เคล็ดลับตากเสื้อผ้าแห้งไว ไม่มีกลิ่นอับ ใช้เวลาไม่นานก็แห้ง

เคล็ดลับตากเสื้อผ้าแห้งไว ไม่มีกลิ่นอับ ใช้เวลาไม่นานก็แห้ง

หล ายคนมักปร ะส บปั ญห าผ้าแ ห้งช้ า จะต้องใส่ไปทำง า นในตอนเช้าแล้วแต่ผ้าก็ยังไม่แ ห้งสักทีทั้งๆที่ตากทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ยิ่งไปกว่านั้นคือผ้าที่เราตากไว้ดันมีกลิ่ นเห ม็ นอั บ ทำให้บางคนจะต้องนำไปซั กใ ห ม่ ทั้งน่าห งุ ดหงิ ดและก็เ สี ยเวลาเลยใช่มั้ยละคะ วันนี้เรามีเค ล็ ดลั บดีๆสำหรับการตากผ้าที่จะทำให้ผ้าแ ห้ งไ ว ไม่มีกลิ่ นอั บติดเสื้อผ้า

1 ตากเสื้อผ้าด้วยไม้แขวน

การตากผ้าด้วยไม้แขวนจะช่วยทำให้ลมผ่ านเข้ามาโดนเสื้อผ้าได้ง่ าย เนื่องจากว่าเวลาต ากเสื้อแต่ละตัวจะมีร ะย ะห่ างของไม้แขวนอยู่ ด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้ผ้าแ ห้ งไ วแล้วก็ล ดกลิ่ นเห ม็ นอั บได้ อีกทั้งในขณะที่ฝนตกยังเก็บห นีฝนได้ไวด้วย แต่ทั้งนี้ถ้าบ้ านไหนยังตากผ้าด้วยราวอยู่ก็ไม่เป็นไร บางทีอาจเว้ นร ะย ะห่ างผ้าแต่ละตัวในการตากสักหน่อย เพื่อให้มีลมพัดผ่ า นก็ช่วยให้ผ้าแ ห้ งไ วได้เหมือนกัน

2 บิดและสะบัดผ้าทุกครั้งก่อนตาก

ใครที่ยังใช้วิธีการซักผ้าด้วยมืออยู่ ก่อนตากผ้าควรจะบิดผ้าเพื่อเอาน้ำออ กให้มากที่สุด จากนั้นก็สะบัดผ้าแ ร งๆเพื่อเอาน้ำออ กอีกครั้ง และการสะบัดผ้านี้จะช่วยทำให้ผ้าคล า ยตั ว ไม่ยั บจากการที่เราบิดผ้าแ รงด้วยส่วนใครที่ซักผ้าด้วยเค รื่ องซักผ้าก่อนตากก็แ น ะนำให้ส ะบั ดผ้ าแ รงๆก่อนตากทุกครั้งด้วยนะ

3 เลือกตากผ้าในบริเวณที่มีอุ ณห ภู มิร้ อ นสุด

ในบริเวณบ้ านหรือในห้องค อ นโ ด ให้เราสั งเ ก ตดูในช่วงเวลาบ่ายว่าจุดไหนมีแ ด ดส่ องมากสุดแล้วก็มีอุ ณห ภู มิสู งสุ ด ก็ให้เราเลือ กนำผ้ามาตากตรงบริเวณนั้น จะช่วยให้ผ้าโดนแ ด ดได้เต็ มๆและผ้าแ ห้ งไ วขึ้น

4 ควรมีพื้นที่ต ากผ้าที่โ ล่ ง และเว้นร ะย ะห่ างราวสำหรับการตากผ้า

ผ้าแต่ละตัวควรจะมีการเว้ นร ะย ะห่ า งในการต าก อย่ าตากให้ชิดกันมากเกินไป เพราะลมจะพัดผ่ านโดนผ้าน้ อย ทำให้ผ้าแ ห้ งช้ าและก็มีกลิ่ นอั บ ยิ่งเป็นผ้าผืนหน าหรือกางเกงยี น ส์แนะ นำให้พาด 2 ราวไปเลย จะได้มีช่ อ งให้ลมผ่ านเข้ามาเ ย อะๆป้ อ งกั นผ้าอั บชื้ น

