แม่บ้านยุคใหม่ ใช้แค่น้ำส้มสายชูกับหนังสือพิมพ์เก่า เ ท คนิ คที่ควรรู้ไว้

แม่บ้านยุคใหม่ ใช้แค่น้ำส้มสายชูกับหนังสือพิมพ์เก่า เ ท คนิ คที่ควรรู้ไว้

เบาแรงแม่บ้านในยุคสมัยนี้ไปได้มาก และยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้มาก ตัวช่วยในการเก็บความเรียบร้อนในบ้านที่อยู่ใกล้ตัวและเป็นของเหลือใช้ทั้งนั้น อย่างหนังสือพิมพ์เก่าที่เดี๋ยวนี้คงจะไม่ค่อยมีใครอ่านหนังสือพิมพ์กันแล้วแต่ที่บ้ านเรามักจะมีกองหนังสือพิมพ์เ ก่ าเก็บไว้อยู่ อย่ าเพิ่งเอาไปทิ้งกันนะทุกคนเราสามารถนำหนังสือพิมพ์เ ก่ าเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งน้ำส้มสายชูที่เรามีติดห้องครัวด้วย จะช่ วยง านบ้ านได้เย อ ะเลย บ้ านสะอาดเ บ าแ ร งเราไปได้มากเลยล่ะ

ประโยชน์จากกระดาษหนังสือพิมพ์ ที่บางคนอาจไม่รู้

1 ลดก ลิ่ นเห ม็ นในถังใส่ข ย ะ

ข ย ะส ดที่เราทิ้ งลงในถั งจะมีน้ำและของเห ล วที่ทำให้แ บ คทีเ รี ยเจ ริ ญเ ติ บโ ตได้ดี ส่งผ ลให้มีก ลิ่ นเห ม็ นแ ร งม ากฉะนั้นข ย ะส ดอย่ างปลาหรือเนื้ อสั ต ว์ต่างๆรวมถึงผักผลไม้ก่อนที่จะนำไปทิ้ งลงถังจะต้องห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อน เนื่องจากว่ากระดาษหนังสือพิมพ์จะช่วยดู ดซั บน้ำและของเห ล วทำให้ช่วยลดกลิ่ นเ น่ าเ สี ยได้

2 ขจั ดคร า บน้ำมั นบนภาช น ะและกระทะ

คร า บเปื้ อ นน้ำมั นและค ร าบอ าห ารที่ติดอยู่บนถ้วยจาน หรือกระทะหลังจากเราทำอ าห ารเสร็จ ให้เราใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เ ช็ ดถูค ร าบออ กก่อน เพื่อตอนที่นำไปล้างจะได้ทำความสะอาดได้ง่ ายขึ้น ฟองน้ำไม่ส กป ร กจากคร า บน้ำมั นด้วย

3 จัดทรงรองเท้าไม่ให้เสี ยรู ปท ร ง

เรามักจะเห็นตามร้ านข ายรองเท้าจะมีอุ ปก รณ์จั ดท ร งรองเท้าใส่อยู่ด้านในรองเท้าเพื่อไม่ให้รองเท้านั้นเสี ยรู ปท ร ง แต่หากที่บ้ านเราไม่มีอุ ปก ร ณ์จัดทรงรองเท้าเราก็สามารถใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แทนได้ เพี ย งแค่ม้วนเป็นก้อนกลมๆยั ดใส่ไว้ข้างในรองเท้า หรือจะนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาม้วนเป็นแ ท่ งให้ขน า ดพอดีกับรองเท้าแล้วค่อยยั ดใส่เข้าไปอย่ างนี้ก็ได้เหมือนกัน จะช่วยรั กษ าท ร งตั้งแต่หั วรองเท้าจนถึงส้ นรองเท้าเลย วิธีแบบนี้เราจะนำไปปรั บใ ช้กับหมวกหรือกระเป๋าด้วยก็ได้นะ จะได้ไม่เสี ยท ร ง

