Category: Happiness

แค่มีเกลือกับเบคกิ้งโซดา ปัญหางานบ้านก็แก้ได้หมด

แค่มีเกลือกับเบคกิ้งโซดา ปัญหางานบ้านก็แก้ได้หมด ทุกบ้ านต้องเจอปั ญห าจุกจิกในบ้ านกันบ้ างแหละอาทิเช่น คร าบส กปร กหรือกลิ่นต่างๆ เมื่อมีปั ญห าเราก็มักจะต้องตามช่างให้เสี ยเวลาและเสี ยเ งิ น แต่วันนี้ปั ญห าในบ้ านเหล่านี้จะสามารถแ ก้เองได้ง่ ายๆ ไม่ต้องมีอุ ปกร ณ์อะไรมากมายก็ทำได้ แค่มีเกลือกับเบคกิ้งโซดาและของใช้หาง่ายซึ่งมีในครัวของทุกคนอยู่แล้วแค่นั้นเลย ช่วยป้… Read more »

แม่บ้านเก็บไว้เลย เตาแก๊สกลับมาเหมือนใหม่ จากของใกล้ตัวในบ้าน

แม่บ้านเก็บไว้เลย เตาแก๊สกลับมาเหมือนใหม่ จากของใกล้ตัวในบ้าน เตาแก๊สเป็นของที่อยู่คู่ครัวในทุกๆบ้ าน เพื่อไว้ใช้ปรุงอ าห ารทำกับข้าวให้คนที่คนในบ้ านกิน หรือบางคนอาจทำร้ านอ าห ารแล้วต้องทำอ าหา รทุกวัน วันละเย อะๆเพื่อเสริ์ฟให้กับลู กค้ า ฉะนั้นเมื่อเราทำอ าห ารบ่อยๆ มันก็มักจะมีปั ญห าตามมาอย่ างเลี่ ยงไม่ได้ อาทิเช่น คร าบดำส… Read more »

คราบฝังแน่นแค่ไหนก็หลุด เพียงมีเบกกิ้งโซดาผสม 4 อย่างนี้

คราบฝังแน่นแค่ไหนก็หลุด เพียงมีเบกกิ้งโซดาผสม 4 อย่างนี้ คร าบส กปร กเป็นสิ่งที่หลายบ้ านต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะคร าบส กปร กในห้องครัว ห้องน้ำหรือห้องต่างๆภายในบ้ าน ทั้งนี้บางคนอาจเลือ กที่จะจ้ างคนมาทำความสะอาดหรือซื้ ออุ ปกร ณ์แ พง ๆในการขจั ดคร าบ แต่หากใครมีงบน้อยหรืออย ากใช้ง บประหยั ด… Read more »

ชอบทำสวน ปลูกต้นไม้อย่าทิ้ง เปลือกไข่มีค่า อย่าโยนทิ้ง เอามาทำปุ๋ยบำรุงได้

ชอบทำสวน ปลูกต้นไม้อย่าทิ้ง เปลือกไข่มีค่า อย่าโยนทิ้ง เอามาทำปุ๋ยบำรุงได้ ไข่เป็นวั ตถุดิ บในการนำมาทำอ าห ารอย่ างหนึ่งที่เรามักจะมีติดบ้ านกันเอาไว้ เนื่องจากสามารถนำมาทำอ าห ารเมนูง่ ายๆทานได้ แล้วยังอร่ อ ยด้วย อาทิเช่น ไข่ดาว ไข่เจียว ไข่ต้มและอีกหลากหล ายเมนู แต่หลังจากทำอ าห ารแล้วเรามักจะทิ้งเปลือ กไข่กัน โดยไม่เห็นคุ ณค่… Read more »

ลองใช้ดู 8 ประโยชน์น้ำอั ดลมกับน้ำย าล้างจาน แก้ปัญหาที่แก้ไม่ตกในบ้านได้

ลองใช้ดู 8 ประโยชน์น้ำอั ดลมกับน้ำย าล้างจาน แก้ปัญหาที่แก้ไม่ตกในบ้านได้ น้ำย าล้างจานกับน้ำอั ดล มหล ายคนอาจไม่เคยรู้ว่าสามารถนำมาปร ะยุ กต์ใช้แก้ไขปัญหาในบ้ านหล ายๆอย่างได้ ซึ่งจะช่วยเรื่องการทำความสะอาดบ้านช่วยแก้ปัญหาในบ้านที่แก้ไม่ตกได้ ทั้งยังช่วยปร ะหยั ดง บ แล้วยังช่วยปร ะหยั ดเวลาได้ดีเลยทีเดียวเลย ทำความสะอาดคร าบส กปร กในห้องน้ำด้วยน้ำย าล้างจาน ในห้องน้ำที่มีคร าบดำหรือคร… Read more »

