แค่ปั่นผ้าเก่ากับน้ำส้มสายชู ทำง่ายนิดเดียว ไม่เคยรู้มาก่อน

แค่ปั่นผ้าเก่ากับน้ำส้มสายชู ทำง่ายนิดเดียว ไม่เคยรู้มาก่อน

บ้านไหนที่ใช้เครื่องซักผ้าปั่นผ้ากันมานาน มักจะเผชิญปั ญห าคราบสิ่งส กป ร กในถังซัก ซึ่งผลที่ตามมาคือ มันทำให้ซักผ้าได้ไม่สะอาดเพียงพอ แล้วยังทำให้เกิดรอยเปื้อนขุยๆบนผ้า รวมทั้งยังทำให้เกิดกลิ่ นเห ม็ นอับตามมาด้วย วันนี้เราเลยจะมาแน ะเค ล็ ดลั บการทำความสะอาดถังซักผ้าเองได้ง่ายๆไม่ต้องถอดถังซักออกมาล้างให้ยุ่งย าก ไม่ต้องไปเสียเงินให้ช่าง แล้วเรายังสามารถทำเองได้ด้วยของที่มีในบ้านเราด้วย

วิธีล้างเครื่องซักผ้าฝาบน

เตรียมน้ำส้มสายชูปริมาณ 500 มิลลิลิตร แล้วเปิดเครื่องซักผ้าตั้งให้เป็นน้ำร้อน เลือกร ะดั บน้ำที่สู งสุ ด และค่อยเทน้ำส้มสายชูลงไปในช่องใส่น้ำย าซักผ้าหรือใส่ในตัวถังซักเลยก็ได้ ปั่นทิ้งเอาไว้ราวๆ 4-5 นาที จึงค่อยให้เครื่องหยุดทำง าน แช่น้ำทิ้งเอาไว้อย่างงั้นก่อนประมาณ 1-2 ชั่ วโมง เพื่อให้น้ำส้มสายชูเข้าไปจัดการกับรอยคร า บสิ่งส กป ร ก แล้วก็เ ชื้ อแ บ คทีเ รี ยในตัวถังซัก จากนั้นเมื่อครบเวลาให้เปิดเครื่องซักผ้า ตั้งโปรแกรมซักผ้าปกติ ให้เครื่องได้ทำงานชำร ะล้างสิ่งส กป ร กออกไปให้หมด

วิธีล้างเครื่องซักผ้าฝาหน้า

นำผ้าเ ก่ าที่ไม่ใช้แล้วไปชุบกับน้ำส้มสายชูให้ชุ่ม และนำเข้าไปใส่ไว้ในถังซักผ้าฝาหน้า เปิดระบบปั่นแ ห้ งเพื่อให้ผ้าที่ชุบน้ำส้มสายชูถู กเหวี่ยงไปมาในถังซักราวๆ 5-10 นาที ต่อจากนั้นปิดเค รื่ อง ปล่อยให้ผ้าชุบน้ำส้มสายชูพักอยู่ในถังซักไปก่อนราวๆ 1-2 ชั่ วโมง จึงค่อยนำผ้าออกมา แล้วเปิดเครื่องตั้งโปรแกรมซักผ้าปกติ เพื่อทำความสะอาดถังซักผ้าซ้ำอีกที

น้ำส้มสายชูแม้ว่าจะขจัดคร า บสิ่งส กป ร กและเ ชื้ อแ บ คทีเ รี ยได้ แต่ว่าก็มีข้อร ะวั งสำหรับการใช้ อาทิเช่น ไม่ควรแช่น้ำส้มสายชูทิ้งไว้ในเครื่ อ งซักผ้าน านเกินไป เพราะความเป็นก ร ดบางทีอาจไปทำล ายชิ้นส่วนอื่นๆในเครื่องซักผ้าได้ แล้วก็แน ะ นำว่าควรจะทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก เนื่องจากความเป็นก ร ดอ่ อ นๆของน้ำส้มสายชูบางทีอาจมีผลกระทบต่อระ บ บทางเดินห ายใจของคนในบ้านได้

วิธีล้างเครื่องซักผ้าฝาบนด้วยวัตถุดิบอื่นๆเช่น

1 เบกกิ้งโซดา

เปิดเครื่องซักผ้าตั้งระบบซักอั ตโ น มั ติ และเลือ กร ะ ดั บน้ำสู ง สุ ด เมื่อร ะดั บน้ำเริ่มสู งขึ้นมาถึงครึ่งถังให้เทเบกกิ้งโซดาลงไป 300 กรัม ปล่อยให้เครื่องซักผ้าปั่นราวๆ 10 นาที เมื่อเบกกิ้งโซดาล ะล ายผสมกับน้ำหมดแล้วให้หยุดการทำง านเครื่องและทิ้งเอาไว้อย่างนั้นก่อนประมาณ 1 วัน เบกกิ้งโซดาจะเข้าไปขจัดคราบสิ่งส กป ร กต่างๆในตัวถังออก โดยเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่า มีตะกอนสีดำๆหลุดออกมา เมื่อครบเวลาค่อยเปิดให้เครื่องซักผ้าทำงานตามเดิม จะช่วยชำระล้างคราบและกลิ่นเห ม็ นอับออกจากเครื่องได้

2 กรดมะนาวหรือผ งวิตามินซี

มีประสิ ท ธิภาพในการขจัดคราบใกล้เคียงกับน้ำส้มสายชู แต่ว่ามีกลิ่นแ ร งน้อยกว่า หลายคนจึงนิยมนำมาใช้ล้างเค รื่ อ งซักผ้ากัน โดยขั้นตอนการทำก็ง่ายๆคือ ตั้งหม้อต้มน้ำให้เดื อ ด เทกรดมะนาวหรือผ งวิตามินซีลงไปล ะล าย 100 กรัม เมื่อคนจนล ะล ายดีแล้วให้ตั้งพักไว้ก่อน จากนั้นเปิดเครื่องซักผ้า ตั้งระดับน้ำสู งสุ ดเมื่อน้ำเริ่มขึ้นมาถึงครึ่งถัง ให้เราเทกรดมะนาวที่ต้มไว้ลงไป ปล่อยให้เครื่องซักผ้าปั่นประมาณ 5 นาที ค่อยปิดเครื่องและทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นเมื่อครบเวลาให้เราเปิดเครื่องและตั้งปั่นตามปกติ จะช่วยล้างคราบสิ่งส กป ร กออกจากถังซัก

ถังซักผ้าเมื่อใช้ง านไปร ะย ะหนึ่งเราควรจะทำความสะอาดบ้ าง จะส่งผลให้เครื่องซักผ้าทำงานได้อย่างเต็มประสิ ท ธิภ าพ ซักผ้าได้สะอาด ไม่เป็นขุย และไม่ทำให้เกิดกลิ่นอับบนผ้าด้วย นอกจากนั้นการที่เราดูแลทำความสะอาดถังซักผ้าอย่างสม่ำเสมอยังจะช่วยถน อ มเครื่องซักผ้าให้ใช้ง านได้น านขึ้นอีกด้วย