ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ วิธีล้างสนิม มี ด แม่กุญแจ และของขึ้นสนิมทุกชนิด ทำเองง่ายมาก

ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ วิธีล้างสนิม มี ด แม่กุญแจ และของขึ้นสนิมทุกชนิด ทำเองง่ายมาก

คร า บสนิมที่เราพบบ่อยบนอุ ปก รณ์หรือเ ค รื่ องไม้เครื่ อ งมือต่างๆที่ทำจากเหล็ก มีเหตุมาจากป ฏิกิ ริย าไฟฟ้าเ ค มีของเหล็ก เมื่อสั มผั สโดนกับน้ำหรือความชื้นบ่อยๆก็จะเกิดสนิมขึ้น แล้วก็จะค่อยๆแผ่ขย า ยวงกว้ า งไปเรื่อยๆ ดังนั้นเมื่อเราสังเกตเห็นจุดสนิมเกิดขึ้นบนวั ส ดุอุ ปก ร ณ์ให้รีบขัดออ กจะดีกว่า เพราะสนิมนั้นหากปล่อยให้เกาะไปนานๆ จะทำให้ของใช้ของเรานั้นทรุดโทรมและไม่แข็งแรงดังเดิม เปราะ  ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิอทธิภาพดังเดิม โดยคราบสนิมนั้นสามารถขัดออกได้ง่ ายๆด้วยวั ต ถุดิ บที่เรามีในห้องครัว ไม่ต้องไปเ สี ยเ งิ นซื้ อวั ส ดุอุ ปก ร ณ์ชิ้ นใ ห ม่เพี ย งแ ค่ทำตามนี้ประห ยั ดม ากๆ

1 ขัดคร า บสนิมบนอุ ปก รณ์ต่างๆด้วยเบกกิ้งโซดา

ในตัวเบกกิ้งโซดาจะมีส า รอั ลค าไ ล น์ซึ่งมีฤ ท ธิ์ในการกั ดก ร่ อนอ่ อ นๆโดยเหตุนั้นเราจึงสามารถนำของที่มีในบ้ านอย่างเบกกิ้งโซดามาช่วยกำ จั ดสนิ มออ กได้ง่ ายๆแค่นำอุ ปก ร ณ์ที่ขึ้นสนิมไปล้างน้ำให้สะอาดก่อน เช็ดให้แ ห้ งและโรยเบกกิ้งโซดาลงบนค ร าบเปื้ อ นสนิมทิ้ งเอาไว้ราวๆ 1 ชั่ วโมง เมื่อครบเวลาให้เรานำแปรงมาขั ดค ร าบเ ปื้ อนสนิมที่เก า ะอยู่ออ ก จากนั้นนำไปล้างน้ำให้สะอาด แล้วเช็ดให้แ ห้ งสนิท เ ท่ านี้เราก็ได้อุ ปก ร ณ์ที่สะอาดขึ้น ไม่มีสนิมเ ก าะแล้วล่ะ

2 กั ดค ร าบสนิมออ กด้วยน้ำส้มสายชู

นอ กจากเบกกิ้งโซดาแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนี่แหละที่ช่วยกั ดกร่ อ นสนิมได้ดีเลย แม้ใครไม่มีเบกกิ้งโซดาก็สามารถใช้น้ำส้มสายชูที่มีในห้องครัวมาแทนได้ โดยในน้ำส้มสายชูจะมีก ร ดซิติ กที่ช่วยกั ดกร่ อ นส นิ ม เมื่อเรานำอุ ปก ร ณ์ที่ขึ้นสนิมมาแช่ในน้ำส้มสายชูทิ้งเอาไว้ 1 คืน จะช่วยขัดสนิมออ กได้ง่ ายขึ้น แต่ว่าหากเป็นอุ ปก ร ณ์ชิ้นใ ห ญ่ไม่สามารถแช่ลงในน้ำส้มสายชูได้ ให้เรานำผ้ามาชุบกับน้ำส้มสายชูให้เปียก แล้วนำไปห่อตรงบริเวณที่ขึ้นส นิ มทิ้งเอาไว้อย่ างต่ำ 1 คืนเช่นกัน ก็จะทำให้เราขัดสนิมออกได้ง่ ายๆเลย

3 น้ำส้มสายชูผสมกับผ งซักฟ อ ก ช่วยขัดส นิ มออ กได้หมดจด

หากอุ ปก ร ณ์หรือเค รื่ องไม้เค รื่ องมือนั้นชิ้นใ ห ญ่มีค ร าบสนิมเก า ะแ น่ น ให้เรานำวั ต ถุดิ บที่มีในบ้ านอย่ างน้ำส้มสายชู 2 ส่ วนผ ส มกับผ งซักฟอ ก 1 ส่ วนเ ท่ านี้เราก็สามารถนำไปใช้ข จั ดคร า บสนิ มได้แล้ว เพี ย งแค่เรานำฟ อ งน้ำจุ่มส่ ว นผ ส มแล้วไปขัดลงบนบริเวณที่เกิดส นิ ม เ ท่ านี้สนิมก็จะค่อยๆหลุดออ กแล้วล่ะ

