วค่ะ

3 ทำความสะอาดที่เปิดกระป๋องป้ องกั นสนิ ม

ที่เปิดกระป๋องหล ายคนมักจะล ะเล ยการทำความสะอาด หรืออาจเอาไปล้างน้ำแล้วไม่เช็ ดให้แ ห้งก็จะเกิดสนิ มตามมา ดังนั้นการทำความสะอาดง่ า ยๆเลยเพี ยงแค่ใช้กระดาษทิชชู่ชุบน้ำนิดหน่ อย มาเช็ดให้ทั่วที่เปิดกระป๋อง เมื่อค ร าบสิ่งส กปร กหลุ ดออ กหมดก็ค่อยใช้ทิชชู่แ ห้งมาเช็ ดถูซ้ำอีกครั้ง เท่ านี้ก็สะอาดและยังป้ องกั นสนิ มได้ด้วย

4 ยื ดอ ายุ และรั กษ าความส ดให ม่ของผัก ผลไม้

ผัก ผลไม้ที่ซื้ อมาจากตลาดถ้าหากต้องการเก็ บไว้ใช้ได้น านๆแ นะนำว่าให้เอามาห่ อด้วยกระดาษทิชชู่แล้วค่อยเอาเข้าแ ช่ตู้เย็ น หรือหลังจากห่อด้วยกระดาษทิชชู่อาจจะใส่ถุ งพล าสติ กหรือถุ งซิ ปล็อ กอีกชั้นนึงก่อนเอาเข้าแ ช่เย็ นก็ได้ อย่ างงี้จะช่วยทำให้ทิชชู่ดู ดซั บน้ำแล้วก็ความชื้ นออ ก ทำให้ผั กเน่ าเสี ยช้ า แล้วก็ยังคงความส ดใ หม่ไว้ได้น าน

5 เก็บขนมปังให้คงความส ดให ม่ไว้กินได้น านๆ

ขนมปังหล ายคนมักเอาเข้าแ ช่ช่อ งแ ข็งเพื่อจะเก็บไว้กินได้น านๆแต่ว่าจะเจอปั ญห าตรงที่ขน มปั งมักจะดู ดความชื้ นในตู้แช่เย็ น อีกทั้งไอเย็ นยังมีผลให้เนื้ อขนมปังชุ่ มน้ำ การจะป้ องกั นขนมปังจากความชื้ นและก็ไอเย็ นเหล่านั้น แน ะ นำว่าให้วางแ ผ่นกระดาษทิชชู่เข้าไปในถุ งขนมปังด้วย หรือจะพั นขนมปังไว้ด้วยกระดาษทิชชู่ เพื่อให้ทิชชู่คอยดู ดซั บความชื้ น ป้ องกั นไม่ให้ขนมปังชุ่ มน้ำ แค่นี้เนื้ อขนมปังที่เราหยิบออ กมารับประทานก็จะได้ความส ดให ม่แล้วก็คงความอร่ อ ยเหมื อ นเดิ ม

6 เช็ ควันหมดอ า ยุของเ มล็ ดพั น ธุ์

เม ล็ ดพั น ธุ์ที่ซื้ อเก็บไว้น าน หากเราไม่แ น่ใจว่ามันหม ดอ า ยุแล้วหรือยัง ให้เราท ดส อบได้ด้วยการนำกระดาษทิชชู่ 2 แผ่นไปชุบน้ำให้พอชื้ น และนำเม ล็ ดพั น ธุ์มาวางไว้ให้ทั่วบนแผ่นกระดาษทิชชู่ จากนั้นนำกระดาษทิชชู่ชุบน้ำอีก 2 แผ่นมาวางแ ป ะทั บเอาไว้ รอจนครบ 2 อาทิตย์ค่อยมาเปิดดู แต่ว่าในระหว่างนั้นควรจะหมั่ นรดน้ำให้ทิชชู่ชื้นอยู่เสมอ ถ้าเกิดเ ม ล็ดพั น ธุ์นั้นเจ ริ ญเติ บโ ต แปลว่ายังไม่หมดอ า ยุ สามารถนำไปเพ าะปลู กได้ตามปกติเลย

