ร่องดำกระเบื้องห้องน้ำขัดไม่ออก สะอาดเหมือนใหม่ในงบไม่ถึง 10 บาทเอาของในครัวที่มีอยู่แล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ร่องดำกระเบื้องห้องน้ำขัดไม่ออก สะอาดเหมือนใหม่ในงบไม่ถึง 10 บาทเอาของในครัวที่มีอยู่แล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์

การกำ จั ดคร า บห นั ก คร า บส กป ร กในบ้ าน เราไม่จำเป็นต้องไปซื้oวั สดุอุ ปก รณ์ทำความสะอาดแ พ งๆหรือน้ำย าทำความสะอาดที่มีส่ ว นปร ะก อ บของสาsเ คมีมาใช้ เพราะว่าเราสามารถทำน้ำย าสำหรับทำความสะอาดไว้ใช้เองได้ทั้งประห ยั ดและก็ปลoดภั ยไม่มีสาsเ คมีให้เป็นอั นตร า ยกับตัวเราหรือคนในบ้ าน โดยน้ำย าที่เราจะทำนี้นั้นบางคนอาจไม่ต้องไปเ สี ยเ งิ นซื้oสักบ าทเลย เพราะหลายๆคนคงจะมีสิ่งเหล่านี้ติดบ้ านกันไว้อยู่แล้ว ก็เหมือนกับการนำของที่มีอยู่ในบ้ านมาปร ะยุ กต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เลยทำให้ประหยัดต้นทุน เลยทำให้เราใช้งบเพียงไม่กี่บาท และสูตรนี้ก็ยังช่วยข จั ดคร า บ ทำความสะอาดบ้ านได้หมดจด

ส่ ว นปร ะก อ บที่จะต้องใช้ในการทำน้ำย าสำหรับทำความสะอาด

1 ผ งสบู่ หรือจะใช้เป็นเศษสบู่แทนก็ได้ ซึ่งเราสามารถรวบรวมเศษสบู่ก้อนเล็ กๆที่เหลือใช้ในบ้ านมารวมๆกันเพื่อใช้ไปโยชน์ ไม่ต้องเอาไปทิ้ งขว้ างให้เสี ยด ายเลย

2 น้ำส้มสายชู และแป้งอเนกประสงค์สำหรับทำอ าห ารหรือทำขนม ซึ่งห้องครัวในบ้ านมักจะข าดไปไม่ได้เลยเราสามารถหยิบมาใช้ประโยชน์กับง านขจั ดคร า บได้

3 แ อ ลก อฮ อ ล์ล้างแ ผ ล ย าสามัญประจำบ้ านที่ต้องมีติ ดตู้ย าไว้จะข าดไปไม่ได้เลย กับน้ำเปล่า 500 ซีซีหรือ 1 ขวดเล็ ก เราจะหยิบจากในตู้เ ย็ นมาใช้หรือกดเอาจากก๊อ กน้ำเลยก็ได้เช่นกัน เป็นส่ ว นปร ะก อ บที่แทบจะไม่มีต้ นทุ นเลย

มาถึงขั้นตอนการทำน้ำย าสำหรับทำความสะอาดกันบ้ าง ซึ่งเราทำตามได้ง่ ายๆดังนี้

นำขวดน้ำปริมาณ 500 ซีซีมาเทใส่ไว้ในแก้วครึ่งนึง หรือก็คือปริมาณ 250 ซีซี แล้วก็ใช้ผ งสบู่หรือเ ศ ษสบู่ที่เรารวบรวมไว้ไปล ะล าย มาเทผสมลงในน้ำที่เหลืออยู่ในขวด ตามด้วยน้ำส้มสายชู 2 ฝาขวดน้ำ และแอลกอฮอล์ 3 ฝาขวดน้ำ สุ ดท้ ายคือแป้งอเนกประสงค์สำหรับทำอ าห ารครึ่งฝา เมื่อเราใส่ส่ วนปร ะก อ บครบหมดแล้วให้ปิดฝาและเข ย่ าขวดแ ร งๆจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่ างจะผ ส มเข้ากันดี

เมื่อส่ ว นปร ะก อ บเข้าเป็นเ นื้ อเดียวกันแล้ว เราก็จะได้น้ำย าสำหรับทำความสะอาดไว้ใช้เอง นำไปข จั ดคร า บสิ่งส กป ร กต่างๆที่ฝั งแ น่ นอยู่ในห้องน้ำ ห้องครัว หรือบริเวณต่างๆที่มักมีคร า บส กป ร ก เ ท่ านี้ก็จะช่วยให้คร า บหลุดง่ ายขึ้น ไม่ต้องเหนื่ อ ยออ กแ ร งขั ดม ากเลย อีกทั้งยังช่วยประห ยั ดง บในกระเ ป๋ าไปได้เย อ ะ

