เก็บตามนี้ กล้วยไม่เ น่ า ได้กินครบทั้งหวี เคล็ดลับจากชาวสวน

เก็บตามนี้ กล้วยไม่เ น่ า ได้กินครบทั้งหวี เคล็ดลับจากชาวสวน

กล้วยนั บได้ว่าเป็นผลไม้ย อ ดนิย มเลยล่ะ ให้พลั งง านและประโยชน์กับร่ างก าย อีกทั้งยังสามารถนำไปแ ป รรูปได้หลากหลายเมนู ทั้งขนมไทย ขนมกรุบกรอบ รวมถึงเมนูอ าห ารค าวด้วย แต่เนื่องจากว่ากล้วยมีร าค า่ได้แพงมากนักตามตลาดแม่ค้าจึงมักข ายแบบเป็นหวี ซึ่งหวีนึงก็จะมีหล ายลู กมากบางทีเราก็กินไม่ทัน กล้วยที่ซื้อมาก็มักจะ เ น่ าเสียและก็ดำไปเ สี ยก่อนด้วยเหตุนี้การจะถนอ มให้กล้วยเก็บไว้กินได้น านๆก็ทำได้ง่ ายๆตามนี้เลย

วิธีเก็บกล้วยแบบไม่ต้องใส่ตู้เย็น

1 ถ้าหากไม่อย ากให้กล้วยสุกเ ร็ วจนเ น่ าหรือดำ ให้เราเก็บกล้วยไว้ให้พ้นแ ส งแ ด ด เนื่องจากว่าการที่กล้วยได้รับแ ส งแ ด ดตลอดจะทำให้สุกงอ มไ วขึ้น

2 ตัดกล้วยออ กมาจากขั้ว แล้วก็ใช้ถุ งพล า สติ กใ สหรือแ ร ปถนอ มอ าห าร มาห่อตรงขั้วกล้วยให้มิดชิด อย่ าให้มีลมหรืออ าก าศเข้าไปได้

3 ใช้มี ดปาดบางๆตรงบริเวณขั้วของกล้วยทุกวัน อย่ างงี้จะช่วยทำให้กล้วยสุกช้ าลง และไม่เ น่ าเ สี ยไว

4 ต้มน้ำให้เดื อ ดและเอามาเทใส่ลงในกะละมังที่มีน้ำอุ ณห ภู มิปกติอยู่ เพื่อให้ได้น้ำอุ่ นราว 50 องศา แล้วต่อจากนั้นนำกล้วยทั้งหวีมาแช่ลงในน้ำอุ่ นทิ้งเอาไว้โดยประมาณ 10 นาที แล้วก็ค่อยนำขึ้นไปแขวนตากลมให้แ ห้ ง อย่ างนี้จะช่วยยืดอ า ยุกล้วยไปได้น านขึ้นอีก 8-10 วัน

วิธีเก็บกล้วยแบบใส่ไว้ในตู้เย็น

1 เก็บกล้วยแ ก่สุดเปลื อ กสีเขียวไว้ในตู้เย็น

กล้วย 1 หวีให้ตั ดแ บ่ งออ กมาเป็นส่ วนๆอาจจะแ บ่ งเป็น 3-4 ลู กแล้วแต่ขน า ดของหวีนั้นๆให้ตั ดแบบติดขั้วมาด้วย เพื่อที่จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อขั้วกล้วยแต่ละส่ วนให้มิดชิด เมื่อห่อเสร็จให้นำไปใส่ลงไปในถุ งพล า สติ กอีกชั้น นำเข้าเก็บในตู้เย็ นจะช่วยทำให้กล้วยสุกช้ าลง แต่ถ้าเราจะเอามากินให้เรานำกล้วยออ กมาจากตู้แช่เ ย็ นก่อน 2-3 วันเพื่อรอให้กล้วยค่อยๆสุ กแล้วก็กินได้เลย

2 เก็บกล้วยสุกเหลืองในตู้เย็ นให้เ น่ าและดำช้า

ตั ดกล้วยออ กจากห วีแบบไม่ต้องติดขั้ว เอามาแ ร ปด้วยพล า สติ กใ สถน อ มอ าห ารให้มิดชิด หรือใส่ลงในถุ งพลาส ติ กมัดปากถุ งให้สนิทอย่าให้มีลมหรืออากาศเข้าแล้วแช่ในตู้เย็นได้เลย

อีกวิธีคือนำมาห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษ A4 ก่อน 1 ชั้น จากนั้นนำไปใส่ลงในถุ งพล าส ติ กมัดปากให้สนิทแล้วแช่ลงในตู้เย็นช่ องแ ช่ผั ก จะช่วยถนอ มกล้วยให้เก็บได้น านขึ้น

*การนำกล้วยทั้งลู กใส่ไว้ในตู้แช่เย็นโดยที่ไม่ห่ อให้มิดชิดจะช่วยยื ดอ า ยุให้กล้วยอยู่ได้น านขึ้นเช่นเดียวกันแต่จะทำให้เปลือ กกล้วยดำช้ำไม่น่ารับประทาน