ไม่ต้องเรียกช่าง ล้างเองได้ง่าย ถังซักผ้าสะอาดไม่เหลือค ราบ

ไม่ต้องเรียกช่าง ล้างเองได้ง่าย ถังซักผ้าสะอาดไม่เหลือค ราบ การซักผ้าในปัจจุบันคงน้อยคนนักที่ยังคงซักผ้าด้วยมือกันอยู่ เดี๋ยวนี้คนส่วนให ญ่มักจะป ระหยั ดเวลาการซักผ้าด้วยการใช้เครื่ องซักผ้ากันทั้งนั้น เพราะทั้งสะด วก ร วดเ ร็วอีกทั้งยังปร ะหยั ดแ รงเราไปได้เย อะเลย เราแค่นำผ้าเข้าเครื่ องแล้วรอตากก็แค่นั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้ง านเค รื่องซั กผ้าบ่อยครั้ง เราควรตะหนักถึงความสะอาดในเครื่องซักผ้าด้วย ควรหมั่นทำความสะอาดถังซักผ้าด้วย เครื่ องซักผ้าที่ไม่สะอาดอาจส่งผลให้ผ้าที่ซักเสร็จแล้วมีกลิ่นอั บ… Read more »

ผ้าเช็ดตัวผืนเก่า เ ค ล็ ด ลั บซักให้กลับมาหอมน่าใช้อีกครั้ง

ผ้าเช็ดตัวผืนเก่า เ ค ล็ ด ลั บซักให้กลับมาหอมน่าใช้อีกครั้ง ผ้าเช็ดตัวเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นประจำทุกวันเช้า-เย็น หลังจากการอาบน้ำเราต้องใช้ผ้าในการมาเช็ดตัวให้แ ห้ง ฉะนั้นผ้าที่ใช้เช็ดตัวควรต้องดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้ดีต่อผิ วเรา และทางที่ดีเราควรนำไปซักเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้หอ มสะอาดอยู่เสมอ แต่ก็มีหล ายคนที่มักจะเจอกับปั ญห าผ้าเช็ดตัวพอใช้ไปนานๆสักพักก็จะเกิดกลิ่ นอั บ เพราะในบางครั้งเราก็ซักเก็บไว้ในตู้ยังไม่ทันได้ใช้ก็อับแล้ว วันนี้เราเลยมีวิธีดีๆเพื่อมาแ ก้ปั ญห านี้กัน อุปก… Read more »

แม่บ้านเก็บไว้เลย เ ค ล็ ด ลั บเก็บพริก มะนาว ให้สดนานเป็นเดือน

แม่บ้านเก็บไว้เลย เ ค ล็ ด ลั บเก็บพริก มะนาว ให้สดนานเป็นเดือน พ่อบ้ าน แม่บ้ านหล ายคนที่ไปเดินจ่ ายตลาดมักจะต้องหยิบพริก มะนาว มะเขือเทศมาติดบ้ านไว้เสมอ เพื่อทำกับข้าวในหลากหล ายเ มนู อาทิเช่น ส้มตำ ยำ หรืออ าห ารประเภ ทต้มยำต่างๆ ฉะนั้นบางครั้งที่เราซื้ อวั… Read more »

ช่วยงานแม่บ้านได้เยอะ 7 ประโยชน์น้ำย าปรับผ้านุ่ม

ช่วยงานแม่บ้านได้เยอะ 7 ประโยชน์น้ำย าปรับผ้านุ่ม น้ำย าปรับผ้านุ่มโดยปกติแล้วเรามักจะนำมาใช้ในการแช่ผ้า เพื่อเพิ่มความหอ มและความนุ่ มของเสื้อผ้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประโยชน์จากน้ำย าปรับผ้านุ่มไม่ได้มีเพี ยงแค่เท่านี้ แต่น้ำย าปรับผ้านุ่มยังสามารถนำไปประยุ ก ต์ใช้กับง านบ้ านได้อีกหลากหล ายอย่ าง ซึ่งจะมีอะไรบ้ างนั้นไปดูกันเลย ลดไฟฟ้ าสถิ ตบนพื้นบ้ านและบนพื้นผิ ววั ต ถุได้อย่ างดี… Read more »

น้ำมันไม่กระเด็นใส่ ไม่ติดกระทะถ้าทอดแบบนี้ และกรอบนาน

น้ำมันไม่กระเด็นใส่ ไม่ติดกระทะถ้าทอดแบบนี้ และกรอบนาน การเข้าครัวทำอ าห ารคงหนีไม่พ้นอ าห ารประเภททอดๆ อาทิ ปลาทอด ไก่ทอด กุ้งทอดหรือปลาทอด แต่เมื่อเราทำเมนูของทอด เรามักจะเจอกับปั ญห าอยู่บ่อยครั้งอย่ างเช่น ปลาติดกระทะ น้ำมั นกระเด็น ทอดแล้วอ มน้ำมั นหรืออีกหล ายๆอย่าง นั้นอาจเพราะคุณยังไม่รู้วิธีการทอดที่ดี วันนี้เราเลยรวบร วมวิธีการทอดที่ช่วยให้กรอบน าน ไม่ติดกระทะและน้ำมั นไม่กระเด็นด้วย… Read more »