ประโยชน์ของ มะนาว ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้

1 จั ดก ารกับรอยค ร าบหิ นปู นในห้องน้ำ

บริเวณที่โดนน้ำเป็นประจำอย่ างในห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นก๊อ กน้ำ ฝักบัว พื้นของห้องน้ำหรืออื่นๆมักจะเกิ ดคร า บหิ นปู นสีข าวเก าะอยู่ สามารถใช้มะนาวจั ดก ารกับปั ญห านี้ได้ โดยหั่นครึ่งมะนาวแล้วเอาไปจุ่มเกลือ จากนั้นนำไปขั ดตามพื้นผิ วต่างๆที่มีคร า บเปื้ อนหินปู นเกาะอยู่ เพี ย งเท่ านี้ก็กลับมาแวววั บเสมื อนใ ห ม่แล้ว ไม่ต้องพึ่งส า รเ ค มีด้วย

2 ทำความสะอาดพื้นได้สะอาด ไม่พึ่งส า รเ ค มีให้ร ะค า ยเคื องผิ ว

ถ้าหากบ้ านไหนมีสั ต ว์เลี้ ย งหรือมีเด็ ก การไม่ใช้ส า รเ ค มีจะดีต่อผิ วมากกว่า ป้ อ งกั นการแ พ้หรือการร ะค ายเ คื องซึ่งวิธีการทำความสะอาดพื้นกำ จั ดเชื้ อโ ร ค เราสามารถใช้น้ำมะนาว 1 ส่ ว นผส มกับน้ำส้มสายชู 1 ส่วน แล้วก็น้ำที่สะอาดอีก 2 ส่วน เมื่อผสมเข้าด้วยกันเ สร็ จแล้วก็สามารถนำไปถูพื้นได้เลย

3 จั ดก ารกับรอยค ร าบไ ขมั น คร า บส กปร กในไมโครเวฟ

คร า บส กปร กต่างๆในไมโครเวฟมักจะเกิดจากการที่เราอุ่ นอ าห ารแล้วเศ ษอ าห ารกร ะเด็ นไปเกาะตามผนั งไมโครเวฟ เมื่อไม่ได้รับการทำความสะอาด ค ร าบเหล่านั้นก็ส ะส มและเก า ะแ น่นไปเรื่อยๆด้วยเหตุนั้นการจะทำความสะอาดสามารถทำได้ด้วยการใช้น้ำมะนาวผสมลงในถ้วยที่มีน้ำสะอาด แล้วนำเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟเพี ย งแค่ไม่กี่นาที ไอที่ร ะเห ยขึ้นมาจะช่วยทำให้เราเช็ ดค ร าบส กปร กต่างๆออ กได้ง่ าย

4 ทำความสะอาดเขียง กำ จั ดเ ชื้ อโ ร คและแ บ คที เรี ย

เขียงมักจะเป็นแห ล่ งส ะส มเชื้ อโ ร คแล้วก็แ บ คที เรี ย ยิ่งเราล้างไม่สะอาดสิ่งส กป ร กเหล่านั้นก็จะส ะส มเพิ่ มมากขึ้นซึ่งการจะทำความสะอาดเ ขี ยงได้อย่ างสะอาดและช่วยล ดกลิ่ นสามารถทำได้ โดยเริ่มแ รกให้ล้างเขียงให้สะอาดก่อน แล้วนำมะนาวมาถูให้ทั่วเขียงไม่ว่าจะตามข อบหรือตามซ อ กต่างๆเมื่อถูไปได้ซักพักจนสะอาดดีแล้ว ให้นำเขียงไปล้างอีกครั้งและตากแ ดดให้แ ห้ ง วิธีนี้จะช่วยกำ จั ดเ ชื้ อโ รคได้อย่ างดี อีกทั้งยังข จั ดกลิ่ นค าวได้ด้วย

5 ขัดเครื่ อ งครั วให้เง าว าวเสมื อ นใ หม่

หลังจากที่เราใช้เค รื่ องครั วไปนา นๆความเ ง าก็จะเริ่ มลดลง เมื่อเครื่ อ งครั วเริ่มดูหม อ งดูไม่สะอาดเห มือ นให ม่ๆให้เราทำความสะอาดด้วยการนำมะนาวมาผ่ าครึ่ง จุ่มกับเกลือแล้วขั ดบนเครื่ อ งครั วนั้นๆเลย กร ดจากมะนาวจะช่วยกั ดคร า บความหม อ งออ ก คืนความเง าว าวให้เค รื่ องครั วกลับมาดูใ หม่ ดูสะอาดน่าใ ช้ง านอีกครั้ง

