หากรถโดนชน รีบรู้ไว้ ว่าต้องทำแบบนี้

หากรถโดนชน รีบรู้ไว้ ว่าต้องทำแบบนี้

ทุกวันนี้บนท้องถนนเรามักจะเจออุ บั ติเ ห ตุอยู่ทุกวัน เราไม่ชนเขา เขาก็มาชนเราด้วยเหตุนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันนี้ที่ขับรถไปข้างนอกจะเกิดอะไรขึ้นบ้ าง ควรจะ ศึกษ าเรื่องประกั นและการแ ก้ปั ญห าเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้โดนเอาเป รี ยบ หรือเจอสถ า นก า รณ์ที่เ ล วร้ ายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะบางคนพอเกิดเหตุมาก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง บางคนก็ลน ตื่นกลัวไปสารพัด

1 ใจเ ย็ น แล้วตั้งส ติให้ดี อย่ าขับรถหนี

ไม่ว่าเราจะขับรถไปชนเขา หรือเขามาชนเราให้เราหยุดรถก่อนทั นที ไม่ควรฝื นขับต่อหรือขับหนีเ ด็ ดข าดค ว บคุ มส ติให้ดีแล้วลงมาคุยกับคู่ก ร ณีด้วยความใจเ ย็ น ไม่โ ว ยว ายหรือใช้อ าร มณ์ คุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วโทรเรียกประกั นจะได้ไม่มีปั ญห าบานปลาย

แต่หากอุ บั ติเ ห ตุที่เกิดขึ้นมีคนได้รับบ าดเ จ็ บให้เรารีบโทรเรียกรถพย าบ าลก่อนเป็นอันดั บแ ร ก แล้วค่อยโทรเรียกปร ะกั น อย่ าเพิ่งใช้อ าร มณ์หรือโ ท ษว่าใครถู กใครผิ ด ชีวิ ตคนควรมาก่อนเป็นอั นดั บแ ร ก ไม่ควรเค ลื่ อนย้ ายผู้บ าดเ จ็ บเอง เพราะเหตุว่าอาจทำให้สถ านก า รณ์และอ าก ารบ าดเ จ็ บแ ย่ลงกว่าเดิม

2 โทรแ จ้ งเ ห ตุกับบ ริษั ทปร ะกั นที่เราทำไว้

เมื่อมีอุบั ติเ ห ตุเกิดขึ้นให้เราโทรแ จ้ งกับบ ริษั ทป ร ะกั นที่เราทำไว้ เพื่อให้เรื่องจบไวที่สุ ด อย่าเพิ่งไปตกลงยอ มความหรือยอ มรับผิ ดอะไร และยังไม่ต้องไปรับปากอะไรทั้งนั้น ต่อให้เราไม่ผิ ดแล้วคู่กรณีสั ญญ าว่าจะจ่ า ยค่ าเ สี ยห าย ค่ าซ่ อ มยังไงเราก็ต้องเรียกประกั นมาอยู่ดี โดยเตรียมข้ อมู ลไว้ดังต่อไปนี้

– ชื่อผู้แจ้ง
– หมายเลขกรมธรรม์ แ น ะนำว่าให้เตรียมเอกส า รความคุ้มครองเก็บเอาไว้ในรถเลย
– หมายเลขทะเบียนรถที่เราขับ
– ยี่ห้ อหรือรุ่ นรถย นต์ของเรา
– วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ เกิดเหตุขึ้นประมาณกี่โมง อยู่ที่ไหน จะต้องระบุทุกอย่ างให้ชัดเจน
– เล่ารายละเอียดของเห ตุก า รณ์ที่เกิดขึ้นให้เ จ้ าห น้ าที่ฟังคร่าวๆให้เข้าใจชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้ าง

3 ทำประกั นชั้น 1 ทั่งคู่ สามารถใช้ knock for knock ได้

หากว่าเกิดเห ตุก า รณ์รถชนขึ้นและทำประกั นชั้ น 1 เอาไว้ทั้งคู่ทั้งรถเราแล้วก็รถคู่ก รณี มีใบเครม knock for knock ก็สามารถพูดคุยรายละเอียดกันได้ง่ าย ถ่ายรูปและเซ็นเ อ กส ารแ ย กย้ ายกันไปเคลมประกั นได้เลย ไม่ต้องรอเรียกประกั นไม่ทำให้รถติดห นั กด้วย

