ดีงาม แค่เอาน้ำมะนาว 2 ช้อน กับน้ำซาวข้าว

ดีงาม แค่เอาน้ำมะนาว 2 ช้อน กับน้ำซาวข้าว

หล า ยคนที่หุงข้าวทานเองที่บ้ าน มักจะใช้วิธีการหุงแบบเ ก่ าๆที่เราหุงกันมาตั้งแต่เ ด็ ก คือนำข้าวมาซาวแล้วหุงเลยอย่ างงี้ก็ทำให้ข้าวสุกทานได้เหมือนกัน แต่ว่าวิธีที่เราจะมาแ น ะนำในวันนี้จะช่วยทำให้ข้าวฟูขึ้นหม้อเม็ดข าว ห อ มนุ่ มอร่ อ ยกว่าการหุงแบบเดิมๆเย อ ะเลยล่ะ

วิธีหุงข้าวให้นุ่ มห อ มอ ร่ อย ด้วยน้ำมะนาว

นำข้ าวส า รที่เราจะหุงมาซาวให้สะอาดก่อน โดยบีบน้ำมะนาวผสมลงในน้ำสำหรับซาวข้าว 1-2 ช้อนชาแล้วซาวข้าวแค่ 1-2 น้ำให้พอล้างฝุ่ นสิ่งส กป ร กออ กจากข้าว ไม่ต้องออ กแ ร งถูหรือซาวข้าว 4-5 น้ำหรอกนะแบบนั้นจะทำให้ข้าวเ สี ยคุ ณค่ าทางอ าห ารไปหมด ซึ่งน้ำมะนาวที่เราใส่ไปนั้นเมื่อนำไปหุงจนสุกจะไม่มีกลิ่นมะนาวหลงเหลือ แต่จะช่วยดึงกลิ่นข้าวให้ห อ มขึ้น อีกทั้งยังช่วยทำให้ข้าวนุ่ มขึ้นด้วย

เมื่อซาวข้าวเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำในป ริม าณที่พ อดี ซึ่งปริมาณน้ำที่ใช้หุงข้าวนี้สำคั ญม ากหากใส่น้ำมากไปจะทำให้ข้าวแ ฉ ะ น้อยไปก็จะทำให้ข้าวแ ข็ ง ฉะนั้นควรจะวัดป ริม าณน้ำให้เห ม าะส มกับข้าวที่จะหุงเสมอ โดยวั ดแ บ บง่ ายๆแค่ให้น้ำสู งจากข้าวโดยประมาณ 2-4 ซม. แต่ถ้าไม่ใช่ข้าวข าวก็อาจต้องเ พิ่ มน้ำอีกนิด

หลังจากที่เรานำข้าวไปหุงจนสุกแล้วจะมีเสียงดี ดเตื อ นจากหม้อหุงข้าว ว่าข้าวที่หุงอยู่สุกแล้ว แต่เราอย่ าเพิ่งไปเปิดฝาหม้อนะ เพราะว่าถ้าเราตักข้าวมากินเลยจะสังเกตได้ว่าข้าวข้างล่างยังแ ฉ ะและก็ติดก้ นห ม้ ออยู่ด้วยเหตุนั้นให้เรารอก่อนสัก 5 นาทีค่อยดึงปลั๊กออ ก และรออีก 5 นาทีค่อยไปตักข้าวจากหม้อมากิน แบบนี้จะช่วยทำให้ข้าวในหม้อสุกพอดี ไม่แ ฉ ะและไม่ติดก้ นหม้อด้วย

เค ล็ ดลั บการหุงข้าวให้เรียงเ ม็ ดส วย น่ารับประทานขึ้น

ขณะที่เรานำข้าวไปหุงก่อนจะปิดฝาหม้อข้าวให้เราห ย ดน้ำมั นพืชลงไปด้วย หรือจะใช้เป็นน้ำมั นมะก อก น้ำมั นถั่วเหลืองก็ได้นะ และผสมน้ำส้มสายชูลงไปอีกเล็ กน้ อย จึงค่อยปิดฝาหม้อรอให้ข้าวสุก น้ำมั นจะช่วยทำให้ข้าวเรียงเ ม็ ดเ ง าส วยน่ากิ น ส่ วนน้ำส้มสายชูจะช่วยป กป้ องวิต ามิ นไว้ รวมทั้งทำให้ข้าวสุกหอ มน่ากิ นด้วย