ประโยชน์จากการกินกล้วย

กล้วยเป็นผลไม้ที่อุด มไปด้วยวิต ามิ น แ ร่ธ าตุที่ให้ประโยชน์และพลั งง านกับร่ า งก า ย อย่ างฟรุกโตส ซูโครส กลูโคสที่ช่วยให้พ ลั งง าน อีกทั้งยังมีคา ร์โ บไ ฮเด ร ต โปรตี น วิตามินเอ วิตามินบี6 บี12 ละวิตามินซี ช่วยกร ะตุ้ นร ะบ บภู มิต้ านท าน และก็ยังมีเ ส้ นใ ย ก า กอ าห ารด้วย

กล้วยไม่ใช่แค่ผลไม้ที่ให้พลั งง านเท่ านั้ น แต่ว่ายังมีคุ ณส มบั ติช่วยเอาช น ะและป้ อ งกั นโ ร คต่างๆที่จะเกิ ดกับร่ า งก ายได้ด้วย เนื่องจากกล้วยมีธ าตุโพแ ท สเซี ย มสู ง แต่มีปริม าณเกลือต่ำ จึงช่วยรั กษ าความดั นโ ลหิ ตในร่ างก าย ลดอั ตร าการเ กิ ดโ ร ค หรือโ ร คที่เกิดจากความดั นโ ลหิ ต

ประโยชน์ดีๆจากเปลือ กกล้วย

1 บ ร รเ ท าอ าก ารจากการถู กแม ล งกั ดต่ อย

ตุ่ มคั นจากยุ งกัดสามารถใช้เปลื อ กกล้วยมาช่วยลดบ ว มได้ โดยใช้เปลือ กกล้วยด้านในถูตรงบริเวณที่ถู กยุ งกั ด หรือแม ล งกั ดต่ อย ถูคลึงเบาๆไปสักพักอ าก ารป วดบ ว มแ ด งก็จะค่ อยๆจางลงไป

2 เปลื อ กกล้วยขัดส้ นเ ท้ าแ ต กให้นุ่ มขึ้น

เปลื อ กกล้วยที่มีความนุ่ มลื่ นด้านในนำมาขัดส้ นเ ท้ าที่แ ต กแ ห้ งกร้ า น ทิ้ งเอาไว้ราวๆ 10-15 นาที แล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะสั มผั สได้ว่าส้ นเ ท้ ามีความนุ่ มชุ่ มชื้ นขึ้น หากทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งและท าค รี มบำรุ งร่วมด้วยเสมอๆ จะช่วยทำให้เ ท้ านุ่ มขึ้นอย่ างเห็นได้ชัด

3 สล า ยไฝ ขี้แม ล งวัน และหู ด

ใช้เปลื อ กกล้วยด้านในทาทุกคืนก่อนนอน ทำต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ โ พแ ท สเซี ย มในเปลื อ กกล้วยจะค่อยๆสล า ยหูดเม็ดเ ล็ ก ไฝ และขี้แม ล งวันให้จางลงได้ หรืออาจห ายไปเลย

4 ข จั ดเสี้ ย นตำออ กได้ง่ ายๆ

เสี้ ย นที่ตำมือตำเ ท้ าเราจนเ จ็ บมักจะดึงออ กได้ย าก ฉะนั้นให้นำเปลื อ กกล้วยมาพอ กไว้ที่ปลายเ สี้ ยนทิ้ งเอาไว้ครู่หนึ่ง เ อ มไ ซ น์ในเปลือ กกล้วยจะช่วยทำให้ความแ น่ นของเสี้ยนที่ตำอยู่ ค่อยๆคลายออ ก ทำให้เราดึงเสี้ ย นออ กมาได้ง่ ายขึ้น แล้วก็เ จ็ บน้ อยกว่าด้วย

5 กำ จั ดเพ ลี้ ยที่มาก่ อก วน

ไ ร่น า หรือสวนของใครที่กำลังเผ ชิ ญปั ญห าเพ ลี้ ยมาร บก วนล อ งใช้ปลื อ กกล้วยช่วยดู แค่นำเปลื อ กกล้วยไปโรยไว้ตามจุดต่างๆให้ทั่ว กลิ่นจากเปลื อ กกล้วยจะร บก วนโ ส ตปร ะส าทของเพ ลี้ ยทำให้มันไม่ก ล้ าเข้ามาก่ อก วนเลยล่ะ

กล้วยเป็นผลไม้ที่หาทานง่ ายและก็มีประโยชน์สู งม าก ให้พ ลั งง านช่วยให้อิ่ มท้ องจึงมักเป็นผลไม้สุ ดฮิ ตของใครหล า ยคนในช่วยค ว บคุ มน้ำห นั ก นอ กจากเ นื้ อกล้วยจะมีประโยชน์ต่อร่ างก ายแล้วเปลื อ กกล้วยก็มีประโยชน์ม ากเหมือนกัน ช่วยแ ก้ปั ญห าจุกจิกได้เย อ ะเลยล่ะ แต่ว่าทั้งนี้กล้วยมักจะสุกงอ มแล้วก็ดำไวฉะนั้นถ้าหากเราจะเก็บกล้วยไว้กินได้น านหลายวัน ก็ล อ งนำวิธีที่เราแ น ะนำไปใช้กันดูนะ