เปลือกส้ม 2 ลูก ผสมเข้าด้วยกัน แมงสาบหาย ไม่มาวิ่งเพ่นพ่านในครัวอีก

เปลือกส้ม 2 ลูก ผสมเข้าด้วยกัน แมงสาบหาย ไม่มาวิ่งเพ่นพ่านในครัวอีก

ปั ญห าเรื่องแ ม ลงส าบกว นใ จ คงจะเป็นปั ญห าใ ห ญ่ของหล ายๆบ้ าน ใครที่ไม่รู้จะจั ดก ารกับแ ม ลงส าบเหล่านี้อย่ างไรดี ล องดูทางนี้เลย เราได้รวบรวมวิธีดีๆที่จะสามารถกำ จั ดแ ม ลงส าบออ กไปจากบ้ านคุณได้ ทั้งปร ะหยั ดเ งิ น และสามารถทำเองได้ไม่ย า ก

1 เปลื อ กส้มกับเปลื อ กมะนาว

กลิ่ นของเปลื อ กส้มและเปลื อ กมะนาว เป็นกลิ่ นที่แ ม ลงส า บไม่ช อบ ไม่อย ากเข้าใกล้ ด้วยเหตุดังกล่าวให้เรานำเปลื อ กส้มกับเปลื อ กมะนาวมาปั่ นเข้ากับน้ำ จากนั้นเทใส่ไว้ในขวดสเ ป รย์แล้วนำไปฉี ดตามจุ ดต่างๆที่แม ล งส าบชอบเข้าไปอยู่ หรืออีกวิธีคือให้น้ำเปลื อ กส้มหรือเปลือ กมะนาวใส่ลงในภาช นะ แล้วนำไปวางตามจุ ดที่แ ม ลงส าบชอบมาป้ ว นเปี้ ยน เพี ยงเท่ านี้ก็ช่วยไล่แ ม ลงส าบไม่ให้เข้ามาใกล้ได้แล้ว อีกทั้งยังสามารถไ ล่ม ดและก็จิ้ งจ กได้ด้วย

2 กำ จั ดแม ล งส าบด้วย เบกกิ้งโซดา

แค่เราผสมเบกกิ้งโซดากับน้ำตาล แล้วเติมน้ำลงไปนิดหน่ อยผสมให้เข้ากัน นำใส่ในภาช นะเพื่อไปวางตามจุ ดต่างๆที่แม ล งส าบชุ กชุ ม เมื่อ แม ลงส าบเดินมากินน้ำที่เราผสมไว้ มันก็จะข าดอ าก าศห า ยใ จด้วยฤ ท ธิ์ของเบกกิ้งโซดา

3 วางกับดั กด้วย กากกาแฟ

นำกากกาแฟมาแช่น้ำสะอาดทิ้งเอาไว้ประมาณ 1 คืน จากนั้นเทใส่ลงในขวดโหล แล้วพับกระดาษให้เป็นรูปกร วย เสี ย บไว้ตรงป ากขวด เมื่อทำเสร็จให้นำไปวางตามจุ ดหรือมุ มต่างๆที่เราพบเห็นแม ล งส า บเป็นประจำหากแ มล งส าบได้กลิ่ นกากกาแฟที่เราตั้งล่อไว้ มันก็จะเดินเข้าไปในขวดโหลและสิ้ น ใ จในที่สุด

4 ผสมน้ำกับน้ำย าปรับผ้านุ่ม

แม ล งส า บไม่ชอ บกลิ่ นห อ มๆจากน้ำย าปรับผ้านุ่มเอาเ สี ยเลย ฉะนั้นให้เรานำน้ำย าปรับผ้านุ่ม 1 ฝาผสมกับน้ำที่สะอาดครึ่งลิตร ไปเทราดตรงบริเวณที่แ มล งชอบเข้าไปอาศัยอยู่หรือจุดที่แม ล งสา บชุ กชุ ม เ พี ยงเท่ านี้ก็จั ดกา รมั นได้แล้วล่ะ

5 ทำสเ ป รย์พริกไทย ฉี ดแม ล งส าบ

เพี ยงแค่นำพริ กไ ทยมาผสมกับน้ำ ใส่ลงในขวดส เ ปรย์แล้วค่อยนำไปฉี ดต ามซอ กหรือจุ ดต่ างๆที่แม ล งส า บช อบเข้าไปแอบอยู่ และอีกวิธีคือนำพริ กไ ท ยแบบเม็ ดมาห่อในผ้า ไปวางตามจุดต่างๆในบ้ าน ก็สามารถไ ล่แ มล งส าบได้เหมือนกัน เนื่องจากพริกไทยมีกลิ่ นแ รงที่แ ม ลงส าบไม่ช อบ

