16 ประโยชน์สบู่กับน้ำมันพืช แก้ปัญหาสารพันในบ้านได้

16 ประโยชน์สบู่กับน้ำมันพืช แก้ปัญหาสารพันในบ้านได้

น้ำมั นพืชกับเศษสบู่ก้ อนเล็ กๆที่เหลือใช้ในห้องน้ำ เราสามารถเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในบ้ านได้ห ล ายสิ่งห ล ายอย่ าง อย่ าเพิ่งเอาไปทิ้ ง ใครหล า ยคนอาจจะไม่ทราบว่าของสองสิ่งนี้ ถ้ารวมๆประโยชน์ของ 2 อย่างนี้แล้ว สามารถเอามาปร ะยุ ก ต์ใช้กับง านบ้ านง านเ รื อน รวมได้กว่า 16 อย่างเลย ช่วยจัดก ารกับปั ญห าจุ กจิ กก วนใจได้อย่ างง่ ายๆทำเองได้ช่วยประหยั ดไปได้มากเลย

ประโยชน์จาก น้ำมั นพืช ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

1 ขั ดเ ง าเค รื่ องครั วที่ทำจากไม้

สีไม้ที่ดูหม อ งดูไม่สะอาดตา หากเราต้ องก ารจะให้เค รื่ องครั วที่ทำจากไม้ดูเง าว าวขึ้นสามารถทำได้ง่ า ยๆเพี ยงหยดน้ำมั นพืชลงไปบนเค รื่ องครัวนั้นๆอาทิเช่น ช้อนไม้ ตะหลิวไม้ หรือเ ขี ยง แล้วหลังจากนั้นก็ขัดวนๆ เ พี ยงเท่ านี้เค รื่ องครั วไม้ก็เง าว าวขึ้นเส มือ นใ หม่

2 ลดเสียงเอี๊ ย ดประตู หน้าต่าง

เวลาที่เราเปิด-ปิดประตู หน้าต่างแล้วเกิดเสียงเอี๊ ย ดขึ้น อาจเกิดจากบานพับประตูฝื ด ด้วยเหตุนี้เราสามารถใช้น้ำมั นพืชแทนน้ำน้ำมั นห ล่ อลื่ นได้ เพี ยงหยดน้ำมั นพืชตรงบานพับเล็ กน้ อย แล้วล องเปิด-ปิดประตูเท่ านี้ประตูก็ลื่ นไ หล ไม่มีเสี ย งกว นใจแล้วล่ะ

3 ลอ กสติ๊ กเก อร์โดยไม่ทิ้ งคร า บเห นี ยว

สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนเฟ อ ร์นิเ จ อร์หรืออุ ปก รณ์ต่างๆที่เราพึ่งจะซื้ อมา สามารถลอ กได้ง่ ายๆด้วยการใช้น้ำมั นพืชช่วย โดยหยดน้ำมั นพืชลงบนสติ๊กเกอร์ทิ้งเอาไว้ครู่หนึ่งและหลังจากนั้นก็ค่อยๆลอ กออ ก เท่ า นี้ก็สามารถลอ กออ กได้อย่ างง่ ายดายและไม่ทิ้ งรอยเ ปื้ อนเห นี ยวไว้ให้ดูส กปร ก

4 ป้ อ งกั นเฟอร์นิเจอร์หวายแ ตก

หวายมีความเสี่ ย งที่จะแ ตกได้ง่ าย ด้วยเหตุนี้ถ้าเราซื้ อเฟ อ ร์นิเจ อ ร์ที่ทำจากหวายมา แ น ะนำให้ใช้น้ำมั นพืชทาลงบนพื้ นผิ วหวายให้ทั่ว วิธีการแบบนี้จะช่วยป้ อ งกั นหวายไม่ให้เกิดร อยแ ตกได้ง่ าย

