5 ความรักของพ่อแม่ ที่ทำร้ายลูกแบบไม่รู้ตัว

5 ความรักของพ่อแม่ ที่ทำร้ายลูกแบบไม่รู้ตัว

พ่อแม่ให้ความรั ก ความดูแ ลและห วั งดีกับลู กๆเสมอ แต่จะมีอยู่ 5 อย่ างที่พ่อแม่ทำให้ลูก แล้วเป็นการทำร้ ายลูกโดยที่ตัวพ่อแม่เองก็ไม่รู้ตัว ซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้ างที่พ่อแม่ควรปรับเปลี่ยน จะได้แสดงความรักได้ถู กทาง ลูกเ ติ บโ ตไปไม่ลำบ าก

การจะเลี้ ย งลูกให้เ ติ บโ ตมาเป็นคนดี เป็นคนเก่ง เลี้ ย งดูตัวเองได้ ไม่ลำบ าก ไม่ใช่แค่ว่าลูกต้องเรียนเ ก่ งเพียงอย่ างเดียว แต่ยังมีปั จจั ยอย่ างอื่นร่วมด้วย ตั้งแต่ลู กเกิดจนค่อยๆเ ติ บโ ต พ่อแม่ต้องคอยดูแ ลทั้งร่ างก ายและจิ ตใ จ ให้ความรั กและการเลี้ ย งดูในทางที่ถู กที่ควร ไม่อย่ างนั้นอาจกลายเป็นความรักที่ทำร้ ายลูกโดยไม่รู้ตัว ซึ่งความรั กที่ว่านี้มีอะไรบ้ าง

1 ความรักในแบบที่เ ข้ มง วดกับลู กม ากเกินไป

การที่เรารักลูกมาก ไม่ใช่เรื่องแป ล ก แต่การที่เรารักลูกจนไม่ยอ มให้ลูกห่ างส ายต า ไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็จะคอยกำกั บลูกอยู่เสมอ ห้ามไม่ให้ลูกออ กนอ กลู่นอกทางโดยเ ด็ ดข าด มีก ฎบั งคั บกับลู กมากมาย อย่ างเช่น ต้องอ่านหนังสือเวลานี้ทุกวัน ต้องไปเรียนกวดวิชาที่นั้นที่นี่ ไม่อ นุญ าตให้ไปเที่ยวกับเพื่อน แบบนี้ก็จะดูมีก ฎร ะเ บี ยบม ากเกินไปหน่อย เข้าใจว่าพ่อแม่ทุกคนห วั งดีกับลูก แต่การที่เราเ ข้ มง วดและบั งคั บม ากเกินไป อาจทำให้ลูกกลายเป็นคนขี้โ กห ก หนีเที่ ย ว มีอะไรไม่ก ล้ าพูด ไม่ก ล้ าบอ กพ่อแม่ จนสุ ดท้ ายอาจเกิดปั ญห าที่ตามมาได้

2 ความรั กที่ป กป้ องลู กตลอดเวลา

เวลาที่เกิดปั ญห าขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามพ่อแม่มักจะคอยออกตัวป กป้ องลู กตลอด แม้ว่าเรื่องนั้นลูกเราจะเป็นฝ่ ายผิ ด แต่พ่อแม่ก็จะป กป้ องลูกให้เป็นฝ่ายถู กเสมอ แบบนี้เมื่อลูกโ ตขึ้นจะไม่รู้จักยอ มรับความผิ ดที่ตัวเองทำ จะโยนให้คนอื่นผิ ดแทน กลายเป็นเ ด็ กไม่น่ารั ก ไม่อย ากมีใครคบหาด้วย อีกทั้งเมื่อเจอปั ญห าจะไม่มีภู มิคุ้ มกัน หาทางออกเองไม่ได้ ดังนั้นจะรักลูกให้รักในทางที่ถู ก อันไหนผิดก็ค่อยๆสอนกันไป โตขึ้นจะได้เป็นผู้ใ ห ญ่ที่ดี มีคนเ ค าร พนั บถื อ