6 ใช้ใบกระวานไ ล่แ ม ลงส า บ

ใบกระวานเป็นเครื่ อ งเ ทศที่มีกลิ่ นฉุ น แ มล งส า บไม่ช อบ ด้วยเหตุนี้ให้นำใบกระวานไปวางไว้ตามมุ มหรือซอ กต่างๆในบ้ านที่มักมีแ ม ลงส าบชุ กชุ ม เพี ย งเท่ านี้ก็สามารถไ ล่แม ล งส าบออ กไปได้แล้ว

7 สเป ร ย์น้ำมั นสะเดา

ใช้น้ำมั นสะเดาแบบสกั ดสำ เ ร็ จรู ปมาผสมกับน้ำที่สะอาด แล้วนำใส่ภาชน ะไปวางตามจุ ดต่างๆหรือจะใส่ขว ดสเ ป รย์ไปฉี ดตามมุ มที่แม ล งส าบเข้าไปอยู่ เพี ย งเท่ านี้ก็สามารถไ ล่แม ลง ส าบให้หนีออ กไปจากบ้ านเราได้แล้ว

8 ใช้ฝาท่อปิ ด ป้อ งกั นแ ม ลงส าบ

ท่อภ ายในบ้ านจะต้องมีฝ าปิดไว้ทุกอันเพื่อป้ อ งกั นแม ล งต่างๆเข้ามา รวมถึงแ ม ลงส า บด้วย โดยฝ าท่ อที่ใช้ไม่ใช่แค่ต ะแก รงปิดรูท่ อเ พีย งแ ค่นั้น แต่ควรใช้ฝาท่อที่ป้ อง กั นแม ล งสา บโดยเฉ พาะ เพื่อป้ อ งกั นแ ม ลงส าบได้อย่ างมีคุ ณภ า พ

วิธีป้ องกั นแ ม ลงส าบตัวเ ล็ กๆ

แม ล งสา บตัวเ ล็ กมักพบเห็นได้บ่อยครั้งตามห้ องในคอ นโ ด หรือห อพั ก มันจะช อ บอยู่ในพื้นที่เปี ย กชื้ น การจะจั ดก ารและป้ องกั นแม ล งสา บตัวเล็ กนี้ได้ให้ทำดังต่อไปนี้

1 ทุกครั้งที่ทานอ าห ารเ ส ร็จให้เก็ บเ ศ ษอ าห ารให้หมด และล้ างถ้ ว ยชา มโดยทั นที ไม่ควรวางทิ้งเอาไว้ภ ายใ นอ่ างล้างจานข้ ามคืน

2 ดูแ ลและทำความสะอาดห้องอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งตามซอ กมุ มอั บต่างๆห้องน้ำที่เปี ย กชื้ น รวมทั้งอ่ างล้างจาน ไม่ควรให้มีเศ ษสิ่งส กป ร กหล งเห ลื ออยู่

3 อ าห ารที่ทานเห ลื อให้เก็บเอาไว้ในกล่ อ งปิ ดมิ ดชิด แช่ตู้เย็นเก็บเอาไว้ ส่ วนถุ งขนมควรจะมั ดป ากถุ งให้แ น่นทุกครั้ง และเศ ษอ าห ารที่จะทิ้ งควรจะเทใส่ถุ งแล้วมั ดป ากถุ งให้สนิ ท อย่ าให้มีกลิ่ นล อ ยออ กมาหรือมีรูให้แ มล งเข้าไปได้

4 ทิ้ งข ย ะทุกวัน อย่ าปล่อยให้มีเศ ษอ าห ารหรือขย ะก องใ ห ญ่อยู่ภ ายใ นห้อง เพราะเหตุว่ามันจะกลายเป็นแ ห ล่งชุ กชุ มของเหล่าแ มล งส าบเลยล่ะ

5 ปิดรอ ยแ ย กหรือรอ ยแ ตกให้หมด ไม่ว่าจะเป็นร อ ยแ ตกบนพื้นกระเบื้อง รูบนฝ้าเพดาน ช่ องเล็ กๆตามขอบประตู-หน้าต่าง หรือท่ อร ะบ ายน้ำ ควรจะปิดให้หมด

6 อย่ าเก็บกล่องไว้เย อ ะเป็นก อง ไม่ว่าจะเป็นกล่ อ งร องเท้ าหรือกล่อ งพั สดุ เพราะว่ากล่องเก่ าๆเหล่านี้จะกลายเป็นที่พั กอ าศั ยหรือที่ห ล บซ่ อนชั้ นดีของพว กแ มล งส าบ

ใครที่กำลังป ร ะส บปั ญห าเรื่องแ ม ลงส าบอยู่ แ นวท าง ง่ ายๆแบบนี้จะช่วยทำให้เราสามารถกำ จั ด และป้ อ งกั นพวกแ มล งส าบไม่ให้เข้ามาร บก ว นได้ ซึ่งวั สดุอุ ป กรณ์ที่ใช้ก็ไม่มีอะไรมากเลย เราสามารถทำเองได้ง่ า ยๆเพื่อให้บ้ านของคุณสะอาดน่าอยู่ม ากขึ้น