วิธีหุงข้าวเ ก่ าให้หอ มนุ่ มอร่ อ ย เม็ดข้าวไม่แ ข็ ง

ก่อนที่เราจะนำข้าวไปหุงในหม้อให้เราใส่น้ำแ ข็ งลงไปก่อน 2-3 ก้อน ทิ้ งเอาไว้โดยประมาณ 15 นาที สังเกตดูร ะดั บน้ำให้มีความสู งพ อดีป ริม าณน้ำจะได้ไม่เย อ ะไป แล้วก็ค่อยนำไปหุงในหม้อได้เลย เ ท่ านี้ข้าวเ ก่ าที่หุงจนสุ กก็จะอร่ อ ยขึ้น ยังคงความนุ่ มและมีก ลิ่ นหอ ม

เหตุผลที่น้ำแ ข็ งทำให้ข้าวหอ มนุ่ มนั้นก็เนื่องจากว่า

1 น้ำแ ข็ งที่เราใส่ลงในข้าวทิ้ งเอาไว้ จะค่อยๆแทรกเข้าไปในแกนเม็ดข้าว ทำให้เม็ดข้าวนุ่ มอร่ อ ยขึ้นตอนหุงสุกแล้ว

2 เมื่อเม็ดข้าวโดนแ ช่ในความเ ย็ นจากก้อนน้ำแ ข็ ง ก ร ดอ ะมิโ นที่อยู่ในเม็ดข้าวจะเ พิ่ มขึ้น ทำให้ข้าวมีร สช า ติอร่ อ ยขึ้นนั้นเอง

3 ป ฏิกิริย าข้างต้นจะหยุดลงเมื่ออุ ณห ภู มิสู งขึ้นไปถึง 80 องศา ด้วยเหตุนั้นการที่เราแช่ข้าวด้วยความเ ย็ นจากก้ อนน้ำแ ข็ งไว้จะเหมือนเป็นการยื ดเวลาการทำป ฏิกิริย า

ประโยชน์จากน้ำซาวข้าวที่เราอย ากจะนำมาฝ ากทุกคน

น้ำซาวข้าวช่วยลดก ลิ่ นค าวและล้างค ร าบไ ขมั นบนภาช น ะที่เราใช้กินข้าวหรือทำอ าห ารได้ น้ำซาวข้าวเส มื อนว่าเป็นน้ำย าล้ างจานจากธ ร รมช าติเลยก็ว่าได้ เพราะการที่เรานำน้ำซาวข้าวมาล้างถ้วยจานจะช่วยชะล้ างค ร าบไ ขมั นที่ติดบนจานได้ดี อีกทั้งยังล้างกลิ่ นค า วออ กไปได้ด้วย แต่แ น ะนำว่าน้ำซาวข้าวที่นำมาใช้ควรเป็นน้ำซาวข้าว น้ำที่ 2-3 นะ เพราะน้ำแ ร กจากการซาวข้าวจะเป็นการล้างฝุ่ นสิ่งส กป ร กออ กจากข้าวซะม ากก ว่ า

ใครที่หุงข้าวรับประทานเองเป็นประจำแล้วอย ากที่จะให้ข้าวอร่อ ย ขึ้น เรียกเ ม็ดส วย หอ มนุ่ มก็ล อ งนำไปใช้กันดูนะ แม้ว่าจะเป็นข้าวเ ก่ าไม่หอ ม เม็ดแ ข็ งก็ยังสามารถนำกลับมาหุ งให้อร่ อ ยได้ ไม่ต้องนำไปทิ้ งให้เ สี ยด ายเลย ประโยชน์ดีๆอย่ างงี้อย่ าลืมนำไปล อ งทำกันดูนะ