5 รูดซิปได้ไห ลลื่ นขึ้น ซิปไม่ติ ดขั ด

ซิปที่ติ ดขั ดรู ดขึ้นย าก ถ้าพย าย ามรู ดแ รงๆอาจส่งผลให้ซิ ปแ ต กได้ ฉะนั้นทางแ ก้ง่ ายๆเลยคือ ใช้น้ำมั นพืชหยดลงบนซิป 2-3 หยด และหลังจากนั้นก็ค่อยๆรู ดซิ ปขึ้น-ลงเบ าๆเท่ านี้ก็ช่วยทำให้ซิ ปไห ลลื่ นขึ้น ใช้ง านได้ส ะด วกแล้ว

6 ลบร อยสีที่เลอะบ นผิ ว

ใครที่วาดภาพร ะบ ายสีหรือกำลังท าสีบ้ านอยู่ แล้วเกิดสีกระเด็นโดนผิ วทำให้ล้างออ กย าก ล้างด้วยสบู่อย่ างไรก็ไม่ออ ก ให้ล อ งหยดน้ำมั นพืชลงบนผิ วแล้วเช็ดๆคร า บสีที่เปื้ อนอยู่ก็จะค่อยๆหลุดออ กอย่ างง่ ายดาย

7 เคลื อ บเครื่ อ งมื อทำสวนไว้ไม่ให้ดูส กปร ก

เครื่ อ งไ ม้เค รื่อ งมื อทำสวนเช่น กร รไ กรตั ดหญ้ า พลั่ว จอบ เสีย มหรืออื่นๆในเวลาที่นำไปใ ช้ง านแล้วโดนเศษดิน เศษหญ้า จะทำให้อุ ปก รณ์นั้นดูเล อ ะเท อ ะได้ง่ าย ฉะนั้นให้นำน้ำมั นพืชมาทาเค ลื อบไว้ อย่ างนี้จะช่วยทำให้เศษสิ่งส กปร กไม่เก าะติดง่ ายแล้ว

8 ทำปุ๋ ยหมั กได้มีปร ะสิ ท ธิภ าพ

ถ้าที่บ้ านของคุณมีกอ งปุ๋ ยหมั กอยู่แล้ว ให้เทน้ำมั นพืชลงไปผสมในปุ๋ ยหมั กด้วยจะช่วยทำให้กร ะบ ว นการหมั กทำง า นได้ดีขึ้น แต่ควรจะใช้น้ำมั นพืชอย่ างเดียว ไม่ควรนำน้ำมั นห มูมาใช้ในกรณีนี้ เพราะเหตุว่าอาจจะกลายเป็นแ ห ล่งดึ งดู ดแม ล งเข้ามาร บกว นแทน

ประโยชน์จาก เศษสบู่ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

1 เก็บเศษแก้วแ ต กได้หมดจด

แก้วที่เราเผลอทำตกแ ต กจนเ ศษแ ก้วกระจั ดกระจ า ยเต็มพื้น ถ้าหากเราเก็บไม่หมดจะมีความเ สี่ ยงต่อการโดนบ าดได้ ซึ่งการเก็บเ ศ ษแ ก้ วชิ้นเล็ กๆได้หมดจดนั้นใ ห้เรานำเศ ษส บู่เห ลือใช้มาถูๆกดๆลงบนพื้น เศ ษแ ก้วชิ้นเล็ กๆก็จะเข้าไปอยู่ในก้ อ นสบู่ วิธีนี้ง่ ายมากและยังเก็บเ ศ ษแ ก้วชิ้นเล็ กๆน้ อ ยๆที่เรามองไม่เห็นได้หมดจดด้วย

2 ช่วยถ อ ดแ ห วนที่ติดแ น่นอยู่บนนิ้ว

หากว่าเราดึงแ ห วนออ กจากนิ้วไม่ได้ก็ไม่ต้องต กใ จไป ให้เรานำก้ อ นส บู่มาถูๆบริเวณนิ้วและบริเวณแห ว นจากนั้นค่อยๆขยั บแ ห วนทีละนิด แหวนก็จะหลุดออ กมาได้อย่ างง่ ายด ายด้วยความลื่ นของสบู่