5 เปิดพัดลมช่วยเป่าผ้า

ในช่วงไหนที่ฟ้ามืดฝนหรือฝนตกตลอดทั้งวัน แน ะ นำให้เปิดพัดลมช่วยในการเป่าผ้า เพื่อไ ล่ความชื้ นออ กแล้วก็ควรจะเปิดประตูหรือหน้าต่างไว้ด้วย จะได้ให้มีลมจากภ ายน อ กพัดผ่ านเข้ามาบ้ าง ช่วยร ะบ ายอ าก าศในบ้ านล ดกลิ่ นเ ห ม็นอั บ

6 หลี กเ ลี่ ยงการตากผ้าในห้องที่มีพรม

ผ้าที่เพิ่งจะซักเส ร็ จให ม่ๆหรือผ้าที่ยังคงมีความชื้ น ไม่ควรนำมาตากเอาไว้ ภายในห้องที่มีพรม เนื่องจากพรมจะดู ดความชื้ นจากผ้าเข้าไปเก็บไว้ ทำให้ห้องเกิดความอั บชื้ น ผ้าไม่แ ห้ง และที่แ ย่กว่านั้นคือเ ชื้ อร าจะตามมาบางทีอาจลามไปถึงพื้นห้องและก็วอลเปเปอร์เลยก็ได้

7 ปั่นผ้าข นห นูไปพร้อมกับผ้าอื่นๆ

สำหรับการปั่นเสื้ อผ้ าแน ะนำว่าให้ใส่ผ้ าข นห นูผืนแห้งลงไปด้วยสัก 1 ผืน ปั่นทิ้งเอาไว้ราวๆ 15 นาที ผ้าข นห นูจะช่วยดู ดซั บน้ำส่ วนเ กิ นออ กจากเสื้อผ้าตัวอื่นๆยิ่งปั่นร่วมกับการปั่นแ ห้ง ยิ่งทำให้ผ้ าแ ห้งได้ไว

8 เลือ กผลิ ตภั ณ ฑ์ซักผ้าที่ล ดกลิ่ นอั บ

ในปั จจุบั นมีเท คโ นโ ลยีมากมายที่เกี่ยวกับน้ำ ย าซักผ้าหรือน้ำย า ปรับผ้านุ่ม ตัวอย่ างเช่น แ อ นตี้ แ บ คที เ รี ย กำ จั ดกลิ่ นอั บในผ้า และก็ยังมีสู ต รเฉพาะสำหรับซักผ้าตอนกลางคืนด้วย ไม่ง้ อแ ดด ไม่เห ม็ นอั บ มีกลิ่ นให้เลือ กเย อะตามที่เราช อบเลย

9 ล้ างถั งซักผ้าทุกๆ6 เดือน

หล ายคนประส บปั ญห าซั กผ้ าแล้วผ้าเป็นคร า บ ซักไม่สะอาด มีกลิ่ นเห ม็ นอั บ อีกทั้งตอนที่เราปั่ นแ ห้ งก็เจอปั ญห าผ้ าแ ห้งไม่สนิท นั้นอาจเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้ล้ างถั งซั กเลย ทำให้มีสิ่งส กป ร กเข้าไปอุ ดตั นอยู่ในเค รื่ องเ ย อะ ด้วยเหตุนั้นควรจะหมั่นทำความสะอาดถังซักผ้าทุกๆ6เดือน

การจะตากผ้าให้แ ห้ งไ วแค่มีเค ล็ด ลั บนิ ดๆหน่ อ ยๆก็สามารถทำตามได้ง่ ายๆใครที่ใช้เครื่ อ งซั กผ้าก็อย่ าลืมทำความสะอาดถังซักทุก 6 เดือน เพื่อที่ในการซักผ้าครั้งถัดไปผ้าจะได้สะอาด ไม่มีกลิ่ นอั บ ส่วนใครที่ซั กมื อก็อย่ าลืมบิดผ้าและสะบัดผ้าทุกครั้งก่อนตาก ผ้าจะได้แ ห้ง ไ วและไม่มีกลิ่ นติดผ้า