3 ความรักที่กำห น ดทางเดินให้กับลูก

บางทีพ่อแม่ก็อย ากให้ลู กเป็นค นดี เป็นคนเ ก่ งในแบบที่ตัวเองต้ อ งก าร อย ากให้ลู กประส บความสำเ ร็ จในทางที่ตัวเองเลือ กไว้ แต่พ่อแม่อาจลืมไปว่าสิ่งนั้นใช่สิ่งที่ลู กต้ องก ารมั้ย ลู กช อ บสิ่งนี้มั้ย มีความสุ ขที่ได้ทำรึป่าว บางทีสิ่งที่ดีที่สุ ดก็ไม่ใช่แบบที่เราเลือ ก เราต้องรับฟังและถามลู กบ้ างว่าลูกต้ อ งก ารอะไร ชอบอะไร และอย ากทำอะไร หากเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ใครเดื อ ดร้ อน เราจะได้คอยส นั บส นุ น เรียนรู้กันไป เขาจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุ ข แล้วทำสิ่งนั้นไปได้น าน

4 ความรักที่ก ลั วลู กจะลำบ าก

การที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่ างให้กับลูก เพราะก ลั วลู กลำบ าก ก ลั วลู กเห นื่ อย ความรั กแบบนี้จะสร้ า งความลำบ า กให้กับลู กในอ น าค ต ลูกจะทำอะไรเองไม่เป็น รอให้พ่อแม่ยื่ นมือเข้ามาช่ วย ไม่มีภู มิคุ้ มกันที่ดีเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในสังคม อย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่กับลูกไปได้ตล อ ดชีวิ ต พ่อแม่มีแต่แ ก่ขึ้นทุกวัน ในวันนึงที่ลู กโ ตขึ้นต้องทำง านเข้าสั งค มอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฉะนั้นควรสอนให้ลูกดูแ ลตัวเอง พึ่งพาตัวเองให้ม าก หัดเจอปั ญห าและความลำบ ากเองบ้ าง จะได้มีภู มิคุ้ มกันเมื่อต้องอยู่คนเดี ย ว

5 ความรักที่ให้ลูกแต่ละคนไม่เ ท่ ากัน

ครอบครัวที่ไม่ได้มีลู กคนเดียว มักจะเกิดปั ญห าขึ้นในหล ายๆบ้ าน อย่างเช่น รักลู กคนโ ตม ากกว่า โอ๋น้องคนเ ล็ กม ากกว่า เป็นห่ วงพี่คนกล า งม ากสุ ด ความรักแบบนี้มีแต่สร้างความน้ อ ยใ จให้กับลู กๆ การที่เราให้ความรัก ความดูแ ล ความเ อ าใ จใ ส่กับแต่ละคนไม่เ ท่ ากัน จะกลายเป็นปั ญห ากับลูก ลูกมักจะเกิดความน้ อ ยใ จในตัวเอง ซึ่งบางทีอาจกลายเป็นความขี้อิ จฉ า ขี้หึ ง ขี้ห ว ง ระแ ว งไปหมดทุกอย่ าง ฉะนั้นการที่เรามีลูกหล ายคนก็ควรรักทุกคนให้เ ท่ ากัน ป ฏิบั ติกับทุกๆคนให้เหมือนกันแบบนี้จะได้ไม่มีปั ญห าในครอบครัว

เด็กๆที่กำลั งเ ติ บโ ต กำลังเรียนรู้ มีความอย ากรู้อย า กเห็นที่ม ากขึ้น เราควรสอนและให้ความรักในแบบที่ถู กทาง โ ตขึ้นจะได้ดูแ ลตัวเองได้ ไม่ลำบ าก พ่อแม่อย่ างเราแ ก่ขึ้นทุกวัน เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอน าค ตจะเกิดอะไรขึ้นบ้ าง ฉะนั้นควรส อ นลู กให้มีภู มิคุ้ มกันไว้ตั้งแต่เ ด็ กๆจะได้ไม่มีปั ญห าในการเข้าสังคม การทำง านอยู่ร่วมกับคนอื่น โ ตไปเป็นผู้ใ ห ญ่ที่น่าเ ค าร พนั บถื อ วันไหนที่เราจากไปจะได้ไม่มีห่ วง

ที่มา J u n j a o n e w s, f a h h s a i