สูตรกำจัดแมลงทุกชนิดในบ้าน แม่บ้านเก็บเอาไว้ทำเลย

สูตรกำจัดแมลงทุกชนิดในบ้าน แม่บ้านเก็บเอาไว้ทำเลย

สา รพั ดแม ล งก วนใจในบ้านจะหมดไป หากเรารู้วิธีกำ จั ดมั นอย่ างถูกวิธี ไม่ต้องพึ่งส ารเ คมี เพียงแค่มีวั ตถุดิ บในห้องครัวนิดๆหน่อยๆก็สามารถเอามาปร ะยุ ก ต์ใช้กับการไล่แม ลง ได้แล้ว โดยสู ต รกำ จั ดแ ม ลงที่เราจะมาบอ กทุกคนในวันนี้ จะช่วยลดปั ญห าแม ล งก วนใจในบ้ านไปได้เย อ ะเลยล่ะ

1 ทำสเปรย์ไ ล่แม ล งส าบจากน้ำย าป รั บผ้ านุ่ ม

แม ล งส าบจะไม่ช อ บกลิ่ นหอ มๆด้วยเหตุว่ามันจะมีปั ญห ากับร ะบ บการห ายใ จของมั น ฉะนั้นการที่เรานำน้ำย าป รั บผ้ านุ่ มมาใช้ไ ล่แ ม ล งส าบจึงได้ผ ลดีเลยล่ะ เพี ยงแค่ใช้น้ำย าปรับผ้านุ่ม 1 ฝาผสมกับน้ำที่สะอาด ½ ถ้วยตวงเทใส่ลงในขวดสเปรย์ แล้วนำไปพ่ นตามจุดต่างๆที่มีแม ล งส าบอาศัยอยู่ ประเดี๋ยวพวกมั นก็จะห นีออ กไปเอง

2 เปลื อ กมะนาวช่วยไ ล่แม ล งได้ส ารพั ด

ไม่ว่าจะเป็นเปลื อ กส้ม เปลื อ กมะนาวเราก็สามารถเอามาไ ล่แม ล งก วนใจในบ้ านได้ ทั้งมด ยุง หรือแม ล งส าบโดยนำเปลื อ กมะนาวมาหมักกับน้ำส้มสายชูเทใส่ลงในขวดสเป ร ย์นำไปฉี ดพ่ นตามจุดต่างๆหรือในซอ กมุมที่มีแม ล งไปทำรัง และบริเวณสวนที่มีแ ม ล งมาร บก วน เราก็สามารถนำไปฉี ดไ ล่ได้ อีกทั้งยังได้กลิ่นหอ มจากเปลื อ กมะนาวด้วย

3 ปลูกกะเพราไว้เป็นผักสวนครัว นำมาช่วยไ ล่ยุ งได้ด้วยนะ

ใบกะเพรานอ กจากจะนำไปปร ะก อ บอ าห ารได้แล้ว เรายังสามารถนำมาใช้ไ ล่ยุ งได้ โดยให้นำใบกะเพราสด 1 กำมือ มาแช่ลงในน้ำร้ อ น 1 ถ้วยตวงเป็นเวลา 2-4 ชั่ วโมง จากนั้นคั้นน้ำใบกะเพราให้ออ กมาม ากที่สุ ด เทใส่ลงในขวดสเ ป รย์และก็เติมว อ ดก้ า ½ ถ้วยตวงลงไปผสมด้วย เขย่ าให้ส่ วนผ ส มทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนำไปฉี ดตามจุดต่างๆที่มียุ งชุ กชุ ม เ ท่ านี้ยุงในบ้ านเราก็จะค่อยๆลดลงแล้วล่ะ

4 ไล่แ ม ล งวั นด้วยหั วหอ ม

หั วหอ มที่เราหั่ นทีไรน้ำต าไ ห ลตลอดนี่แหละ สามารถนำมาใช้ไ ล่แ ม ลงวันได้ ไม่ต้องเห นื่ อยยื ดปั ดไ ล่แม ล งวั นให้เห นื่ อยเลย เพี ย งแค่เรานำหั วห อ มมาซ อยบางๆแช่น้ำไว้ในถ้วย ไปวางไว้ตรงบริเวณที่มีแม ล งวันชุ กชุ มหรือบริเวณโต๊ะที่เราวางอ าห ารจะช่วยไ ล่แม ล งวันไม่ให้เข้ามาร บก วน

5 จั ดการกับแ ม งมุ มในบ้ านให้หมดไป

แ ม งมุ มที่มักจะชั กใ ยอยู่บนฝ้าเพดานบ้ านหรือตามเฟ อ ร์นิเจ อ ร์ต่างๆในบ้ านเรา ทำให้บ้ านดูโท ร ม ดูส กป ร กไม่น่าม อ ง ซึ่งการจะจั ดการแ ม งมุ มพวกนี้ด้วยการกวาดอย่ างเดียวอาจไม่พอ ด้วยเหตุว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับมาชั กใ ยใ ห ม่อยู่ดี เพราะฉะนั้นให้นำน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำเปล่าอย่ างละเ ท่ าๆกันใส่ลงในขวดสเ ป รย์ ไปฉี ดพ่ นตามจุดต่างๆที่มีใยแ ม งมุ ม ให้เราฉี ดพ่ นซ้ำทุกๆอาทิตย์เพื่อป้ อ งกั นแ ม งมุ มกลับมา แค่นี้บ้ านก็สะอาดป้ อ งกันแ ม งมุ มได้แล้ว

6 กำ จั ดแม ลง เ ม่ าด้วยน้ำย าล้างจาน

แม ล งเม่าเป็นสั ต ว์ที่น่าห งุ ดห งิ ดสุ ดๆเวลาบินมาตอ ม จะจั ดก ารกับมั นก็ย ากเหลือเกิน ยิ่งหากเราปล่อยไว้น านมันจะสลั ดปี กออ กมาเป็นปล ว กทำรั งอยู่ในบ้ านเราแทน แบบงี้ยิ่งห นั กเข้าไปใ ห ญ่เลย ฉะนั้นควรจะรีบจั ดก ารมั นทั นที โดยนำน้ำสะอาดผสมกับน้ำสบู่ตามด้วยน้ำย าล้างจานอีก 2-3 หยด ใส่ลงในขวดสเ ป รย์ไปฉี ดตามฝู งแม ล งเม่า น้ำย าล้างจานจะมีผลให้ตัวแม ล งเ ม่ าแ ห้ ง ขาดน้ำแล้วสิ้ นใ จไป

แ ม ล งมักเป็นสิ่งก วนใจของใครหล ายคน ถ้าเราปล่อยแม ล งเหล่านี้ไว้ในบ้ านน านๆไม่ยอ มจั ดก ารมั นออ กไปให้หมด มันจะสร้ า งรัง ออกลูกออกหลานเพิ่ม ความก วนใ จให้คุณห นั กขึ้นด้วยเหตุว่ามั นจะทำรังและก็ออ กลู กออ กหล านเย อ ะขึ้น บ้ านคุณจะดูส กป ร กและก็โท ร มลงเรื่อยๆดังนั้นการแ ก้ปั ญห าเ บื้อ งต้ นง่ ายๆเลยคือ ควรจะทำความสะอาดและดูแ ลบ้ านให้สะอาดอยู่เสมอ อย่ าให้มีสิ่งส กป ร กหรือสิ่งเ น่ าเห ม็ นในบ้ าน เพราะมันจะดึ งดู ดเหล่าแ ม ลงเข้าบ้ านคุณนั้นเอง