4 หากว่ารถเรามีประกั น แต่รถคู่กรณีไม่มีให้ทำดังนี้

ให้เราโทรแ จ้ งประกั นให้เ จ้ าห น้ าที่มาเค ลี ยร์ปั ญห าให้ ไม่ต้องโ ว ยว ายหรือใจร้ อ นไปหากมั่ นใจว่าเราเป็นฝ่ ายถู ก เดี๋ยวทางประกั นเขาจะเรียกเ ก็ บค่ าเ สี ยห าย ค่ าซ่ อ มแ ซ มและค่ าใ ช้จ่ ายต่างๆจากคู่ก รณีมารับผิดช อ บให้เราเอง เราไม่ต้องไปเห นื่ อยตามท วงเลย

5 ถ้าตกลงกันได้ ก็ไม่จำเป็นต้องไปส ถ านีตำรวจ

ถ้าเราและคู่ก ร ณีเค ลี ยร์กันได้ ยอ มรับว่าใครผิ ดใครถู กแล้วประกั นตั ดสิ น ก็ออ กใบเคลมให้กันและแ ย กย้ ายกันไปซ่ อ ม ไม่จำเป็นต้องไปโ ร งพั กให้เ สี ยเวลาเลย แต่หากว่าเค ลี ยร์กันไม่ได้ ไม่มีใครยอ มรับผิ ดก็จะต้องไปโ ร งพั กเพื่อให้ตำรวจเป็นตัวก ล างในการช่วยตั ดสิ น

6 เมื่อมีอุบั ติเ ห ตุร้ ายแ ร ง มีคนได้รับบ า ดเ จ็ บและเ สี ยชีวิ ต

ไม่ว่าฝ่ ายไหนได้รับบ าดเ จ็ บก็ควรจะเรียกตำรวจก่อน แล้วก็โทรบอกปร ะกั นให้ช่วยติ ดต่ อปร ะส านง านให้ อย่ าเพิ่งมาหาว่าใครถู กใครผิ ด ชีวิ ตคนสำคั ญกว่าดังนั้นถ้ามีคนบ าดเ จ็ บหรือเ สี ยชีวิ ตให้รีบแ จ้ งตำรวจและรถพย าบ าลมา เพื่อจะได้ส่งคนเ จ็ บรั กษ าได้ทันเวลา ไม่ควรเคลื่ อ นย้ ายผู้บ าดเ จ็ บเอง เพราะว่าอาจจะส่งผ ลให้สถ า นกา รณ์ทุกอย่ างแ ย่ลง

7 ถ่ ายรู ปเก็บไว้ทั นทีเมื่อเ กิ ดเ หตุ ไว้ใช้เป็นหลักปร ะกั น

ถึงแม้ว่าเราจะมีกล้องห น้ ารถบั นทึ กเ ห ตุก ารณ์ไว้ทุกอย่ างก็ควรจะถ่ายรูปที่เกิดเ ห ตุเก็บไว้ด้วย ยิ่งหากโดนชนจากด้านหลังกล้องไม่สามารถบันทึกภาพไว้ได้ ด้วยเหตุนี้ให้เราถ่ายรูปร่ อ งร อยที่ถูกชนแล้วก็ป้ายทะเบียนของคู่ก รณีเก็บไว้ก่อน เพราะบางคนตกลงกันไว้ดิ บดีว่าจะรับผิ ดช อ บค่ าเ สี ยห ายทุกอย่ าง แต่กลับชิ่ งห นีอย่ างนี้เราก็คงจะตามตัวได้ย าก แต่ถ้าหากเรามีห ลั กฐา นเก็บไว้ชัดเ จ นก็จะช่วยเป็นห ลั กปร ะกั นให้เราได้

อุบั ติเ ห ตุเกิดขึ้นได้ทุกวัน ยิ่งกับคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนทุกวันยิ่งควรต้องร ะวั งและศึ กษ าเรื่องอุบั ติเ ห ตุแล้วก็ประกันไว้ให้ดี เพื่อที่เวลาเกิ ดเ ห ตุขึ้นเราจะได้แ ก้ปั ญห าได้ทั นท่วงที รู้ว่าเราควรจะทำอะไรบ้ าง จั ดการอย่ างไรจะได้ไม่เป็นปั ญห า สามารถจั ดก ารได้ร ว ดเ ร็ วลดข้อผิ ดพล า ด