เก็บต้นหoม ผักชี แบบนี้ อยู่ได้ น า น ขึ้น ประ ห ยั ด ไปอีกเยอะ

เก็บต้นหoม ผักชี แบบนี้ อยู่ได้ น า น ขึ้น ประ ห ยั ด ไปอีกเยอะ

คิดว่าหล ายคนมักมีนิสั ยที่ช อบออ กไปจ่ า ยตล าดทีเดียวแบบเ ย อะๆจะได้ตุ นอ าห าร ของส ดและก็ผักต่างๆไว้ทำกับข้ า วได้อีกหล ายมื้อ หลายวัน ไม่ต้องคอยออ กบ้ านไปตล า ดบ่ อยๆให้เสี ยเวลา แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ผักที่เราซื้ อ มายังคงความส ดใ ห ม่ไว้ได้น าน ไม่เหี่ ย วเฉ าหรือเ น่ าไปซะก่อน วันนี้เราจะมาแ ช ร์ให้ทุกคนได้ทราบไปพร้อมๆกัน กับการเก็บผักไว้กินได้น านหลายอาทิต ย์และพืชผักบางอย่างก็อาจเก็บได้เป็นเดือนๆเลย

1 วิธีเก็บผักตร ะกู ลต้นหอ ม ผักชี และคื่นช่าย

ผักตร ะกู ลนี้มักจะมีอ า ยุสั้ น คงความส ดไว้ได้ไม่น า นถ้าเก็บไม่ดี ซึ่งการจะเก็บไว้ให้น านควรจะเ ด็ ดใบที่เ น่ าออ กให้หมด จากนั้นเตรียมกล่องถน อ มอ าห ารหรือกล่องพล า สติ กที่มีฝาปิดสนิท รองกระดาษทิชชู่ไว้ด้านในแล้วนำผักมาวางลงในกล่อง ปิดทับข้างบนด้วยกระดาษทิชชู่อีกที และปิดฝากล่องเอาเข้าตู้แช่เย็นได้เลย วิธีนี้จะช่วยทำให้เรายื ดอ า ยุการเก็บไว้น า นโดยประมาณ 2-3 อาทิตย์

2 พริก

พริกที่เก็บไว้ไม่ดีมักจะเหี่ ย วแล้วก็เ น่ าเร็ ว ถ้าหากเราจะเก็บพริกไว้ใช้ได้น านๆเป็นเดือนให้ทำวิธีนี้เลย เริ่มแรกให้เ ด็ ดขั้วพริกออ กให้หมด แล้วล้างพริกให้สะอาด ผึ่งไว้จนแ ห้ ง เมื่อพริกแ ห้ งดีให้นำกระดาษทิชชู่มาห่อเม็ดพริกเอาไว้ เก็บเอาไว้ในกล่องที่มีฝาปิดสนิท จึงค่อยนำเข้าแช่ลงในตู้เย็น เ ท่ านี้เราก็มีพริกไว้กินได้น า นเป็นเดือน

3 มะนาว

การจะยื ดอ า ยุมะนาวให้คงความส ดไว้ใด้น า น ไม่เหี่ ย วเ ฉ าหรือเ น่ าไปซะก่อน แ น ะนำว่าให้นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาห่อมะนาวทีละลู ก แล้วหลังจากนั้นใส่ลงในกล่องพล า สติ กหรือถุ งพ ล าสติ กปิ ดให้แ น่น และนำไปแช่เอาไว้ในตู้แช่เย็น เท่ านี้ก็สามารถยื ดความส ดให ม่ของมะนาวไว้นานถึง 3 เดือน

4 ใบกะเพรา และใบโหระพา

ผัก 2 ชนิดนี้จะมีการเก็ บรั กษ าไว้เหมือนๆกัน โดยเอามาล้างให้สะอาดก่อน ผึ่งไว้จนกว่าจะแ ห้ งสนิ ทแล้วค่อยนำกร รไ ก รมาตั ดตรงส่ ว นของใบเก็บไว้ หรือจะเ ด็ ดใ บเอาก็ได้ค่ะ จากนั้นเก็บใส่เข้าไปในถุ งซิ ปล็ อ คหรือถุ งแ กงก็ได้เหมือนกัน หาไ ม้จิ้ มฟั นหรือไ ม้ไอติมใส่ลงไปด้วยเพื่อลดความชื้ น และค่อยปิดถุงให้สนิ ท อย่ าให้อ ากา ศเข้าไปได้ แล้วเก็บใส่ในช่องแ ช่เย็ นหรือช่ องแ ข็ ง วิธีแบบนี้จะช่วยทำให้เก็บผัก 2 ชนิดนี้ได้ประมาณ 3 อาทิตย์

5 เห็ดฟาง และก็เห็ดนา งฟ้ า

เห็ดเป็นอย่ างหนึ่ งที่เสี ยได้ง่ า ย หากเก็บไว้ไม่ดีแปบเดียวก็เริ่มเ น่ าแล้ว ซึ่งการจะเก็ บไว้ได้น านนั้น ให้นำเห็ดไปต้มให้สุ กก่อน จากนั้นนำขึ้นมาแช่ด้วยน้ำเย็ นจั ดให้เ ย็ นตัวลง และค่อยนำใส่ถุ งแบบซิ ปล็ อ กเก็บเอาไว้ภ ายในตู้แช่เ ย็ น วิธีแบบนี้จะช่วยทำให้เห็ดเก็บไว้น า นขึ้นอีกโดยประมาณ 2 วัน