4 น้ำมะนาวกับหอ มแ ด ง ตัวช่วยในการขัดส นิ ม

ก ร ดจากมะนาวจะช่วยกัดกร่ อ นสนิ มได้ดีเลยล่ะ เ พี ยงแ ค่เราหั่ นครึ่งมะนาวแล้วนำไปถูตรงบริเวณที่เกิดส นิ มก ร ดจากมะนาวก็จะค่อยๆกั ดกร่ อ นคร า บสนิ มออ ก หากค ร าบสนิ มยังห ล งเหลืออยู่ให้เรานำหอ มแ ด งมาผ่ าครึ่งแล้วถูลงบนคร า บสนิ มที่เหลื ออยู่อีกที คร า บก็จะค่อยๆหลุดออ กไม่ทิ้ งค ร าบเปื้ อ นสนิ มให้ดูส กป ร ก

5 น้ำมะนาวกับเกลือ วั ต ถุดิ บในครัวที่ขัดส นิ มออ กได้ไม่ย าก

เป็นวั ต ถุดิ บที่เราหาได้จากในห้องครัวเลย เพี ย งแค่เรานำน้ำมะนาวกับเกลือมาปร ะยุ กต์ใช้กับง านบ้ านง า นเ รื อนก็ช่วยจัดก ารกับร อ ยค ร าบสนิมออ กได้ โดยโรยเกลือบนค ร าบสนิ มให้ทั่วแล้วบีบมะนาวทับลงไป ทิ้งเอาไว้ครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยนำแปรงมาขัดคร า บสนิมออ ก เช็ดให้แ ห้ งสะอาดเพี ย งเ ท่ านี้ก็เสร็จเรียบร้ อยแล้ว

6 ขั ดรอยเปื้ อ นสนิมบนเค รื่ องครัวด้วยมั นฝรั่ง

มี ด ช้อนส้อม หรือกระทะหากเกิดค ร าบเปื้ อ นสนิมขึ้นให้เราใช้มันฝรั่งสำหรับการขัดออ กได้ โดยนำมันฝรั่งมาผ่ าครึ่งจุ่มลงในน้ำสบู่ แล้วขัดลงบนเค รื่ องครัวที่เราต้องการข จั ดคร า บสนิม เมื่อสนิมหลุดออ กหมดก็ค่อยนำไปล้างให้สะอาดตามปกติได้เลย

7 แช่เค รื่ องมือลงในน้ำอั ดล มช่วยล้างคร า บสนิม

เค รื่ องมือช่างชิ้ นเ ล็ กที่มีคร า บสนิมเก า ะ เราสามารถนำมาขัดล้างออ กได้อย่ างง่ ายด ายแค่แช่ลงในน้ำอั ดล มทิ้งเอาไว้อย่ างต่ำ 1-2 ชั่ วโมง ค่อยนำมาขัดร อ ยเปื้ อ นสนิ มออ กด้วยแป ร งจะช่วยทำให้สนิมหลุดออ กได้ง่ าย ไม่ต้องออ กแ ร งขัดให้เห นื่ อยเลย

8 ขั ดคร า บส นิ มบนสแ ต นเ ล สด้วยหั วหอ ม

วั ส ดุที่ทำจากสแ ต นเ ล สต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทะ หม้อหรืออื่นๆเราสามารถขั ดค ร าบเปื้ อ นสนิ มออ กได้ด้วยหั วหอ ม แค่นำกระดาษทรายมาขัดคร า บเปื้ อ นสนิมออ กก่อนในเบื้ อ งต้น ต่อจากนั้นหั่นครึ่งหั วหอ มแล้วนำไปถูลงบนคร า บสนิ มที่เหลืออยู่ เมื่อค ร าบหลุดหมดจึงค่อยล้างออ กด้วยน้ำร้ อ น เ ท่ านี้ก็เรียบร้ อยแล้ว

9 ซักคร า บสนิ มที่เปื้ อ นบนเสื้ อผ้ า

เสื้ อผ้ าตัวโปรดที่เราเผ ล อไปโดนคร า บสนิมจนเป็นร อ ยเปื้ อ นบนเสื้ อก็ไม่ต้องต กใจไป ให้เรานำมะนาวผ่ าครึ่งมาขัดลงบนร อ ยเ ปื้ อน หรือจะใช้ผ้าชุบน้ำมะนาวมาเช็ดบนร อ ยเปื้ อ นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน รอยเปื้อนสนิมก็จะค่อยๆจางลงให้เรานำไปต ากแ ด ดทิ้ งเอาไว้ครู่หนึ่ง จากนั้นก็นำไปซักตามปกติ คร า บเปื้ อ นสนิมก็จะห ายไปแล้วล่ะ

เราว่าปั ญห าเรื่องสนิมใครๆก็ต้องเคยเจออยู่แล้วล่ะ ซึ่งเรามักจะพบได้บ่ อยๆบนแ ม่กุญแจ มี ด หรือวั ส ดุอุ ปก รณ์ เครื่ อ งมื อเค รื่ องใ ช้ ซึ่งของเหล่านี้มักจะโดนความชื้ นเป็นประจำจนทำให้เกิดส นิ มขึ้น ดูส กป ร กไม่น่าหยิ บมาใ ช้ง านเลย ถ้าของเหล่านี้ยังคงใ ช้ง านได้ดีอยู่เราก็ไม่มีความจำเป็นต้องทิ้ งให้เ สี ยด าย แค่นำมาขัดค ร าบเปื้ อ นสนิมออ กก็จะเหมือนได้ของใหม่ ดูสะอาดขึ้นเย อ ะแล้วก็ยังประห ยั ดเ งิ นในกระเ ป๋ าด้วย