3 ขจัดกลิ่ นเห ม็ นในรองเท้า

รองเท้าที่มีกลิ่ นเ ห ม็นอั บหรือกลิ่ นไม่พึ งปร ะส งค์ ให้นำเศษสบู่ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาใส่ไว้ในรองเท้าทิ้งเอาไว้ข้ามคืน เ พี ยงเท่ านี้กลิ่ นเห ม็ นก็จะค่ อยๆจ างลงไปเยอะเลยล่ะ

4 ลดแ ร งเสี ย ดท านบนบานพับประตู เปิดง่ ายขึ้นไม่มีเสียง

บานพับที่เริ่มฝื ดจะได้ยินเสียงเ อี๊ ยดอ๊ าดทุกครั้งที่เปิด-ปิดประตู ให้นำสบู่ก้ อนไปแช่น้ำแล้วเอามาเช็ดบริเวณบานพับประตูให้ทั่ว หรือนำเศษส บู่ก้ อนเล็ กๆไปผสมกับน้ำนิดหน่อย ไม่ให้เห ล วเกินไป มาหยอดตรงบานพับประตู เท่ านี้ประตูก็เปิดได้ง่ ายขึ้นไม่มีเสียงก ว นใ จแล้ว

5 ทำให้ซิปรู ดได้ง่ ายขึ้ น

ซิปฝื ดหรือซิปที่รูดย าก ให้นำเศษสบู่ก้ อ นเล็ กๆมาเช็ดไปตามซิ ป และหลังจากนั้นก็ค่อยๆรูดซิปขึ้น-ลงเบาๆทำแบบงี้ไปเรื่อยๆจะสังเกตได้ว่า ซิปไ ห ลลื่ นขึ้น รูดง่ ายไม่ติ ดขั ดแล้วล่ะ

6 ทำเค รื่ องห ม ายบนเนื้อผ้า

ถ้าใครไม่มีชอล์กขี ดผ้า ก็สามารถนำเศษสบู่มาใช้แทนได้ในการทำสั ญ ลัก ษณ์หรือทำเค รื่ องหม า ยบนผ้า ง่า ยต่อการใ ช้ง าน แล้วก็จัดจำแ น กเสื้อผ้าแต่ละตัวได้

7 ป้ องกั นเศ ษสิ่งส กป ร กเข้าไปในติดในเล็ บ

ก่อนจะลงมือทำส วน แน ะ นำว่าให้นำก้ อนส บู่มาถูเล็ บก่อนเพื่อให้เ ศ ษส บู่เข้าไปติดในเล็ บ เวลาที่เราไปทำส ว น ปลู กต้ นไม้หรือขุ ดดิ น เศ ษดิ นหรือเศษสิ่งส กปร กจะได้ไม่เข้าไปในซอ กเล็ บ เพราะเหตุว่ามีเศ ษส บู่กั้นอยู่เมื่อเราทำส วนเสร็จค่อยไปล้างมือเอาเ ศ ษสบู่ออ ก เท่ านี้เล็บก็สะอาดไม่มีเศษดินหรือเศษสิ่งส กป ร กอย่ างอื่นมาติดตา มเล็ บแล้ว

8 ช่วยลอ กวอลเปเปอร์เก่ าทิ้ง

เมื่อเราต้องการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ใ หม่ แล้วต้องลอ กอันเก่ าทิ้ งก่อนให้ใช้เศ ษส บู่ช่ วยได้ โดยนำเศษสบู่ที่ไม่ได้ใช้แล้วหล ายๆก้อนมาล ะล ายในน้ำร้ อ น หลังจากนั้นก็นำไปทาให้ทั่ วผนั ง เพี ย งเท่ านี้ก็สามารถดึงวอลเปเปอร์หลุดได้ง่ ายขึ้น

ของที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วจะเอาไปทิ้ ง บอกเลยว่าจริงๆเราสามารถนำมันกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกมาก ซึ่งการทำอย่ างนี้จะช่วยล ดขย ะอีกทั้งยังช่วยจั ดก ารกับปั ญห าเล็ กๆน้ อยๆในบ้ านได้ โดยไม่ต้องไปเสี ยเ งิ นซื้ อวั สดุ อุ ปก รณ์แ พ งๆให้เป ลื องตั งเลย