4 ใช้เป็นภาช น ะเ พ าะพั น ธุ์ต้นก ล้ า

ถ้าหากที่บ้ านมีหนังสือพิมพ์เย อ ะ ให้เอามาคลี่ออ ก รองหล ายๆชั้นแล้วพับให้เป็นรูปกระถาง โดยเราอาจจะใช้กระป๋ อ งทรงกลมมาเป็นแบบพิมพ์ช่วยสำหรับการพับกระถางได้ง่ าย เมื่อได้แล้วก็ให้เราติดสก็ อ ตเทปใ สยึ ดท ร งไว้ให้แ น่ น จากนั้นใส่ดินแล้วก็เพาะเมล็ดได้เลย เป็นการเพ า ะต้ นก ล้ าแบบง่ ายๆโดยนำสิ่งของที่มีในบ้ านมาใช้ประโยชน์

5 บ่มอะโวคาโดให้สุ กไ วขึ้น

เ ท คนิ คการบ่มอะโวคาโดให้สุ กไวขึ้น แค่นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาห่ออะโวคาโดไว้ให้มิดชิด รอแค่ไม่กี่วันอะโวคาโดก็จะสุ กงอ มพร้อมให้เรากินได้แล้ว ไม่ต้องรอน านเลย อีกทั้งวิธีแบบนี้ยังคงใช้ได้กับผลไม้อื่นๆได้ด้วย เช่น ขนุน หรือมะม่วง เป็นต้น

ประโยชน์จากน้ำส้มสายชู ที่บางคนอาจไม่รู้

1 ทำความสะอาดคร า บฝุ่ นและสิ่งส กป ร กบนผ้าม่าน

ให้นำน้ำส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะผสมกับเกลือหรือเบกกิ้งโซดานิดหน่อย มาขัดตรงบริเวณที่มีค ร าบส กป ร ก หลังจากนั้นทิ้ งเอาไว้จนแ ห้ งสนิทแล้วค่อยใช้เค รื่ องดู ดฝุ่นดู ดสิ่งส กป ร กออ ก เ ท่ านี้ผ้าม่านก็สะอาดไม่มีค ร าบเปื้ อ นฝุ่นหรือสิ่งส กปร ก เล อ ะแล้ว แต่ว่าก็อย่ าลืมเ ช็ คชนิดของผ้าม่านก่อนนะว่าใช้เค รื่ องดู ดฝุ่ นได้รึป่าว

2 ขัดคร า บตะไคร่น้ำหายเก ลี้ ยง

บริเวณที่มีความชื้ นอย่างก๊ อ กน้ำในห้องน้ำ ในห้องครัวหรือสวนบริเวณบ้ าน หรือระเบียงที่ฝนสาดเข้ามาเป็นประจำจนเกิดตะไคร่ ถ้าหากไม่ได้ดูแ ลอาจจะเ กิ ดคร า บตะไ ค ร่น้ำสีเขียวๆมาเก า ะทำให้ดูส กป ร กได้ ดังนั้นการจะป้ อ งกันไม่ให้ต ะไ ค ร่น้ำมาเก า ะให้เรานำน้ำส้มสายชู1 ช้อนชาผสมกับเกลือ 2 ช้อนโต๊ะแล้วใช้ผ้าชุ บส่ ว นผ ส มไปเช็ดบริเวณหั วก๊ อ กน้ำให้ทั่ว แล้วค่อยขัดออ กด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเ ท่ านี้คร า บเปื้ อ นต ะไ ค ร่ก็จะไม่มาเ ก าะให้ดูส กป ร กแล้ว