นอ กจากจะทำน้ำยา ทำความสะอาดไว้ใช้เองแล้ว เรายังมีวิธีจั ดก ารกับร อ ยคร า บส กป ร กอื่นๆในห้องน้ำมาฝ ากทุกคนด้วย

1 ขจัดคร า บห นั กในชั กโค ร กด้วยเบกกิ้งโซดา ลดกลิ่นเห ม็ นได้ดีเลย

ใช้เบกกิ้งโซดา กับแป้งข้าวโพดอย่ างละ ¾ ถ้วยตวงผสมเข้าด้วยกัน ตามด้วยก ร ดซิต ริ กและโ ซเดี ย มค าร์บ อเ น ตอย่ างละ ¼ ถ้วยตวง น้ำมั นห อ มร ะเ ห ยกลิ่นที่ชอบ 10-15 หยด โดยในขณะที่หยดน้ำมั นห อ มร ะเ ห ยให้เราค่อยๆคนส่ว นผ ส มให้เข้ากันด้วย เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วให้ตักใส่แม่พิมพ์ทิ้งเอาไว้ราว 1 ชั่ วโมงจนเซตตัวเป็นก้อน ต่อจากนั้นให้เรานำก้อนเบกกิ้งโซดาที่ได้นี้ไปหย่ อ นใส่ไว้ในชั กโค ร ก ทิ้งเอาไว้ครู่หนึ่งจึงค่อยมากดน้ำทิ้ ง คร า บหนั กฝั งแ น่ นที่ติ ดในโ ถส้ วมก็จะทำความสะอาดออ กได้ง่ ายขึ้น

2 ขัดห้องน้ำด้วยมะนาว มะกรูด ห้องน้ำสะอาดเพิ่มกลิ่นหอ ม

หากใครมีมะนาวก็ใช้มะนาว แต่ถ้าหากใครมีมะกรูดก็สามารถใช้ได้เช่นกัน โดยหั่ นเป็นชิ้นเ ล็ กๆให้ได้ประมาณ 2 ถ้วยตวง แช่ลงในน้ำที่สะอาดประมาณ 1 ลิตร เทน้ำตาลทรายแดง ½ ถ้วยตวง และยีสต์ 1 ช้อนชาลงไปผสมด้วย หมักทิ้งเอาไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ จากนั้นค่อยมากร อ งเอาแต่ก า ก นำไปปั่นให้ละเอียดเติมเบกกิ้งโซดา ½ ถ้วยตวงลงไป และปั่นให้ละเอียดอีกครั้ง เ ท่ านี้เราก็จะได้ส่ ว นผ ส มในลั กษ ณ ะเหนียวข้ นวางทิ้งไปสักแ ป บจึงค่อยนำไปป้ายลงบริเวณที่มีคร า บเปื้ อ นและก็ขั ดได้เลย จะช่วยทำให้คร า บห ลุ ดออ กง่ ายอีกทั้งได้กลิ่นหอมจากมะนาว มะกรูดด้วย

3 น้ำซาวข้าว ที่เหลือจากการล้างข้าวนำมาใช้ดั บกลิ่ นเห ม็ น

ให้เรานำข้าวส าร 2-3 ถ้วยตวงมาซาวกับน้ำตามปกติที่เราล้างข้าวได้เลย ให้เราซาวข้าวสัก 2-3 รอบทิ้ งก่อน จากนั้นค่อยเทน้ำลงไป 500 มิลลิลิตร แล้วซาวข้าวอีกที ซึ่งน้ำซาวข้าวที่ได้นี้ให้เราเทใส่ลงในขวดปิดฝาให้สนิท ทิ้งเอาไว้ราว 6-12 ชั่ วโมง จึงค่อยนำน้ำซาวข้าวที่ได้ไปล้างตามท่อร ะบ ายน้ำหรือชั กโค ร ก จะช่วยกำจั ดก ลิ่ นเห ม็ นได้ดีเลย ส่ ว นข้าวส า รที่เราซาวเสร็จแล้วก็สามารถนำไปหุงตามปกติได้นะ

วันไหนที่เราจะทำความสะอาดบ้ านแล้วไม่มีน้ำย าล้างห้องน้ำ เราไม่จำเป็นต้องเ สี ยเวลาหรือเ สี ยเ งิ นออ กไปซื้ อเลย หากเรามีวั ต ถุดิ บดีๆแบบนี้ในบ้ านอยู่แล้วเราก็สามารถนำมาปร ะยุ ก ต์ใช้ได้ สะอาดและข จั ดคร า บฝั งแ น่ นให้หลุดออ กได้ง่ าย ไม่ต้องพึ่งสา รเ ค มีเลย