6 คืนความสว่ า งส ดใ สให้ผ้าข าว

ผ้าข าวซั กยังไงก็ไม่ส ดใ สซักทีล อ งวิธีแบบนี้ดูก่อน เ พี ยงแค่ใส่น้ำมะนาว ¼ ถ้วยลงไปผส มกับการซักผ้าข าวเมื่อซั กเสร็จก็นำไปผึ่งแ สงแ ด ดแ รงๆแ ทนการอ บผ้ า แบบงี้จะช่วยทำให้ผ้าสว่ า งขึ้นและก็ช่วยล ดกลิ่ นเห ม็ นอั บได้ดีมาก แต่ว่าสิ่งสำ คั ญที่ทุกคนลืมไม่ได้เลยคือควรจะแ ยกผ้าข าวกับผ้าสีก่อนซักทุกครั้ง

7 เพิ่มความเ ข้ มข้ นให้น้ำย าล้างจาน สะอาดและกำจั ดกลิ่ นได้ดีขึ้น

ถ้าเราจะต้องล้างถ้ วยช ามที่มีคร า บติ ดแ น่นและค ร าบมั นมากๆบางทีน้ำย าล้างจานอย่ างเดียวอาจไม่สะอาดพอให้เราเติมน้ำมะนาวลงไป 7-8 ช้อนโต๊ะต่อน้ำย าล้างจาน 360 มิลลิลิตร จะช่วยทำให้น้ำย าล้างจานเ ข้ มข้ นขึ้นกำ จั ดคร า บต่างๆได้ดีขึ้น อีกทั้งยังขจั ดกลิ่ นบนจานได้ดีอีกด้วย

8 ป้ อ งกั นข้าวติดหม้อ ติดกระทะ

ในการหุงข้าวหล า ยคนมักเผ ชิ ญปั ญห าข้าวติ ดก้ นหม้อ แน ะ นำให้หยดน้ำมะนาวลงไปด้วยทุกครั้งที่หุงข้าวหรือทำอ าห าร จะช่วยทำให้ข้าวไม่ติดก้ นหม้อหรือก้ นกระทะ อีกทั้งเมื่อข้าวหุงสุกแล้วจะเรียงเม็ดส ว ยน่ากิ นอีกด้วย

9 เช็ดกระจกห ม องให้เป็นกระจกใ ส

กระจกหม อ งมักเกิดขึ้นจากคร า บน้ำ คร า บไ คลหรือคราบสิ่งส กป ร กต่างๆเมื่อไม่ได้รับการทำความสะอาดเลยกระจกก็จะหม อ งขึ้น ด้วยเหตุนั้นการจะเช็ดความหม อ งบนกระจกออ ก ให้นำน้ำมะนาวผส มกับน้ำย าล้างจานให้เข้ากัน แล้วนำผ้ามาจุ่มแล้วบิดพอหมาด เพื่อนำไปเช็ดถูบนบริเวณกระจก คร า บส กปร กต่างๆก็จะค่อยหลุดออ ก เมื่อค ร าบหลุดออ กหมดก็เช็ดปิดท้ ายด้วยผ้าสะอาดอีกครั้ง

10 ขจั ดกลิ่ นเห ม็ นในตู้เย็น

กลิ่ นเห ม็ นหรือกลิ่ นไม่พึ งป ร ะส งค์ต่างๆในตู้แ ช่เย็นสามารถกำ จั ดออ กได้ ด้วยการนำมะนาวหั่ นครึ่งไปวางทิ้งเอาไว้ภ ายใ นตู้แช่เย็น หรือไม่ก็นำสำ ลีชุบน้ำมะนาวไปวางเอาไว้ภายในตู้แ ช่เย็ นอย่ างงี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันเมื่อกลิ่นม ะน าวเริ่มจ างก็ค่อยเอาอั นให ม่มาเปลี่ยน วิธีนี้จะช่วยล ดกลิ่ นไม่พึ งปร ะส งค์ได้ดี อีกทั้งยังหอ มกลิ่ นมะนาวด้วย

มะนาวกับทิชชู่มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดจนน่าต กใ จเลยใช่มั้ยละคะ สองสิ่งนี้เราสามารถเอามาปร ะยุ ก ต์ใช้กับง านบ้ านงา นเรื อ นได้หล ายอย่ าง อีกทั้งยังเป็นของที่หาซื้ อได้ง่ าย ร าค าไม่แ พ ง แ ก้ปั ญห าที่แ ก้ไม่ต กในบ้ านได้ดี สามารถทำเองได้อย่ างง่า ยๆไม่ง้ อช่ า ง และก็ปร ะห ยั ดเวลาด้วย