3 ขจัดค ร าบและกลิ่ นในไมโครเวฟ

ไมโครเวฟที่เราใช้อุ่ นอ าห ารอยู่ตล อ ดมักจะมีคร า บเศ ษอ าห ารติดต ามผ นั งไมโครเวฟอีกทั้งยังมีก ลิ่ นอ าห ารตลบอบอวนด้วย ฉะนั้นการจะทำความสะอาดให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำร้ อ นในป ริม า ณเ ท่ าๆกัน เทใส่ลงในภาช น ะที่เข้าไมโครเวฟได้ แล้วก็เอาเข้าไปอุ่ นในไมโครเวฟเป็นเวลาราว 5 นาที จากนั้นค่อยนำผ้าไปเช็ดทำความสะอาดจะช่วยขจั ดคร า บสิ่งส กป ร กให้หลุดออ กได้ง่ าย อีกทั้งยังช่วยข จั ดก ลิ่ นด้วย

4 เช็ดคร า บเปื้ อ นเหนี ย วของสติ๊กเกอร์และหมากฝรั่ง

ร อ ยเปื้ อ นเหนี ย วที่ทิ้ งเอาไว้บนเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของเค รื่ องใช้ต่างๆทำให้กล า ยเป็นคร า บดำดูส กป ร ก การจะทำความสะอาดออ กให้ทาน้ำส้มสายชูลงบนคร า บเหนี ย วทิ้ งเอาไว้ราว 10 นาที แล้วก็ค่อยนำผ้ามาถูว นเป็นวงกลมเพื่อขัดออ ก ส่ ว นคร า บเปื้ อ นหม า กฝรั่งให้ใช้ผ้าชุบน้ำส้มสายชูเช็ ดวนเป็นว งก ล มบนร อ ยคร า บหม า กฝ รั่ งเ ท่ านี้หม า กฝ รั่ งก็หลุดออ กได้อย่ างง่ ายดาย

5 ใช้ห มั กเ นื้ อสั ต ว์ให้มีเ นื้ อนุ่ มอร่ อ ย

หลังจากล้างทำความสะอาดเนื้ อสั ต ว์เสร็จแล้ว ให้นำมาห มั กด้วยซอสเค รื่ องปรุงต่างๆเพื่อให้ได้มีร สช า ติที่อร่ อ ย แต่อย่าลืมใส่น้ำส้มสายชูลงไปด้วย ซึ่งเนื้ อ 1 กิโลควรจะใส่น้ำส้มสายชูราว ¼ ถ้วย หมั กทิ้งเอาไว้ข้ามคืนในตู้แ ช่เ ย็ นได้เลย เมื่อนำมาปร ะก อ บอ าห า รเนื้อก็จะมีความนุ่ มขึ้น เคี้ ย วง่ ายแล้วก็อร่ อ ยด้วย

6 ป้ อ งกันสนิมและช่วยทำให้ก ร รไ ก รไม่ฝื ด

กร รไ ก รที่เริ่มฝื ดตั ดอะไรก็ไม่ค่อยข าด ให้เราใช้ผ้าชุบน้ำส้มสายชูบิดหมาดๆมาเช็ดถูค มของก ร รไ ก รให้ทั่วจะช่วยทำให้ก ร รไ ก รไ ห ลลื่ นขึ้น ไม่ฝื ด อีกทั้งยังช่วยป้ อ งกันการเ กิ ดส นิ มด้วย

ของบ างอย่ างในบ้ านอย่ างหนังสือพิมพ์เ ก่ าที่อ่านจบแล้ว หรือน้ำส้มสายชูก็มีประโยชน์สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับง านบ้ านง านเรื อ นได้หล ายอย่ าง ซึ่งเราไม่ต้องไปหาซื้ อวั ต ถุดิ บอะไรม ากมายให้เ สี ยเวลาและก็สิ้ นเป ลื องตั งเลย เราคิ ดว่าสิ่งที่เรานำมาฝ ากทุกคนในวันนี้จะมีประโยชน์และก็ช่วยจั ดก ารกับปั ญห าจุกจิกในบ้ านกันได้บ้ างนะคะ