6 หอ มใ ห ญ่

หอ มใ ห ญ่สามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องปอ กเ ปลือ ก เพียงแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อเอาไว้ทั้งลู ก เก็บใส่ลงไปภายในถุ งซิ ปล็ อ กหรือถุ งพล า สติ ก ดู ดอากาศออ กให้หมดและหลังจากนั้นก็ค่อยนำเข้าแช่ลงในตู้แช่เย็น จะแช่ไว้ช่องธรรมดาหรือช่องฟรีซก็ได้เหมือนกัน สามารถเก็บได้น า นเป็นเดือน

7 ใบมะกรูด

ไม่อย ากให้ใบมะกรูดแ ห้ งเหี่ ย วเร็ ว ให้เก็บด้วยการนำใบมะกรูดไปล้ างให้สะอาดก่อน ผึ่งจนแ ห้ งแล้วเก็บเฉพาะส่ วนใบมาห่อด้วยกระดาษ สามารถห่อตามป ริมา ณที่เราจะหยิบมาใช้ในแต่ละครั้งได้ เพื่อความส ะด วกแล้วหลังจากนั้นใช้แรปอ าห ารพั นทับอีกทีและเก็บเอาไว้ในกล่องปิดฝามิดชิดเข้าแช่ลงในช่องฟรีซ จะเก็ บรั กษ าได้น า นเป็นปี และคงกลิ่ นของมะกรูดไว้ได้ด้วย

8 ผักกาดข า ว

การจะเก็ บผักกาดข า วไว้ใช้ได้น า นเป็นเดือน ให้เรานำผักกาดข า วมาล้างเอาเ ศ ษดินออกให้หมดก่อน ผึ่งไว้จนแ ห้ งสนิท แล้วเ ด็ ดใบที่เหี่ ย วเ น่ าทิ้ งไป แล้วใช้แรปถน อ มอาห ารมาพั นผักกาดข า วไว้และเก็บใส่ลงในกล่องถน อ มอ าห ารหรือถุ งพล า สติ กปิดให้แ น่ น นำไปแช่ลงในตู้แช่เ ย็ นก็สามารถเก็บได้น า นโดยประมาณ 2-3 เดือนเลย

9 หน่ อไม้ฝ รั่ ง

นำหน่ อไม้ฝ รั่ งไปล้ างเอาเศ ษดิ นออ กให้หมดจนสะอาด แล้วผึ่งไว้จนกว่าจะแ ห้ง สนิ ท หลังจากนั้นให้เราหั่ นก้ านที่แ ก่ทิ้ งไป พั นปลายก้ านด้วยกระดาษที่ชุ่มน้ำ ใส่ลงไปในถุ งพล า สติ กปิ ดป ากถุ งให้แ น่ น และนำไปแช่ลงในตู้แช่เย็นจะแช่ช่องปกติหรือแช่ช่องแ ข็ งก็ได้ สามารถเก็บได้น า นเป็นเดือน

10 หั วไชเ ท้ า

นำหั วไชเ ท้ าที่พึ่งจะได้มาไปล้างเอาเ ศ ษดิ นออ กให้หมด ผึ่งจนแ ห้ งสนิท แล้วค่อยหั่ นเป็นชิ้นตามที่ต้ อ งก ารเพื่อเก็บไว้ใช้ในแต่ละครั้ง จากนั้นนำแ ร ปถนอ มอ าห ารมาพั นไว้ให้มิ ดชิ ด เก็ บใส่ถุ งพล าส ติ กมัดป ากให้แ น่ นและเอาเข้าแช่ลงในช่องแช่เย็นหรือช่องฟรีซ สามารถเก็บได้น า นราวๆ 2 เดือน

11 ตะไคร้

ตะไคร้เราสามารถเก็บได้ 2 วิธีเลยค่ะ แต่เริ่มแ ร กให้ล้างให้สะอาดก่อน แล้วผึ่งจนแ ห้ งหรือซั บให้แ ห้ งสนิทแล้วค่อยเอามาเก็ บรั กษ า โดยวิธีแรกคือ นำตะไคร้มาตั ดแ บ่ งตามขน า ดที่เราต้ อ งก ารจะใช้ใส่เข้าไปในถุ งซิ ปล็ อค ดู ดอ าก าศออ กให้หมดแล้วก็ค่อยนำแช่ลงในช่องฟรีซ เก็บได้น า นราวๆ 3 เดือน

ส่วนวิธีที่สอง คือ เก็บตะไคร้ไว้ในอุ ณห ภู มิห้อง โดยนำตะไคร้ใส่ลงในขวดน้ำ และให้เราคอยเปลี่ยนน้ำทุกวัน เท่ านี้ก็สามารถเก็บได้น า นเกือบเดือนเลยล่ะ ถ้าหากบางต้นเกิดมีรากงอ กออ กมา ก็สามารถนำไปปลูกลงดินได้นะ

12 แตงกวา

ให้นำแตงกวาไปล้างให้สะอาดก่อน ผึ่งจนแ ห้ งหรือซั บให้แ ห้ง สนิ ท แล้วนำแ รป ถน อ มอ าห ารมาพั นแตงกวาให้มิ ดชิ ด เก็บลงในถุ งพ ล าสติ กหรือกล่องพ ลา สติ กปิดให้มิดชิด และนำเข้าแช่ลงในช่องแ ข็ ง เก็บได้น า นหลายเดือนเลย

การเก็ บรั กษ าผักให้คงความส ดใ ห ม่ไว้ได้น าน สามารถทำได้ไม่ย ากเลยใช่มั้ยละคะ ยิ่งเราเก็บดีร สช าติ กลิ่ นและความส ดใ ห ม่ก็จะอยู่ได้น าน เมื่อใดก็ตามที่เราหยิบออ กมาทำอ าห าร เราก็จะเหมือนได้ผั กส ดใ ห ม่ที่เหมือนว่าเราพึ่งซื้ อจากต ล าดเลย